หรือคุณหมายถึง remorseleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remorseless

R AH0 M AO1 R S L AH0 S   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remorseless-, *remorseless*, remorseles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remorseless[ADJ] ซึ่งไม่สำนึกผิด, See also: ซึ่งไม่สงสาร, Syn. shameless, pitiless
remorselessly[ADV] อย่างไร้สำนึก, See also: อย่างไม่สงสาร, Syn. brutally
remorselessness[N] ความไม่สำนึกผิด, See also: ความไม่สงสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remorseless(รีมอร์ส'ลิส) adj. ไม่สำนึกผิด,ไม่มีความปรานี,ไม่มีความสงสาร,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: remorselessness n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You strike me as a particularly icy and remorseless man, Mr. Dufresne.คุณตีฉันเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำแข็งและไร้ความปราณีคนนาย Dufresne The Shawshank Redemption (1994)
Justice will be dispensed by cannonade and cutlass, and all manner of remorseless pieces of metal.ความยุติธรรม จะถูกชำระด้วยกระสุนปืนใหญ่ ทั้งคมดาบ ด้วยบรรดาหลากศาสตราวุธ อย่างดุดัน และไร้ปราณี Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
The Princess was well aware of his remorseless wickedness.เจ้าหญิงรับรู้ดีถึง ความโหดเหี้ยมของเขา Atonement (2007)
From past conversations,we know he's a narcissist and seemingly remorseless.จากที่ได้คุยกับเขา เรารู้ว่าเขาหลงตัวเอง และดูไม่สำนึกผิดเลย Masterpiece (2008)
Maybe he's a remorseless madman with no empathy, who eludes detection by manipulating others.บางทีเขาอาจเป็นคนบ้า ที่ไร้ความปราณีและความเห็นใจ ที่พยายามไม่ให้ตัวเองโดนจับได้ โดยการปั่นหัวคนอื่น Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
I happen to be a remorseless assassin.ฉันเกิดมาเพื่อเป็นนักฆ่า ที่ไร้หัวใจ Ice Age: Continental Drift (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
REMORSELESS    R AH0 M AO1 R S L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remorseless    (j) rˈɪmˈɔːsləs (r i1 m oo1 s l @ s)
remorselessly    (a) rˈɪmˈɔːsləsliː (r i1 m oo1 s l @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remorseless \Re*morse"less\, a.
   Being without remorse; having no pity; hence, destitute of
   sensibility; cruel; insensible to distress; merciless.
   "Remorseless adversaries." --South. "With remorseless
   cruelty." --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Unpitying; pitiless; relentless; unrelenting;
     implacable; merciless; unmerciful; savage; cruel.
     [1913 Webster] -- {Re*morse"less*ly}, adv. --
     {Re*morse"less*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remorseless
   adj 1: without mercy or pity; "an act of ruthless ferocity"; "a
       monster of remorseless cruelty" [syn: {pitiless},
       {remorseless}, {ruthless}, {unpitying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top