ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-relent-

R IH0 L EH1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: relent, *relent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relent(vi) ผ่อนปรนให้, See also: ยอมให้, ผ่อนผันให้, ลดหย่อนให้, ยกโทษให้, Syn. forgive, unbend, show mercy
relent(vi) ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, Syn. be moderate, relax

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relentThe tropical sun glared down relentlessly.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RELENT R IH0 L EH1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relent (v) rˈɪlˈɛnt (r i1 l e1 n t)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relent \Re*lent"\, v. t.
   1. To slacken; to abate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And oftentimes he would relent his pace. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To soften; to dissolve. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. To mollify; to cause to be less harsh or severe. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relent \Re*lent"\ (r?-l?nt"), v. i. [imp. & p. p. {Relented}; p.
   pr. & vb. n. {Relenting}.] [F. ralentir, fr. L. pref. re- re-
   + ad to + lentus pliant, flexible, slow. See {Lithe}.]
   1. To become less rigid or hard; to yield; to dissolve; to
    melt; to deliquesce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He stirred the coals till relente gan
       The wax again the fire.        --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       [Salt of tartar] placed in a cellar will . . . begin
       to relent.              --Boyle.
    [1913 Webster]
 
       When opening buds salute the welcome day,
       And earth, relenting, feels the genial ray. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To become less severe or intense; to become less hard,
    harsh, cruel, or the like; to soften in temper; to become
    more mild and tender; to feel compassion.
    [1913 Webster]
 
       Can you . . . behold
       My sighs and tears, and will not once relent?
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relent \Re*lent"\ (r?-l?nt"), n.
   Stay; stop; delay. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Nor rested till she came without relent
      Unto the land of Amazons.        --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relent
   v 1: give in, as to influence or pressure [syn: {yield},
      {relent}, {soften}] [ant: {remain firm}, {stand}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top