ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appropriation

AH0 P R OW2 P R IY0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appropriation-, *appropriation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appropriation(n) การจัดสรรไว้, Syn. allocation, allotment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appropriation(อะโพรพริเอ'เชิน) n. การจัดสรรไว้, การตั้งเงินไว้เป็นพิเศษ, Syn. funds, allocation, allotment

English-Thai: Nontri Dictionary
appropriation(n) การถือเอา, การจัดสรร, เงินที่ตั้งไว้
misappropriation(n) การใช้ผิด, การยักยอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appropriationการจัดสรร (เงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appropriationการจัดสรรเงิน, งบจัดสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appropriation of paymentsการจัดสรรการชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appropriation, itemizedงบจัดสรรจำแนกรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appropriation, lump-sumงบเหมาจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appropriation, permanentงบจัดสรรถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appropriation, supplementaryงบจัดสรรเพิ่มเติม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appropriationการจัดสรร [การบัญชี]
Appropriation accountบัญชีจัดสรร [การบัญชี]
Appropriation budgetงบประมาณที่จัดสรร [การบัญชี]
Appropriation of net incomeการจัดสรรกำไรสุทธิ [การบัญชี]
Appropriations and expendituresการจัดสรรเงินและรายจ่าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your appropriation increase is denied.คำขออนุมัติงบคุณถูกปฏิเสธ Public Enemies (2009)
Private appropriation of an EVA.นำเอวาไปใช้เป็นทรัพย์สินของตน... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
The appropriations Committee is coming in for a meeting.คณะกรรมการจัดสรรเงินจะมาประชุม For the Good of Our Country (2010)
He had me cancel his Appropriations Committee meeting.บอกให้ฉันยกเลิก ประชุมคณะกรรมการการจัดสรรเงิน For the Good of Our Country (2010)
It's an appropriations report.มันคือโครงการที่ได้จัดสรรไว้ And Then There Were More (2011)
There's an interesting op-ed piece about the deadlock in the House Appropriations Committee.มีเรื่องน่าสนใจ ส่วนบรรณาธิการเขียนเกี่ยวกับ เรื่องความล้มเหลวในการ แก้ปัญหาของกรรมการจัดสรรบ้าน The Tiger in the Tale (2012)
Treasurer Motta, uh, if we could go through the budget appropriations we were talking about last...เหรัญญิก มอตต้า เรามาดูเรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ที่เราคุยกันไว้คราวที่แล้ว Sadie Hawkins (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appropriationReproduction or appropriation of HTML, images and photographs from within this site is prohibited.
appropriationThe appropriation is pin-money; it wouldn't be enough even to build a gym, much less build the administration building.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การใช้เงินผิดวัตถุประสงค์[kān chai ngoen phit watthuprasong] (n, exp) EN: misappropriation of funds
การยักยอกเงิน[kān yakyøk ngoen] (n) EN: embezzlement ; misappropriation ; peculation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPROPRIATION AH0 P R OW2 P R IY0 EY1 SH AH0 N
APPROPRIATIONS AH0 P R OW2 P R IY0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appropriation (n) ˈəprˌouprɪˈɛɪʃən (@1 p r ou2 p r i ei1 sh @ n)
appropriations (n) ˈəprˌouprɪˈɛɪʃənz (@1 p r ou2 p r i ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拨用[bō yòng, ㄅㄛ ㄩㄥˋ, / ] appropriation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bereitstellungskonto { n }appropriation account [Add to Longdo]
Bewilligungsrecht { n }appropriation power [Add to Longdo]
Bewilligungszeitraum { m }appropriation period [Add to Longdo]
Konkretisierung einer Wareappropriation to the contract [Add to Longdo]
Verwendung des Reingewinnsappropriation of net income [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n, vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
アプロプリエーションアート[apuropurie-shon'a-to] (n) appropriation art [Add to Longdo]
横奪[おうだつ, oudatsu] (n, vs) misappropriation; embezzlement [Add to Longdo]
横領[おうりょう, ouryou] (n, vs) embezzlement; misappropriation; usurpation; (P) [Add to Longdo]
横領罪[おうりょうざい, ouryouzai] (n) fraudulent appropriation [Add to Longdo]
概算要求[がいさんようきゅう, gaisanyoukyuu] (n) request for budgetary appropriations [Add to Longdo]
贋作者[がんさくしゃ, gansakusha] (n) counterfeiter; faker; appropriationist [Add to Longdo]
計上[けいじょう, keijou] (n, vs) (1) including a sum of money in one's calculations; (2) appropriation (a sum of money); (P) [Add to Longdo]
公金横領[こうきんおうりょう, koukin'ouryou] (n) misappropriation of public funds [Add to Longdo]
私消[ししょう, shishou] (n, vs) embezzlement (misappropriation) (of public funds) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appropriation \Ap*pro`pri*a"tion\, n. [L. appropriatio: cf. F.
   appropriation.]
   1. The act of setting apart or assigning to a particular use
    or person, or of taking to one's self, in exclusion of all
    others; application to a special use or purpose, as of a
    piece of ground for a park, or of money to carry out some
    object.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything, especially money, thus set apart.
    [1913 Webster]
 
       The Commons watched carefully over the
       appropriation.            --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law)
    (a) The severing or sequestering of a benefice to the
      perpetual use of a spiritual corporation. Blackstone.
    (b) The application of payment of money by a debtor to his
      creditor, to one of several debts which are due from
      the former to the latter. --Chitty.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appropriation
   n 1: money set aside (as by a legislature) for a specific
      purpose
   2: incorporation by joining or uniting [syn: {annexation},
     {appropriation}]
   3: a deliberate act of acquisition of something, often without
     the permission of the owner; "the necessary funds were
     obtained by the government's appropriation of the company's
     operating unit"; "a person's appropriation of property
     belonging to another is dishonest"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top