ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

復興

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -復興-, *復興*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复兴[fù xīng, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥ, / ] to revive; to rejuvenate, #10,588 [Add to Longdo]
文艺复兴[Wén yì fù xīng, ㄨㄣˊ ㄧˋ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥ, / ] the Renaissance, #28,553 [Add to Longdo]
复兴门[Fù xīng mén, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥ ㄇㄣˊ, / ] Fuxingmen neighborhood of Beijing, #72,324 [Add to Longdo]
复兴乡[Fù xīng xiāng, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Fuhsing (village in Taiwan), #160,412 [Add to Longdo]
复兴时代[Fù xīng shí dài, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] the Renaissance [Add to Longdo]
复兴党[Fù xīng dǎng, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄤˇ, / ] Baath Party [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
復興[ふっこう, fukkou] (vt) ฟื้นฟู

Japanese-English: EDICT Dictionary
復興[ふっこう, fukkou] (n,vs) revival; renaissance; reconstruction; (P) [Add to Longdo]
復興の気[ふっこうのき, fukkounoki] (n) signs of revival [Add to Longdo]
復興資金[ふっこうしきん, fukkoushikin] (n) reconstruction funds; reconstruction money [Add to Longdo]
復興住宅[ふっこうじゅうたく, fukkoujuutaku] (n) housing constructed after a disaster (tsunami, earthquake, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The three organizations are the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, and the General Agreement on Tariffs and Trade.この三つの機関とは国際通貨基金、国際復興開発銀行、関税・貿易一般協定である。
It revived with even greater vigor.それらはさらにいっそうの活力で復興した。
Japan is a famous come-back story after Would War II.日本の戦後の復興は有名な話である。
Kamui no Ken was a sort of samurai/ninja story set during the transition of the fall of the Tokugawa Shogunate and the re-establishment of Japan under the Emperor Meiji in 1868.『カムイの剣』は、1868年の徳川将軍時代の崩壊と、明治天皇下での日本の復興という変革期を舞台にした、一種の侍/忍者物語だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sirs.[JA] ああ 奴の死骸を利用した 復興財源案を考えてみるか Shin Godzilla (2016)
She'll be back.[JA] 彼女は"復興"します Andron (2015)
The deputy I sent to the Parthian Empire is meant to restore the peace treaty and prove Tiberius' vicious intentions[JA] パルティア帝国に行かせた代理は 平和条約を復興させるはずだ ティベリウスの悪質な意図を証明する Dragon Blade (2015)
"The industrial renaissance of the South."[CN] 「南方的工業復興 Hands Over the City (1963)
And you members of Parliament, who've always shown great interest in the renaissance of the South... this project concerns you too.[CN] 此外,那些對南方的工業復興 頗有興趣的議會成員, 這個項目也同你們相關。 Hands Over the City (1963)
Our country will be resurrected.[CN] 我們的國家會再次復興 Pan Tadeusz: The Last Foray in Lithuania (1999)
You look like some sort of psychotic escapee from a Renaissance faire.[CN] 就像是一個從文藝復興時期 精神病院跑出來的病人. Kate & Leopold (2001)
Hoping for the capitalists' return, he concealed them from the process of nationalization.[CN] 288)}做著資本家的復興的美夢 288)}沒有將這些財產充公國有化 Papierove hlavy (1996)
I'm just grateful that I and the rest of the victims' families can finally move on with our lives.[JA] これでやっと 私を含め遺族の方々が― 復興への一歩を 踏み出せます Alex (2016)
He wants to pass on to you the overriding dream of his life... to revive the great China Empire.[CN] 他希望你能夠繼承他一生的遺願 復興大清帝國 The Last Princess of Manchuria (1990)
_[CN] B Waldorf 復興高中經典流行時尚 Save the Last Chance (2012)
Bonds and stocks are plummeting, and if we can't put a stop to this soon, the nation will go into default on all of its loans.[JA] 円も国債も株価も 暴落し続ける現状では 復興どころかデフ ォ ル トの 危機にさらされている Shin Godzilla (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
復興[ふっこう, fukkou] Wiederaufbau, Wiederaufleben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top