ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

babble

B AE1 B AH0 L   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -babble-, *babble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
babble[VI] พูดเป็นต่อยหอย, See also: พูดมาก, พูดไร้สาระ, Syn. chatter, gabble, prate
babble[VT] พูดอ้อแอ้, See also: พูดไม่เป็นภาษา, พูดไม่ชัด, Syn. drivel, gibber, wander
babbler[N] คนที่พูดไม่ชัด
babble out[PHRV] เผยความลับ, See also: บอกความลับ, Syn. blab out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
babble(แบบ'เบิล) vt.,vi. พูดไม่ชัด,พูดพล่าม,พูดไม่เป็นสาระ,พูดจ้อ,เปิดเผยความลับ n. การพูดพล่ามหรือไม่เป็นสาระ,ถ้อยคำไม่เป็นสาระ

English-Thai: Nontri Dictionary
babble(n) การพูดพล่อย,การพูดพล่าม,การพูดจ้อ,เสียงอึกทึก
babble(vi) พูดพล่อย,พูดพล่าม,พูดจ้อ,พูดไร้สาระ
babbler(n) คนพูดพล่อย,คนพูดจ้อ,คนพูดพล่าม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Latin, yes. But this Eastern babble, no.ละตินใช่ แค่ตอนนี้พูดพล่าม ตะวันออกไม่มี Help! (1965)
This babble offers no proof at all that you're a living, thinking life-form.นี่ยังไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าแกเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิต Ghost in the Shell (1995)
I Had To Listen To Her Babble For An Hour.ฉันต้องฟังหล่อนบ่น เป็นชั่วโมง Something's Coming (2007)
(Tuck babbles)เราต้องไปแล้ว With You I'm Born Again (2010)
Psycho babble.พูดภาษาจิตวิทยา... Kill Jill (2010)
Just not a woman who babbles about destiny but one who will be a good mother and wife.ผมแค่ไม่อยากเจอผู้หญิงที่พร่ามแต่เรื่องโชคชะตา แต่ผมอยากเจอผู้หญิงที่ดีและเป็นภรรยาที่ดี Episode #1.2 (2010)
I'm tense. I babble when I'm nervous.ผมชอบผูดผิดผูดถูกเวลาตื่นเต้นอะ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
I can't listen to you schoolgirls babble on anymore.ชั้นทนฟังไอ้ตุ้ดอย่างพวกนาย พล่ามกันไม่ไหวแล้ว Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
I babble on as if I am the only one that has suffered loss, and you grieve a father's passing.ฉันพูดพล่ามเป็นถ้าฉันเพียงคนเดียว ที่ได้รับความเดือดร้อนสูญเสีย และคุณเสียใจ ผ่านพ่อของ Chosen Path (2012)
Sounds like babble to me.ฉันว่ามันฟังไม่เป็นภาษานะ Heartache (2012)
And babble wins. "Language unknown."พูดไม่เป็นภาษาจริงๆด้วย "ไม่ทราบภาษา" Heartache (2012)
- ( Babbles )- (Babbles) I Told You So (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
babbleShe babbled out the secret to her friend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุยจ้อ[V] blabber on, See also: babble on, Syn. จ้อ, พูดจ้อ, Ant. ไม่ปริปาก, เงียบเป็นเป่าสาก, Example: ดวงดอมคุยจ้อกับพี่ไปตลอดทาง โดยมีเพื่อนมาร่วมวงคุยด้วย, Thai definition: อาการที่พูดหรือคุยเรื่อยไปไม่หยุดปาก
พูดมาก[V] be talkative, See also: babble, be chatty, be gabby, Syn. จ้อ, พูดพร่ำ, พูดพล่าม, พูดเป็นต่อยหอย, พูดน้ำไหลไฟดับ, Example: เขาพูดมากเกินไปจนพวกเราทุกคนเริ่มรู้สึกหมั่นไส้ขึ้นมา, Thai definition: อาการที่พูดไม่หยุดหรือพูดไร้สาระในเรื่องนั้น
อ้อแอ้[V] babble, See also: gabble, prattle, Example: เมื่อเด็กอายุ 5 – 8 สัปดาห์ เด็กจะเริ่มอ้อแอ้, Thai definition: อาการออกเสียงของเด็กที่เริ่มหัดพูด, อาการพูดไม่ชัดอย่างคนเมา
จ้อ[V] talk, See also: babble, chat, Example: พวกคุณน่ะมันดีแต่ปาก จ้อกันสะบั้นหั่นแหลก อย่าให้เบื้องบนท่านต้องกำราบมาอีกล่ะ, Thai definition: อาการที่พูดหรือคุยเรื่อยไปไม่หยุดปาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกจาบดินหัวดำ[n. exp.] (nok jāp din hūa dam) EN: Black-capped Babbler   FR: Akalat à calotte noire [m] ; Timalie à capuchon noir [f]
นกจาบดินอกลาย[n. exp.] (nok jāp din ok lāi) EN: Puff-throated Babbler   FR: Akalat à poitrine tachetée [m] ; Timalie striée [f] ; Timalie à poitrine tachetée [f]
นกจาบดินสีน้ำตาลคอลาย[n. exp.] (nok jāp din sī nāmtān khø lāi) EN: Spot-throated Babbler   FR: Akalat à gorge tachetée [m] ; Akalat à gorge étoilée [m] ; Timalie à ventre blanc [f]
นกจู๋เต้น[n.] (nok jū ten) EN: wren-babbler   
นกจู๋เต้นหางสั้น [n. exp.] (nok jū ten hāng san) EN: Streaked Wren-Babbler   FR: Turdinule à queue courte [f] ; Timalie zébrée [f] ; Turdinule maillée [f]
นกจู๋เต้นหางยาว [n. exp.] (nok jū ten hāng yāo) EN: Long-tailed Babbler ; Long-tailed Wren-Babbler   FR: Turdinule chocolat [f] ; Timalie-troglodyte à longue queue ; Speleornis chocolat [m]
นกจู๋เต้นจิ๋ว[n. exp.] (nok jū ten jiu) EN: Pygmy Wren-Babbler   FR: Turdinule maillée [f] ; Timalie pygmée ; Turdinule pygmée [f] ; Pnoepyga à poitrine maillée
นกจู๋เต้นเขา(หิน)ปูน[n. exp.] (nok jū ten khao (hin) pūn) EN: Limestone Wren-Babbler   FR: Turdinule des rochers [f] ; Timalie à calcaire
นกจู๋เต้นคิ้วยาว[n. exp.] (nok jū ten khiu yāo) EN: Eyebrowed Wren-Babbler   FR: Petite Turdinule [f] ; Timalie à poitrine tachetée [f] ; Turdinule à sourcils [f]
นกจู๋เต้นลาย[n. exp.] (nok jū ten lāi) EN: Striped Wren-Babbler   FR: Turdinule striée [f] ; Timalie à bride

