Search result for

prey

(67 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prey-, *prey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prey[N] เหยื่อ, Syn. victim, loot
prey[N] การฆ่าสัตว์เพื่ออาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prey(เพร) n. เหยื่อ,สัตว์ที่ล่าหรือจับกินเป็นอาหาร ,การล่าเหยื่อ,สิ่งที่ปล้นมา. vt. จับกินเป็นอาหาร,มีผลร้ายต่อจิต,ทำให้ผู้อ่านเป็นเหยื่อ., See also: preyer n., Syn. catch,kill
bird of preyn. นกล่านก (เช่นเหยี่ยว,นกอินทรีย์)
osprey(ออส'พรี) n. เหยี่ยวขนาดใหญ่ที่มันกินปลาเป็นอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
prey(n) เหยื่อ,การล่าเหยื่อ
prey(vi) กินเหยื่อ,รบกวน,ทำลาย,จับเป็นอาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preyเหยื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
preyเหยื่อ, สิ่งมีชีวิตที่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นล่ากินเป็นอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What kind of person would prey on people during the happiest time of their lives?ฉันโทร.หาตำรวจแล้ว. พวกเขายังไม่พบร่องรอยของโคลอี้ แ Committed (2008)
Wait a minute. The guy is preying on couples, right?มากด้วย. Committed (2008)
That's how it draws its prey in, with light.ที่ดึงดูดความสนใจ ทำให้เหยื่อ \ สนใจแสงนั่น Outlander (2008)
But you do choose your prey, and yours never had a chance, not against you.แต่ว่าคุณ ต้องเลือกเหยื่อของคุณ และคุณจะไม่มีโอกาสเลย ไม่ใช่กับคุณ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
I thought you would know when someone was playing possum, when the prey isn't so weak,ชั้นคิดว่าคุณคงรู้ ตอนใครซักคนเล่นเป็นบ่าง เมื่อเหยื่อไม่อ่อนแอ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
It's more of a beautiful creature that prey on men, entice them with their siren song.แต่มันเป็นปีศาจที่สวยงาม คอยร่ายมนต์ใส่ผู้ชาย แต่เอาไว้เรียกความสนใจจากผู้ชาย Sex and Violence (2009)
Some of those suckers travel thousands of miles in pursuit of their prey.ฉลามบางตัวเดินทางได้เป็นพันๆไมล์ เพื่อออกตามล่าเหยื่อของมัน Breakage (2009)
Easy prey for predators but the blowfish has a secret weapon doesn't he?นายคือ... ปลาปักเป้า - อะไรนะ Negro Y Azul (2009)
Well today, you become the prey and you will give the amount of flesh that I demandแต่วันนี้ แกจะกลายเป็นเหยื่อ และฉันก็จะใช้ชิ้นเนื้อพวกแก Saw VI (2009)
El Viejo didn't bother to eat his prey.เอล วิเอโจ ไม่เคยกินเหยื่อของเขาเลย To the Lighthouse (2009)
Humans were prey and nothing else.มนุษย์เป็นได้เพียงแค่ เหยื่อ Shake and Fingerpop (2009)
The moment you get a red card from them, you become a prey for the entire school.เมื่อไหร่ที่เธอได้รับใบแดงจากพวกเขา เธอจะกลายเป็นเหยื่อของคนทั้งโรงเรียน Episode #1.1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preyPatterns of freeze-up and breakup influence the distribution and number of seals, the polar bear's main prey.
preyA tiger is a beast of prey.
preyI want you to stop preying on people's weaknesses.
preyThe old woman fell an easy prey to the fraud.
preyThe deer fell a prey to the lion.
preyFor example, vervet monkeys learn to use a certain call in the presence of circling eagles, who prey on the monkeys.
preyThe lion put an end his prey with one stroke.
preySpiders prey on flies and other small insects.
preyLarger pirates often preyed on unarmed merchant ships.
preyA lot of troubles preyed upon his mind.
preyThe number of prey they killed was the same.
preySome large birds prey upon small birds and animals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภักษ์[N] food, See also: prey, Syn. เหยื่อ, อาหาร, ภักษา
ภักษา[N] food, See also: prey, Syn. เหยื่อ, อาหาร, ภักษ์, Thai definition: เหยื่อ, อาหาร
เหยื่อ[N] victim, See also: prey, sacrifice, sufferer, dupe, gull, scapegoat, Syn. ผู้รับเคราะห์, ตัวรับเคราะห์, Example: ชายหนุ่มขยับตัวเข้าไปใกล้เหยื่ออีกนิด เพื่อจะได้กระชากสร้อยให้สะดวกมือยิ่งขึ้น, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กูปรี[n.] (kūpri) EN: Kouprey ; Grey Ox   
ภักษาหาร[n.] (phaksāhān) EN: prey ; victim   FR: proie [f]
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: victim ; prey ; sacrifice ; sufferer ; dupe ; gull ; scapegoat   FR: proie [f] ; victime [f]
เหยี่ยว[n.] (yīo) EN: hawk ; harry ; kite ; falcon ; bird of prey   FR: oiseau de proie [m] ; rapace [m] ; faucon [m] ; épervier [m]
เหยี่ยวออสเปร[n.] (yīo øsprē) EN: Osprey   FR: Balbuzard pêcheur [m] ; Aigle pêcheur [m] ; Balbuzard fluviatile [m] ; Petit Aigle pêcheur [m] ; Aigle plongeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PREY    P R EY1
PREYS    P R EY1 Z
PREYED    P R EY1 D
PREYER    P R EY1 ER0
PREYING    P R EY1 IH0 NG
PREYISTA    P R EY1 IH2 S T AH0
PREYISTAS    P R EY1 IH2 S T AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prey    (v) (p r ei1)
preys    (v) (p r ei1 z)
preyed    (v) (p r ei1 d)
preying    (v) (p r ei1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beute {f} | Beute machen (auf)prey | to prey (on, upon) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target [Add to Longdo]
アメリカヤツメ属[アメリカヤツメぞく, amerikayatsume zoku] (n) Ichthyomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
アメリカンブルックランプリ[, amerikanburukkuranpuri] (n) American brook lamprey (Lampetra appendix) [Add to Longdo]
イーグル[, i-guru] (n) eagle (bird of prey, Accipitridae family); (P) [Add to Longdo]
ウクライナヤツメ属[ウクライナヤツメぞく, ukurainayatsume zoku] (n) Eudontomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
ウミヤツメ;シーランプリ[, umiyatsume ; shi-ranpuri] (n) sea lamprey (Petromyzon marinus) [Add to Longdo]
ウミヤツメ属[ウミヤツメぞく, umiyatsume zoku] (n) Petromyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
カスピヤツメ属[カスピヤツメぞく, kasupiyatsume zoku] (n) Caspiomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
カワヤツメ属[カワヤツメぞく, kawayatsume zoku] (n) Lethenteron (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
クラマスヤツメ[, kuramasuyatsume] (n) Klamath river lamprey (Lampetra similis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猎物[liè wù, ㄌㄧㄝˋ ˋ, / ] prey, #20,890 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prey \Prey\, v. i. [imp. & p. p. {Preyed}; p. pr. & vb. n.
   {Preying}.] [OF. preier, preer, L. praedari, fr. praeda. See
   {Prey}, n.]
   To take booty; to gather spoil; to ravage; to take food by
   violence.
   [1913 Webster]
 
