ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recovering

R AH0 K AH1 V ER0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recovering-, *recovering*, recover
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's amazing he's recovering so fast.น่าแปลกที่เขาสามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว Kung Fu Hustle (2004)
You're awake The operation was successful, 1and you're recovering quicklyคุณฟื้นแล้ว การผ่าตัดประสบความสำเร็จ และคุณก็จะค่อยๆฟื้นตัวทันทีค่ะ Windstruck (2004)
Stottlemeyer, who's still recovering from his wounds, spoke to reporters today outside of police headquarters.สตอทเทิ้ลเมย์เยอร์ ยังคงรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในวันนี้ ด้านนอกของกองบัญชาการตำรวจ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Mayor Lang, Recovering From His Injuries, เรื่องที่ นายกเทศมนตรี แลง, ซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ Something's Coming (2007)
What exactly are you recovering from?คุณหายจากเสพติดอะไร Dex, Lies, and Videotape (2007)
We'd spent much of the afternoon recovering the bodies of those we'd lost.- คุณอยู่ที่นั่นมั้ย - อยู่ครับ Sparks Fly Out (2008)
You'll find Leader recovering in an office building in downtown Los Angeles.คุณจะเจอลีดเดอร์รักษาตัวอยู่ที่นั่น ย่านใจกลางลอสแองเจอลิส Chuck Versus the Gravitron (2008)
That's a lot of false hope to lay on a recovering addict.มีหลายอย่างที่ไม่น่าไว้ใจ ในการบำบัดผู้เสพยาเสพติด The Sleep of Babies (2008)
I didn't want you to have a bad shock while you were recovering from surgery.ฉันไม่ต้องการให้คุณมีอาการช็อคที่ร้ายแรง ขณะที่เรากำลังทำการผ่าตัด The Itch (2008)
- Her heart's not recovering either. - So the pregnancy was a coincidence.หัวใจเธอรับอะไรไม่ได้ ดังนั้นการตั้งครรภ์เป็นเหตุบังเอิญ Dying Changes Everything (2008)
This operation is about recovering the photos from Michael X.การปฏิบัติงานครั้งนี้มันเกี่ยวกับ การเอารูปถ่ายจากไมเคิล เอ็กซ์กลับคืนมา The Bank Job (2008)
You're recovering quite nicely. And the tearing is stopped.คุณฟื้นตัวได้ดี และน้ำตาก็ลดลงแล้ว The Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recoveringHe is slowly recovering from his illness.
recoveringI learned that you are in the hospital recovering from heart surgery.
recoveringIs there any prospect of his recovering?
recoveringThe injured person wailed with pain after recovering from the anaesthesia.
recoveringThe patient is recovering from his illness.
recoveringThe patient is steadily recovering.
recoveringThe patient was recovering daily.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECOVERING R AH0 K AH1 V ER0 IH0 NG
RECOVERING R IH0 K AH1 V ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recovering (v) rˈɪkˈʌvərɪŋ (r i1 k uh1 v @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
起死回生[きしかいせい, kishikaisei] (n) revival of the dead; recovering from a hopeless situation; resuscitation; (P) [Add to Longdo]
元気回復[げんきかいふく, genkikaifuku] (n) recovering one's spirits; rejuvenation; refection [Add to Longdo]
失地回復[しっちかいふく, shicchikaifuku] (n) the recovery of lost territory; recovering (regaining) lost ground (one' former position); fence-mending [Add to Longdo]
収容作業[しゅうようさぎょう, shuuyousagyou] (n) collecting bodies (of casualties, etc.); recovering bodies [Add to Longdo]
小戻り[こもどり, komodori] (n) recovering slightly; making a small rally [Add to Longdo]
信頼回復[しんらいかいふく, shinraikaifuku] (n) recovering of trust; winning back of trust [Add to Longdo]
酔い覚め;酔い醒め[よいざめ, yoizame] (n) recovering from intoxication; sobering up [Add to Longdo]
退勢挽回[たいせいばんかい, taiseibankai] (n) restoring the declining fortunes; recovering from the discouraging situation; reversing the downward trend [Add to Longdo]
薄紙を剥ぐように;薄紙をはぐように[うすがみをはぐように, usugamiwohaguyouni] (exp) little by little (recovering after an illness); slowly but surely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recover \Re*cov"er\ (r?*k?v"?r), v. t. [imp. & p. p. {Recovered}
   (-?rd); p. pr. & vb. n. {Recovering}. ] [OE. recoveren, OF.
   recovrer, F. recouvrer, from L. recuperare; pref. re- re + a
   word of unknown origin. Cf.{Recuperate}.]
   [1913 Webster]
   1. To get or obtain again; to get renewed possession of; to
    win back; to regain.
    [1913 Webster]
 
       David recovered all that the Amalekites had carried
       away.                 --1. Sam. xxx.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   2. To make good by reparation; to make up for; to retrieve;
    to repair the loss or injury of; as, to recover lost time.
    "Loss of catel may recovered be." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Even good men have many failings and lapses to
       lament and recover.          --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   3. To restore from sickness, faintness, or the like; to bring
    back to life or health; to cure; to heal.
    [1913 Webster]
 
       The wine in my bottle will recover him. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To overcome; to get the better of, -- as a state of mind
    or body.
    [1913 Webster]
 
       I do hope to recover my late hurt.  --Cowley.
    [1913 Webster]
 
       When I had recovered a little my first surprise.
                          --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   5. To rescue; to deliver.
    [1913 Webster]
 
       That they may recover themselves out of the snare of
       the devil, who are taken captive by him. --2. Tim.
                          ii. 26.
    [1913 Webster]
 
   6. To gain by motion or effort; to obtain; to reach; to come
    to. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       The forest is not three leagues off;
       If we recover that, we're sure enough. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Except he could recover one of the Cities of Refuge
       he was to die.            --Hales.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) To gain as a compensation; to obtain in return for
    injury or debt; as, to recover damages in trespass; to
    recover debt and costs in a suit at law; to obtain title
    to by judgement in a court of law; as, to recover lands in
    ejectment or common recovery; to gain by legal process;
    as, to recover judgement against a defendant.
    [1913 Webster]
 
   {Recover arms} (Mil. Drill), a command whereby the piece is
    brought from the position of "aim" to that of "ready."
    [1913 Webster]
 
   Syn: To regain; repossess; resume; retrieve; recruit; heal;
     cure.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recovering
   adj 1: returning to health after illness or debility;
       "convalescent children are difficult to keep in bed"
       [syn: {convalescent}, {recovering}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top