ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rhetorical

R IH0 T AO1 R IH0 K AH0 L   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rhetorical-, *rhetorical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rhetorical[ADJ] เชิงสำนวนโวหาร, Syn. bombastic, oratorical, eloquent
rhetorical question[N] คำถามเชิงสำนวนโวหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rhetorical(รีทอ'ริเคิล) adj. เกี่ยวกับ rhetoric (ดู) ,

English-Thai: Nontri Dictionary
rhetorical(adj) เชิงโวหาร,เกี่ยวกับวาทศิลป์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhetorical figureภาพพจน์วาทศิลป์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhetorical questionคำถามเชิงวาทศิลป์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rhetorical criticismวาทวิจารณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That wasn't a rhetorical question.นี่ไม่ใช่เล่นสำนวน Pilot (2015)
For what it's worth, I've apologized to Oliver for my rhetorical excesses.ผมได้ขอโทษกับโอลิเวอร์ไปแล้ว สำหรับการส่อเสียดพวกนั้น Identity (2013)
That's not a rhetorical question.และนั่นไม่ใช่คำถามยอกย้อนนะยะ Tina in the Sky with Diamonds (2013)
Wow. I mean, you know, I was going rhetorical with that question.รู้ไหม ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นคำถาม แบบจริงจังหรอก O-Mouth (2013)
- Is that a rhetorical question?- นั่นประโยคบอกเล่าใช่มั้ย Doubt (2012)
Oh, I hope that's a rhetorical question, because I have no clue.ฉันหวังว่านี่เป็นคำถามเชิงวาทศิลป์ เพราะไม่มีใครบอกผมเลย The Date Night Variable (2012)
Do I actually have to say no to that, or can I just assume it was a rhetorical statement?เห็นจะต้องบอกว่า ไม่ Business as Usual (2011)
That was a rhetorical question, wasn't it?นั้นเป็นคำถามเชิงสำนวนโวหาร ไม่ใช่หรอ Sense Memory (2011)
I know life is long, but let's not waste our time with rhetorical questions.ฉันรู้ชีวิตที่ยืนยาว แต่เราอย่ามาเสียเวลา กับคำถามไก่กับไข่อยู่เลย There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
It is a rhetorical question.มันเป็นคำถามเชิงโวหาร Competitive Wine Tasting (2011)
Raj, I highly doubt there is any argument you can make, threat you might levy, rhetorical strategy, plea, invocation, supplication, or... vetoomus that you can employ that would convince me to reconsider.ราจ, ฉันสงสัยเป้นอย่างยิ่งว่านายมีเหตุผลอื่นๆ, การส่งส่วย, ศิลปะการพูด การอ้อนวอน, ข้ออ้าง The Psychic Vortex (2010)
Oh, that's not a rhetorical question.โอ้ นั่นไม่ใช่คำถามแบบโวหาร Chuck Versus the Three Words (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rhetoricalWhen someone speaks with such rhetorical flourish it starts to sound like they're lying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าคารม[ADJ] eloquent, See also: rhetorical, Example: น้องเป็นคนเจ้าคารมจึงมีแต่คนรัก ในขณะที่พี่เป็นคนปากหนักจึงไม่มีใครสนใจ, Thai definition: ู้ที่มีฝีปากคมคาย

CMU English Pronouncing Dictionary
RHETORICAL    R IH0 T AO1 R IH0 K AH0 L
RHETORICALLY    R AH0 T AO1 R IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rhetorical    (j) rˈɪtˈɒrɪkl (r i1 t o1 r i k l)
rhetorically    (a) rˈɪtˈɒrɪkliː (r i1 t o1 r i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
そうか(P);そっか[, souka (P); sokka] (exp) is that so? (generally rhetorical); (P) [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
修辞[しゅうじ, shuuji] (n) figure of speech; rhetorical flourish [Add to Longdo]
修辞疑問[しゅうじぎもん, shuujigimon] (n) {ling} rhetorical question [Add to Longdo]
潤色(P);潤飾[じゅんしょく, junshoku] (n,vs) rhetorical flourishes; (P) [Add to Longdo]
反語[はんご, hango] (n,adj-no) irony; rhetorical question; antonym; word in reverse [Add to Longdo]
美辞麗句[びじれいく, bijireiku] (n,adj-no) flowery words; rhetorical flourishes; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rhetorical \Rhe*tor"ic*al\, a. [L. rhetoricus, Gr. ????. See
   {Rhetoric}.]
   Of or pertaining to rhetoric; according to, or exhibiting,
   rhetoric; oratorical; as, the rhetorical art; a rhetorical
   treatise; a rhetorical flourish.
   [1913 Webster]
 
      They permit him to leave their poetical taste
      ungratified, provided that he gratifies their
      rhetorical sense.            --M. Arnold.
   [1913 Webster] -- {Rhe*tor"ic*al*ly}, adv. --
   {Rhe*tor"ic*al*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rhetorical
   adj 1: of or relating to rhetoric; "accepted two or three verbal
       and rhetorical changes I suggested"- W.A.White; "the
       rhetorical sin of the meaningless variation"- Lewis
       Mumford
   2: given to rhetoric, emphasizing style at the expense of
     thought; "mere rhetorical frippery" [ant: {unrhetorical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top