      More pity that the eagle should be mewed,
      While kites and buzzards prey at liberty. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {To prey on} or {To prey upon}.
   (a) To take prey from; to despoil; to pillage; to rob.
     --Shak.
   (b) To seize as prey; to take for food by violence; to seize
     and devour. --Shak.
   (c) To wear away gradually; to cause to waste or pine away;
     as, the trouble preyed upon his mind. --Addison.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prey \Prey\, n. [OF. preie, F. proie, L. praeda, probably for
   praeheda. See {Prehensile}, and cf. {Depredate},
   {Predatory}.]
   Anything, as goods, etc., taken or got by violence; anything
   taken by force from an enemy in war; spoil; booty; plunder.
   [1913 Webster]
 
      And they brought the captives, and the prey, and the
      spoil, unto Moses, and Eleazar the priest. --Num. xxxi.
                          12.
   [1913 Webster]
 
   2. That which is or may be seized by animals or birds to be
    devoured; hence, a person given up as a victim.
    [1913 Webster]
 
       The old lion perisheth for lack of prey. --Job iv.
                          ii.
    [1913 Webster]
 
       Already sees herself the monster's prey. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of devouring other creatures; ravage.
    [1913 Webster]
 
       Hog in sloth, fox in stealth, . . . lion in prey.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Beast of prey}, a carnivorous animal; one that feeds on the
    flesh of other animals.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prey
   n 1: a person who is the aim of an attack (especially a victim
      of ridicule or exploitation) by some hostile person or
      influence; "he fell prey to muggers"; "everyone was fair
      game"; "the target of a manhunt" [syn: {prey}, {quarry},
      {target}, {fair game}]
   2: animal hunted or caught for food [syn: {prey}, {quarry}]
   v 1: profit from in an exploitatory manner; "He feeds on her
      insecurity" [syn: {prey}, {feed}]
   2: prey on or hunt for; "These mammals predate certain eggs"
     [syn: {raven}, {prey}, {predate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top