CMU English Pronouncing Dictionary
BABBLE    B AE1 B AH0 L
BABBLED    B AE1 B AH0 L D
BABBLER    B AE1 B L ER0
BABBLERS    B AE1 B L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
babble    (v) bˈæbl (b a1 b l)
babbled    (v) bˈæbld (b a1 b l d)
babbler    (n) bˈæblər (b a1 b l @ r)
babbles    (v) bˈæblz (b a1 b l z)
babblers    (n) bˈæbləz (b a1 b l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
せせらぐ[, seseragu] (v5g) to babble (stream) [Add to Longdo]
ほざく[, hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
珍糞漢[ちんぷんかん, chinpunkan] (n) babble; gibberish; gobbledygook; gobbledegook [Add to Longdo]
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P) [Add to Longdo]
喃語[なんご, nango] (n,vs) (1) lover's whispers; sweet nothings; whispered intimacies; (2) baby babble; goo-goo; gaga [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Babble \Bab"ble\ (b[a^]b"b'l), v. i. [imp. & p. p. {Babbled}
   (b[a^]b"b'ld); p. pr. & vb. n. {Babbling}.] [Cf. LG. babbeln,
   D. babbelen, G. bappeln, bappern, F. babiller, It. babbolare;
   prob. orig., to keep saying ba, imitative of a child learning
   to talk.]
   1. To utter words indistinctly or unintelligibly; to utter
    inarticulate sounds; as a child babbles.
    [1913 Webster]
 
   2. To talk incoherently; to utter unmeaning words.
    [1913 Webster]
 
   3. To talk much; to chatter; to prate.
    [1913 Webster]
 
   4. To make a continuous murmuring noise, as shallow water
    running over stones.
    [1913 Webster]
 
       In every babbling brook he finds a friend.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   Note: Hounds are said to babble, or to be babbling, when they
      are too noisy after having found a good scent.
      [1913 Webster]
 
   Syn: To prate; prattle; chatter; gossip.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Babble \Bab"ble\, v. t.
   1. To utter in an indistinct or incoherent way; to repeat, as
    words, in a childish way without understanding.
    [1913 Webster]
 
       These [words] he used to babble in all companies.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. To disclose by too free talk, as a secret.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Babble \Bab"ble\, n.
   1. Idle talk; senseless prattle; gabble; twaddle. "This is
    mere moral babble." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Inarticulate speech; constant or confused murmur.
    [1913 Webster]
 
       The babble of our young children.   --Darwin.
    [1913 Webster]
 
       The babble of the stream.       --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 babble
   n 1: gibberish resembling the sounds of a baby [syn: {babble},
      {babbling}, {lallation}]
   v 1: utter meaningless sounds, like a baby, or utter in an
      incoherent way; "The old man is only babbling--don't pay
      attention"
   2: to talk foolishly; "The two women babbled and crooned at the
     baby" [syn: {babble}, {blather}, {smatter}, {blether},
     {blither}]
   3: flow in an irregular current with a bubbling noise; "babbling
     brooks" [syn: {ripple}, {babble}, {guggle}, {burble},
     {bubble}, {gurgle}]
   4: divulge confidential information or secrets; "Be careful--his
     secretary talks" [syn: {spill the beans}, {let the cat out of
     the bag}, {talk}, {tattle}, {blab}, {peach}, {babble},
     {sing}, {babble out}, {blab out}] [ant: {keep one's mouth
     shut}, {keep quiet}, {shut one's mouth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top