ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ria

R IY1 AH0   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ria-, *ria*
Possible hiragana form: りあ
English-Thai: Longdo Dictionary
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: metric unit
free trial(n) สินค้าหรือบริการตัวอย่างที่ให้ลองใช้ฟรี, การให้ทดลองใช้ฟรี
urticariaลมพิษ, ผิวหนังอักเสบ
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม
conspiratorial(adj) ที่สมรู้ร่วมคิด, R. conspiracy
plumeria(n) ต้นหรือดอกลีลาวดี , ดอกลั่นทม
expropriation(n) การเวนคืน เช่น One of the greatest risks that infrastructure projects have faced in the past is that of expropriation by the host government.
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,
geriatrician(n ) แพทย์ที่ดูแลคนชรา และรักษาโรคในคนชรา จำพวกdementia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
acariasis(แอคคะไร' อะซิส) n. ภาวะที่มีแมลง 6 ขา (เช่นเห็บ, หมัด) รุกราน infestation with mites
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ
accusatorial(อะคูซะทอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้กล่าวหา, Syn. pertaining to an accuser
achlorhydria(แอคคลอไฮ' เดรีย) n. ภาวะการไร้กรดเกลือในน้ำย่อยกระเพาะอาหาร
acholuriaการขาดสี bile pigment ในปัสสาวะ
acoriaความไม่รู้สึกหิว
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
aerial ladderบรรไดยาที่ยึดออกได้ (มักติดกับรถ)
aerial perspectiveเทคนิคการวาดให้เห็นรยะทางโดยการปรับสีและความชัดของส่วนของภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
aerial(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับเครื่องบิน
aerial(n) สายอากาศ
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
agrarian(adj) เกี่ยวกับไร่นา,เกี่ยวกับที่ดิน,เกี่ยวกับชาวนา
antiquarian(adj) เก่าแก่,โบราณ,เก่าลายคราม
antiquarian(n) นักสะสมโบราณวัตถุ
appropriate(adj) เหมาะสม,สมควร,เหมาะเจาะ,ได้ฤกษ์
appropriate(vt) ยึดครอง,จัดสรรไว้,ตั้งเงินไว้
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม,อย่างเหมาะเจาะ,อย่างสมควร
appropriation(n) การถือเอา,การจัดสรร,เงินที่ตั้งไว้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're returning Riaz to stand trial in Brazil.เราจะส่งริอาซไปขึ้นศาลที่บราซิล Rio (2006)
I know you thought we'd be turning Antonio Riaz over to you.ผมรู้ว่าคุณคิดว่าเราจะคืนตัวริอาซให้คุณ Rio (2006)
Mr. Riaz is about to become a free man.คุณริอาซกำลังจะเป็นอิสระ Rio (2006)
To charge Mr. Riaz, we require a list of all witnesses and contact information.จะจับริอาซ เราต้องการ รายชื่อพยาน และข้อมูลการติดต่อทั้งหมด Rio (2006)
Where's Riaz headed ?ริอาซไปที่ไหน Rio (2006)
Cops say rumor is that Riaz is something likeตำรวจบอก มีข่าวว่าริอาซเป็นเหมือน Rio (2006)
Then you know why I'm here : I'm after a man named Riaz.งั้นคุณก็รุ้ว่าผมมาที่นี่ทำไม ผมกำลังตามล่าคนชื่อริอาซ Rio (2006)
Is he with Riaz ?เขาอยู่กับริอาซหรือเปล่า? Rio (2006)
With Riaz ? Against Riaz ?เป็นพวกเดียวกับริอาซ หรือว่าเป็นศัตรู Rio (2006)
If Dad's with Riaz, it's because he wants to help us.ถ้าพ่ออยู่กับริอาซ ก็เพราะพ่ออยากช่วยพวกเรา Rio (2006)
No. They released Riaz.ไม่ พวกเขาปล่อยตัวริอาซ Rio (2006)
Because we hear he's with Riaz.เพราะเราได้ยินว่า เขาอยู่กับริอาซ Rio (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลจีเรีย[n. prop.] (Aēljirīa ) EN: Algeria   FR: Algérie [f]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อำนาจเผด็จการ[n. exp.] (amnāt phadetkān) EN: dictatorial power   
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nānfā) EN: territorial air ; territorial sky   FR: espace aérien [m]
อาณาเขตน่านน้ำ[n. exp.] (ānākhēt nānnām) EN: territorial sea ; territorial waters   FR: eaux territoriales [fpl]
อนุกรมเอกสาร[n. exp.] (anukrom ekkasān) EN: reference number of a document ; serial number of a document   FR: référence de document [f]
อนุสาวรีย์[n.] (anusāwarī) EN: monument ; memorial tower   FR: monument [m] ; mémorial [m]
อรรถศาสตร์[n.] (atthasāt) EN: utilitarianism   
แบคทีเรีย[n.] (baēkthīrīa) EN: bacterium ; bacteria [pl]   FR: bactérie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RIA    R IY1 AH0
RIAD    R IY0 AA1 D
RIAL    R AY1 AH0 L
RIADY    R IY0 AA1 D IY0
RIALS    R AY1 L Z
RIADYS    R IY0 AA1 D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rianta    (n) riːˈæntə (r ii a1 n t @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Cafeteria(n) |die, pl. Cafeterian/Cafeterias| ร้านขายกาแฟและอาหารว่างตามมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
RIAS : Rundfunk im amerikanischen SektorRadio in the American Sector [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR [Add to Longdo]
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR [Add to Longdo]
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
USB[ユーエスビー, yu-esubi-] (n) {comp} universal serial bus; USB [Add to Longdo]
hoge[ほげ, hoge] (n) {comp} foobar-style name for a dummy variable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] analog variable [Add to Longdo]
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
エリアコード[えりあこーど, eriako-do] area code [Add to Longdo]
エリア境界[エリアきょうかい, eria kyoukai] area boundary [Add to Longdo]
カバーエリア[かばーえりあ, kaba-eria] coverage area [Add to Longdo]
キー割当[キーわりあて, ki-wariate] key assignments [Add to Longdo]
キャリアコード[きゃりあこーど, kyariako-do] carrier code [Add to Longdo]
キャリアサイド[きゃりあさいど, kyariasaido] carrier-side [Add to Longdo]
キャリアセンス[きゃりあせんす, kyariasensu] carrier sense [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fumatorium \Fu`ma*to"ri*um\, n.; L. pl. {-ria}. [NL., fr. L.
   fumare, fumatum, to smoke.]
   An air-tight compartment in which vapor may be generated to
   destroy germs or insects; esp., the apparatus used to destroy
   San Jos['e] scale on nursery stock, with hydrocyanic acid
   vapor.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sacrarium \Sa*cra"ri*um\, n.; pl. {-ria}. [L., fr. sacer
   sacred.]
   1. A sort of family chapel in the houses of the Romans,
    devoted to a special divinity.
    [1913 Webster]
 
   2. The adytum of a temple. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   3. In a Christian church, the sanctuary.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 RIA
     Rich Internet Application (WWW, Macromedia)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top