Search result for

prey

(53 entries)
(0.0313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prey-, *prey*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prey    [N] เหยื่อ, Syn. victim, loot
prey    [N] การฆ่าสัตว์เพื่ออาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preyเหยื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
preyเหยื่อ, สิ่งมีชีวิตที่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นล่ากินเป็นอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preyPatterns of freeze-up and breakup influence the distribution and number of seals, the polar bear's main prey.
preyThe deer fell a prey to the lion.
preyThe old woman fell an easy prey to the fraud.
preyThe lion put an end his prey with one stroke.
preyLarger pirates often preyed on unarmed merchant ships.
preyA tiger is a beast of prey.
preyDeath is seeking for his prey.
preyI want you to stop preying on people's weaknesses.
preySome large birds prey upon small birds and animals.
preySpiders prey on flies and other small insects.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prey(เพร) n. เหยื่อ,สัตว์ที่ล่าหรือจับกินเป็นอาหาร ,การล่าเหยื่อ,สิ่งที่ปล้นมา. vt. จับกินเป็นอาหาร,มีผลร้ายต่อจิต,ทำให้ผู้อ่านเป็นเหยื่อ., See also: preyer n., Syn. catch,kill
bird of preyn. นกล่านก (เช่นเหยี่ยว,นกอินทรีย์)
osprey(ออส'พรี) n. เหยี่ยวขนาดใหญ่ที่มันกินปลาเป็นอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
prey(n) เหยื่อ,การล่าเหยื่อ
prey(vi) กินเหยื่อ,รบกวน,ทำลาย,จับเป็นอาหาร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภักษ์    [N] food, See also: prey, Syn. เหยื่อ, อาหาร, ภักษา
ภักษา    [N] food, See also: prey, Syn. เหยื่อ, อาหาร, ภักษ์, Thai definition: เหยื่อ, อาหาร
เหยื่อ [N] victim, See also: prey, sacrifice, sufferer, dupe, gull, scapegoat, Syn. ผู้รับเคราะห์, ตัวรับเคราะห์, Example: ชายหนุ่มขยับตัวเข้าไปใกล้เหยื่ออีกนิด เพื่อจะได้กระชากสร้อยให้สะดวกมือยิ่งขึ้น, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กูปรี[n.] (kūpri) EN: Kouprey ; Grey Ox   
ภักษาหาร[n.] (phaksāhān) EN: prey ; victim   FR: proie [f]
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: victim ; prey ; sacrifice ; sufferer ; dupe ; gull ; scapegoat   FR: proie [f] ; victime [f]
เหยี่ยว[n.] (yīo) EN: hawk ; harry ; kite ; falcon ; bird of prey   FR: oiseau de proie [m] ; rapace [m] ; faucon [m] ; épervier [m]
เหยี่ยวออสเปร[n.] (yīo øsprē) EN: Osprey   FR: Balbuzard pêcheur [m] ; Aigle pêcheur [m] ; Balbuzard fluviatile [m] ; Petit Aigle pêcheur [m] ; Aigle plongeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PREY    P R EY1
PREYS    P R EY1 Z
PREYED    P R EY1 D
PREYER    P R EY1 ER0
PREYING    P R EY1 IH0 NG
PREYISTA    P R EY1 IH2 S T AH0
PREYISTAS    P R EY1 IH2 S T AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prey    (v) (p r ei1)
preys    (v) (p r ei1 z)
preyed    (v) (p r ei1 d)
preying    (v) (p r ei1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beute {f} | Beute machen (auf)prey | to prey (on, upon) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target [Add to Longdo]
アメリカヤツメ属[アメリカヤツメぞく, amerikayatsume zoku] (n) Ichthyomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
アメリカンブルックランプリ[, amerikanburukkuranpuri] (n) American brook lamprey (Lampetra appendix) [Add to Longdo]
イーグル[, i-guru] (n) eagle (bird of prey, Accipitridae family); (P) [Add to Longdo]
ウクライナヤツメ属[ウクライナヤツメぞく, ukurainayatsume zoku] (n) Eudontomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
ウミヤツメ;シーランプリ[, umiyatsume ; shi-ranpuri] (n) sea lamprey (Petromyzon marinus) [Add to Longdo]
ウミヤツメ属[ウミヤツメぞく, umiyatsume zoku] (n) Petromyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
カスピヤツメ属[カスピヤツメぞく, kasupiyatsume zoku] (n) Caspiomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
カワヤツメ属[カワヤツメぞく, kawayatsume zoku] (n) Lethenteron (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
クラマスヤツメ[, kuramasuyatsume] (n) Klamath river lamprey (Lampetra similis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猎物[liè wù, ㄌㄧㄝˋ ˋ, / ] prey [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prey \Prey\, v. i. [imp. & p. p. {Preyed}; p. pr. & vb. n.
   {Preying}.] [OF. preier, preer, L. praedari, fr. praeda. See
   {Prey}, n.]
   To take booty; to gather spoil; to ravage; to take food by
   violence.
   [1913 Webster]
 
      More pity that the eagle should be mewed,
      While kites and buzzards prey at liberty. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {To prey on} or {To prey upon}.
   (a) To take prey from; to despoil; to pillage; to rob.
     --Shak.
   (b) To seize as prey; to take for food by violence; to seize
     and devour. --Shak.
   (c) To wear away gradually; to cause to waste or pine away;
     as, the trouble preyed upon his mind. --Addison.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prey \Prey\, n. [OF. preie, F. proie, L. praeda, probably for
   praeheda. See {Prehensile}, and cf. {Depredate},
   {Predatory}.]
   Anything, as goods, etc., taken or got by violence; anything
   taken by force from an enemy in war; spoil; booty; plunder.
   [1913 Webster]
 
      And they brought the captives, and the prey, and the
      spoil, unto Moses, and Eleazar the priest. --Num. xxxi.
                          12.
   [1913 Webster]
 
   2. That which is or may be seized by animals or birds to be
    devoured; hence, a person given up as a victim.
    [1913 Webster]
 
       The old lion perisheth for lack of prey. --Job iv.
                          ii.
    [1913 Webster]
 
       Already sees herself the monster's prey. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of devouring other creatures; ravage.
    [1913 Webster]
 
       Hog in sloth, fox in stealth, . . . lion in prey.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Beast of prey}, a carnivorous animal; one that feeds on the
    flesh of other animals.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prey
   n 1: a person who is the aim of an attack (especially a victim
      of ridicule or exploitation) by some hostile person or
      influence; "he fell prey to muggers"; "everyone was fair
      game"; "the target of a manhunt" [syn: {prey}, {quarry},
      {target}, {fair game}]
   2: animal hunted or caught for food [syn: {prey}, {quarry}]
   v 1: profit from in an exploitatory manner; "He feeds on her
      insecurity" [syn: {prey}, {feed}]
   2: prey on or hunt for; "These mammals predate certain eggs"
     [syn: {raven}, {prey}, {predate}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top