ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inquirer

IH2 N K W AY1 R ER0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inquirer-, *inquirer*
English-Thai: Nontri Dictionary
inquirer(n) ผู้ถาม,ผู้สอบถาม,ผู้สืบสวน,ผู้ไต่สวน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm with the Weekly Inquirer . Is Mr. Michima home?ผมมาจาก "วีกลีย์ อินไควเรอร์" คุณมิชิมะอยู่บ้านไหมครับ Affection (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inquirerI was charmed with it, adopted it, dropped my abrupt contradiction and positive argumentation, and put on the humble inquirer and doubter.

CMU English Pronouncing Dictionary
INQUIRER IH2 N K W AY1 R ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquirer (n) ˈɪnkwˈaɪərər (i1 n k w ai1 @ r @ r)
inquirers (n) ˈɪnkwˈaɪərəz (i1 n k w ai1 @ r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
求法者[ぐほうしゃ, guhousha] (n) {Buddh} inquirer [Add to Longdo]
未信者[みしんじゃ, mishinja] (n) unbeliever; inquirer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inquirer \In*quir"er\, n. [Written also enquirer.]
   One who inquires or examines; questioner; investigator.
   --Locke.
   [1913 Webster]
 
      Expert inquirers after truth.      --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inquirer
   n 1: someone who asks a question [syn: {inquirer}, {enquirer},
      {questioner}, {querier}, {asker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top