Search result for

quire

(60 entries)
(0.088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quire-, *quire*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quire    [N] หน่วยนับกระดาษ 1 ยก, See also: ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น
quire    [N] กระดาษที่พับเรียงกัน, See also: กระดาษที่นำมารวมกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quire(ไคว'เออะ) n. (กระดาษ) 1ยกที่มี24แผ่น,แผ่นกระดาษที่พับเรียงกัน,การรวมกลุ่ม
acquire(อะไคว' เออ) vt.ได้มา, เข้าถือสิทธิ์, เข้ายึด, ได้เรียนรู้, Syn. obtain, get, reap)
acquired(อะไคว' เออร์ด) adj. กลายเป็นนิสัย, ในภายหลังที่ได้มา, Syn. gained, procured
acquired characterลักษณะที่ได้มาเนื่องจากสิงแวดล้อม
enquire(เอนไคว'เออะ) vt.,vi. ดูinquire
esquire(อีสไคว'เออะ) n. คำที่ใช้เติมหลังนามสกุลสุภาพบุรุษในเวลาเขียนจดหมายใช้อักษรย่อว่าEsq.,ผู้รับใช้อัศวิน,ผู้มีตำแหน่งต่ำกว่าอัศวินชั้นหนึ่ง vt. เลื่อนตำแหน่งเป็น esquire,ติดตามไปด้วย
half-quiren. กระดาษ 12 แผ่นมาตรฐาน
inquire(อินไคว'เออะ) vt. ถามหา,ไต่ถาม,สอบถาม. vi. ถาม,สอบถาม,สืบสวน,สอบสวน. -Phr. (inquire after ถามทุกข์สุข), See also: inquirable adj. inquirer n., Syn. enquire
require(รีไคว'เออะ) vt.,vi. ต้องการ,ประสงค์,ปรารถนา,ขอร้อง,เรียกร้อง,กำหนด, See also: requirable adj. requirer n., Syn. need,demand
requirement(รีไคว'เออะเมินทฺ) n. ความต้องการ,ความประสงค์,การเรียกร้อง,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่เรียกร้อง,สิ่งจำเป็น, Syn. necessity,requisite

English-Thai: Nontri Dictionary
acquire(vt) ได้มา,ได้รับ,หามาได้,เข้ายึด
acquirement(n) ของที่ได้มา,การได้มา
enquire(vt) ถาม,ไต่ถาม,สอบถาม,สอบสวน,สืบสวน
esquire(n) คำลงท้ายชื่อผู้ชายในจดหมาย
inquire(vi,vt) ถาม,สอบสวน,สืบสวน,ไต่สวน,สอบถาม
inquirer(n) ผู้ถาม,ผู้สอบถาม,ผู้สืบสวน,ผู้ไต่สวน
require(vt) เรียกร้อง,ต้องการ,บังคับ,ปรารถนา,ประสงค์
requirement(n) ข้อกำหนด,ความต้องการ,ความจำเป็น,ข้อบังคับ,การเรียกร้อง
squire(n) นาย,เจ้าของที่ดิน,ทนาย,ผู้ดีบ้านนอก,คหบดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
ได้[v.] (dāi = dai) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain   FR: avoir ; obtenir ; produire ; gagner
ได้มา[v.] (dāi mā) EN: acquire ; obtain ; gain ; get   FR: acquérir ; obtenir
ได้รับ[v.] (dāirap) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner   FR: recevoir ; obtenir ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.)
ได้เรียนรู้ [v.] (dāi rīenrū) EN: acquire   
จัดหาเงินทุน[v. exp.] (jathā ngoenthun) EN: acquire capital ; raise capital   
คิดค้นหามูลเหตุ[v. exp.] (khit khonhā mūnhēt) EN: inquire into the causes   
คิดค้นหาสาเหตุ [v. exp.] (khit khonhā sāhēt) EN: inquire into the causes   
ขีดเส้น[v.] (khītsen) EN: stipulate ; specify ; settle ; require ; set a deadline   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIRE    K W AY1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quire    (n) (k w ai1 @ r)
quires    (n) (k w ai1 @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lage {f}; Bögen Papier (Buchbinden) | ungebunden {adj}quire (bookbinding) | in quires [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
までもない[, mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P) [Add to Longdo]
アクワイア;アクワイヤ[, akuwaia ; akuwaiya] (vs) acquire [Add to Longdo]
エスクワイア[, esukuwaia] (n) esquire [Add to Longdo]
システム要求[システムようきゅう, shisutemu youkyuu] (n) {comp} system requirement [Add to Longdo]
システム要件[システムようけん, shisutemu youken] (n) {comp} system requirement [Add to Longdo]
メスが入る[メスがいる, mesu gairu] (exp,v5r) (See メスを入れる・メスをいれる) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures [Add to Longdo]
メスを入れる[メスをいれる, mesu woireru] (exp,v1) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures [Add to Longdo]
安全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] (n) {comp} safety design requirement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム要求[システムようきゅう, shisutemu youkyuu] system requirement [Add to Longdo]
システム要件[システムようけん, shisutemu youken] system requirement [Add to Longdo]
安全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] safety design requirement [Add to Longdo]
技術要件[ぎじゅつようけん, gijutsuyouken] technical requirement [Add to Longdo]
使用条件[しようじょうけん, shiyoujouken] requirement [Add to Longdo]
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning [Add to Longdo]
条件[じょうけん, jouken] condition, requirement [Add to Longdo]
静的適合性要件[せいてきてきごうせいようけん, seitekitekigouseiyouken] static conformance requirements [Add to Longdo]
設置条件[せっちじょうけん, secchijouken] installation requirement [Add to Longdo]
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quire \Quire\, n.
   See {Choir}. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      A quire of such enticing birds.     --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quire \Quire\, v. i.
   To sing in concert. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quire \Quire\ (kw[imac]r), n. [OE. quaer, quair, OF. quayer,
   cayer, ca["i]er, F. cahier, a book of loose sheets, a quarter
   of a quire, LL. quaternus, quaternum, sheets of paper packed
   together, properly, four together, fr. L. quaterni four each,
   by fours, quattuor four. See {Four} and cf. {Cahier}.]
   A collection of twenty-four sheets of paper of the same size
   and quality, unfolded or having a single fold; one twentieth
   of a ream.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Choir \Choir\, n. [OE. quer, OF. cuer, F. ch[oe]ur, fr. L.
   chorus a choral dance, chorus, choir, fr. Gr. ?, orig.
   dancing place; prob. akin to ? inclosure, L. hortus garden,
   and E. yard. See {Chorus}.]
   1. A band or organized company of singers, especially in
    church service. [Formerly written also {quire}.]
    [1913 Webster]
 
   2. That part of a church appropriated to the singers.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) The chancel.
    [1913 Webster]
 
   {Choir organ} (Mus.), one of the three or five distinct
    organs included in the full organ, each separable from the
    rest, but all controlled by one performer; a portion of
    the full organ, complete in itself, and more practicable
    for ordinary service and in the accompanying of the vocal
    choir.
 
   {Choir screen}, {Choir wall} (Arch.), a screen or low wall
    separating the choir from the aisles.
 
   {Choir service}, the service of singing performed by the
    choir. --T. Warton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quire
   n 1: a quantity of paper; 24 or 25 sheets

Are you satisfied with the result?

Go to Top