ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appropriation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appropriation-, *appropriation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appropriation(n) การจัดสรรไว้, Syn. allocation, allotment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appropriation(อะโพรพริเอ'เชิน) n. การจัดสรรไว้, การตั้งเงินไว้เป็นพิเศษ, Syn. funds, allocation, allotment

English-Thai: Nontri Dictionary
appropriation(n) การถือเอา, การจัดสรร, เงินที่ตั้งไว้
misappropriation(n) การใช้ผิด, การยักยอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appropriationการจัดสรร (เงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appropriationการจัดสรรเงิน, งบจัดสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appropriation of paymentsการจัดสรรการชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appropriation, itemizedงบจัดสรรจำแนกรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appropriation, lump-sumงบเหมาจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appropriation, permanentงบจัดสรรถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appropriation, supplementaryงบจัดสรรเพิ่มเติม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appropriationการจัดสรร [การบัญชี]
Appropriation accountบัญชีจัดสรร [การบัญชี]
Appropriation budgetงบประมาณที่จัดสรร [การบัญชี]
Appropriation of net incomeการจัดสรรกำไรสุทธิ [การบัญชี]
Appropriations and expendituresการจัดสรรเงินและรายจ่าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appropriationReproduction or appropriation of HTML, images and photographs from within this site is prohibited.
appropriationThe appropriation is pin-money; it wouldn't be enough even to build a gym, much less build the administration building.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การใช้เงินผิดวัตถุประสงค์[kān chai ngoen phit watthuprasong] (n, exp) EN: misappropriation of funds
การยักยอกเงิน[kān yakyøk ngoen] (n) EN: embezzlement ; misappropriation ; peculation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
appropriation
appropriations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appropriation
appropriations

WordNet (3.0)
appropriation(n) money set aside (as by a legislature) for a specific purpose
appropriation(n) a deliberate act of acquisition of something, often without the permission of the owner
annexation(n) incorporation by joining or uniting, Syn. appropriation

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Appropriation

n. [ L. appropriatio: cf. F. appropriation. ] 1. The act of setting apart or assigning to a particular use or person, or of taking to one's self, in exclusion of all others; application to a special use or purpose, as of a piece of ground for a park, or of money to carry out some object. [ 1913 Webster ]

2. Anything, especially money, thus set apart. [ 1913 Webster ]

The Commons watched carefully over the appropriation. Macaulay. [ 1913 Webster ]

3. (Law) (a) The severing or sequestering of a benefice to the perpetual use of a spiritual corporation. Blackstone. (b) The application of payment of money by a debtor to his creditor, to one of several debts which are due from the former to the latter. Chitty. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拨用[bō yòng, ㄅㄛ ㄩㄥˋ,   /  ] appropriation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bereitstellungskonto { n }appropriation account [Add to Longdo]
Bewilligungsrecht { n }appropriation power [Add to Longdo]
Bewilligungszeitraum { m }appropriation period [Add to Longdo]
Konkretisierung einer Wareappropriation to the contract [Add to Longdo]
Verwendung des Reingewinnsappropriation of net income [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
流用[りゅうよう, ryuuyou] (n, vs, adj-no) diversion; appropriation (e.g. of funds); misappropriation; (P) #7,469 [Add to Longdo]
乱用(P);濫用[らんよう, ranyou] (n, vs) abuse; misuse; misappropriation; using to excess; (P) #16,842 [Add to Longdo]
充当[じゅうとう, juutou] (n, vs) allocation; appropriation; (P) #17,044 [Add to Longdo]
計上[けいじょう, keijou] (n, vs) (1) including a sum of money in one's calculations; (2) appropriation (a sum of money); (P) #17,523 [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n, vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
アプロプリエーションアート[apuropurie-shon'a-to] (n) appropriation art [Add to Longdo]
横奪[おうだつ, oudatsu] (n, vs) misappropriation; embezzlement [Add to Longdo]
横領[おうりょう, ouryou] (n, vs) embezzlement; misappropriation; usurpation; (P) [Add to Longdo]
横領罪[おうりょうざい, ouryouzai] (n) fraudulent appropriation [Add to Longdo]
概算要求[がいさんようきゅう, gaisanyoukyuu] (n) request for budgetary appropriations [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top