ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resurrection

R EH2 Z ER0 EH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resurrection-, *resurrection*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resurrection(n) การฟื้นคืน, See also: การกลับสู่สภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resurrection(เรซ'ซะเรคเชิน) n. การคืนชีพ, การกลับมีชีวิตใหม่, See also: Resurrection การคืนชีพของพระเยซูคริสต์, การฟื้นคืนอีก, การกลับสู่สภาพเดิม resurectionary adj. resurrective adj., Syn. revival, renewal

English-Thai: Nontri Dictionary
resurrection(n) การกลับมีชีวิตใหม่, การฟื้นคืนชีพ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...to raise us from the death of sin unto the life of righteousness, that when we shall depart this life, we may rest in Him, as our hope is this, our brother doth, and that, at the general resurrection in the last day, เพื่อชะล้างเรา จากบาปทั้งปวง สู่ชีวิต ที่มีแต่ความดีงาม เพื่อยามที่เราละทิ้ง ชีวิตนี้ Wuthering Heights (1992)
You mean resurrection of the dead?การฟื้นคืนชีพของคนที่ตายไปแล้วน่ะหรอ? Yomigaeri (2002)
We can't let any news of these resurrections leak out.เรายังให้ข่าวเรื่องนี้แพร่ไม่ได้ Yomigaeri (2002)
In sure and certain hope of the resurrection to eternal life... we commend to the Almighty God our brother Jason.แน่ใจและหวังว่า มันจะกลับมาเหมือนเดิม เราได้แต่ภาวนาต่อพระเจ้าให้พี่ของเราเจสัน The Butterfly Effect (2004)
Yes. The man devoted to resurrection research.ใช่ เขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังโครงการปีศาจนี้ Oneechanbara: The Movie (2008)
"I must work and create for the resurrection of my Fatherland.ข้าพเจ้าต้องทำงาน และสรรค์สร้าง เพื่อดินแดนของข้าพเจ้า The Boy in the Striped Pajamas (2008)
We got a possible resurrection going on over here.คือมีโอกาสที่จะทำการชุบชีวิต ที่นี่ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Its birth and Lilith's resurrection will signify the time of our covenant.\ ด้วยการถือกำเนิดของมันและการคืนชีพของลิลิธ เวลาแห่งพันธสัญญาก็จะมาถึง Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
The day of the resurrection is upon us.วันของการคืนชีพมาถึงแล้ว Surrogates (2009)
A lot of resurrections in your face today.การฟื้นคืนชีพหลายๆครั้ง ที่นายเจอตรงหน้าในวันนี้ Exile on Main St. (2010)
The resurrection times vary wildly.การฟื้นคืนชีพ แต่ละครั้งใช้เวลาแตกต่างกันไป TS-19 (2010)
The resurrection stone.หินชุบวิญญาณ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การรื้อ(n) revival, See also: resurrection, recovering, rearrangement, Example: เทปชุดนี้เกิดจากการรื้อเพลงเก่ามาทำดนตรีใหม่, Thai Definition: การเอาขึ้นมาใหม่ เช่น การรื้อเรื่องที่ระงับไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว่านเปราะหอม[wān prǿhøm] (n, exp) EN: Kaempferia galanga ; aromatic ginger ; sand ginger ; resurrection lily
ว่านอูด[wān ūt] (n, exp) EN: Kaempferia galanga ; aromatic ginger ; sand ginger ; resurrection lily

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESURRECTION R EH2 Z ER0 EH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resurrection (n) rˌɛzərˈɛkʃən (r e2 z @ r e1 k sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复活[fù huó, ㄈㄨˋ ㄏㄨㄛˊ, / ] resurrection, #11,213 [Add to Longdo]
更生[gēng shēng, ㄍㄥ ㄕㄥ, ] resurrection; rebirth; reinvigorated; rejuvenated; a new lease of life, #57,047 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カチューシャ[kachu-sha] (n) (1) (named after a character in Tolstoy's novel "Resurrection") Alice band (rus [Add to Longdo]
リザレクション[rizarekushon] (n) resurrection [Add to Longdo]
回生[かいせい, kaisei] (n, vs) resurrection; resuscitation; regeneration; (P) [Add to Longdo]
再誕[さいたん, saitan] (n) resurrection (of a company or school, etc.) [Add to Longdo]
蘇り[よみがえり, yomigaeri] (n) resurrection; reviving; resuscitation; rehabilitation [Add to Longdo]
復活[ふっかつ, fukkatsu] (n, vs, adj-no) (1) revival (e.g. musical); come-back; (2) restoration; rebirth; resurrection; (P) [Add to Longdo]
[よみがえ, yomigae] (n) resurrection [Add to Longdo]
甦生;蘇生[そせい, sosei] (n, vs, adj-no) rebirth; resuscitation; rehabilitation; reorganization; reorganisation; regeneration; resurrection; reviving [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resurrection \Res`ur*rec"tion\, n. [F. r['e]surrection, L.
   resurrectio, fr. resurgere, resurrectum, to rise again; pref.
   re- re- + surgere to rise. See {Source}.]
   1. A rising again; the resumption of vigor.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, the rising again from the dead; the resumption
    of life by the dead; as, the resurrection of Jesus Christ;
    the general resurrection of all the dead at the Day of
    Judgment.
    [1913 Webster]
 
       Nor after resurrection shall he stay
       Longer on earth.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. State of being risen from the dead; future state.
    [1913 Webster]
 
       In the resurrection they neither marry nor are given
       in marriage.             --Matt. xxii.
                          30.
    [1913 Webster]
 
   4. The cause or exemplar of a rising from the dead.
    [1913 Webster]
 
       I am the resurrection, and the life. --John xi. 25.
    [1913 Webster]
 
   {Cross of the resurrection}, a slender cross with a pennant
    floating from the junction of the bars.
 
   {Resurrection plant} (Bot.), a name given to several species
    of {Selaginella} (as {Selaginella convoluta} and
    {Selaginella lepidophylla}), flowerless plants which, when
    dry, close up so as to resemble a bird's nest, but revive
    and expand again when moistened. The name is sometimes
    also given to the rose of Jericho. See under {Rose}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Resurrection
   n 1: (New Testament) the rising of Christ on the third day after
      the Crucifixion [syn: {Resurrection}, {Christ's
      Resurrection}, {Resurrection of Christ}]
   2: a revival from inactivity and disuse; "it produced a
     resurrection of hope"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top