ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pilfer

P IH1 L F ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pilfer-, *pilfer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pilfer(vt) ฉกชิงวิ่งราว, See also: ลักเล็กขโมยน้อย, ขโมย, Syn. filch, purloin, steal
pilferer(n) ขโมย, See also: คนลักเล็กขโมยน้อย, Syn. thief
pilferage(n) การลักขโมย, See also: การลักเล็กขโมยน้อย, การขโมย, การฉก, การฉกฉวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pilfer(พิล'เฟอะ) vt.,vi. ลัก,ลักเล็กขโมยน้อย,ฉกฉวย., See also: pilferer n.
pilferage(ฟิล'เฟอริจ) n. การลัก,การลักเล็กขโมยน้อย,การขโมย,การฉก,การฉกฉวย,สิ่งที่ถูกลักขโมย

English-Thai: Nontri Dictionary
pilfer(vt) ลักขโมย,ลักเล็กขโมยน้อย,ฉกฉวย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pilferageการลักเล็กขโมยน้อย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pilferageการลักเล็กขโมยน้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And now we just pilfer and drink, and dream about when we didn't.แต่เดี๋ยวนี้เราได้แต่ลักขโมย กิน ดื่ม และเพ้อฝันถึงสิ่งที่เราไม่ได้เป็น Snow White and the Huntsman (2012)
Take care, Daniel. What, it wasn't, uh, enough to pilfer my only friend?ดูแลตัวเองนะ,แดเนียล เท่านี้มันยังไม่พอที่จะฉกเพื่อนคนเดียวของผม? Penance (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขโมย(n) thief, See also: pilferer, burglar, Example: เขาใส่กุญแจประตูเพื่อป้องกันขโมย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ลักทรัพย์
ลักทรัพย์(v) steal, See also: pilfer, thieve, commit larceny, pinch, lift, nick, Syn. ขโมย, ลักขโมย, Example: เขาติดคุกเพราะลักทรัพย์
ลักเล็กขโมยน้อย(v) pilfer, See also: pinch, filch, steal, Syn. ขโมย, ลัก, ฉกฉวย, Example: สามีเธอได้แต่ลักเล็กขโมยน้อยเอาของมีค่าของคนอื่นไปวันๆ
งาบ(v) filch, See also: pilfer, swipe, pinch, Example: มีข่าวว่าผู้ตรวจฯ สมคบกับพวก งาบตึกงาบถนนหลายครั้งหลายหนจนจับได้, Thai Definition: เอาเป็นของตนเอง, ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของ (มักใช้ในทางลบ)
งาบ(v) filch, See also: pilfer, swipe, pinch, Example: มีข่าวว่าผู้ตรวจฯ สมคบกับพวก งาบตึกงาบถนนหลายครั้งหลายหนจนจับได้, Thai Definition: เอาเป็นของตนเอง, ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของ (มักใช้ในทางลบ)
งาบ(v) filch, See also: pilfer, swipe, pinch, Example: มีข่าวว่าผู้ตรวจฯ สมคบกับพวก งาบตึกงาบถนนหลายครั้งหลายหนจนจับได้, Thai Definition: เอาเป็นของตนเอง, ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของ (มักใช้ในทางลบ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขโมย[khamōi] (n) EN: thief ; burglar ; pilferer  FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (liit. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)
ขโมย[khamōi] (v) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize  FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ลัก[lak] (v) EN: steal ; thieve ; commit larceny ; rob ; filch (inf.) ; pilfer  FR: voler ; commettre un larcin ; dérober ; chaparder (fam.) ; chiper (fam.)
ยักยอก[yakyøk] (v) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat  FR: détourner des fonds

CMU English Pronouncing Dictionary
PILFER P IH1 L F ER0
PILFERS P IH1 L F ER0 Z
PILFERED P IH1 L F ER0 D
PILFERAGE P IH1 L F ER0 IH0 JH
PILFERING P IH1 L F ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pilfer (v) pˈɪlfər (p i1 l f @ r)
pilfers (v) pˈɪlfəz (p i1 l f @ z)
pilfered (v) pˈɪlfəd (p i1 l f @ d)
pilferer (n) pˈɪlfərər (p i1 l f @ r @ r)
pilferage (n) pˈɪlfərɪʤ (p i1 l f @ r i jh)
pilferers (n) pˈɪlfərəz (p i1 l f @ r @ z)
pilfering (v) pˈɪlfərɪŋ (p i1 l f @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がめる;ガメる[gameru ; game ru] (v1,vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer [Add to Longdo]
くすねる[kusuneru] (v1,vt) to pilfer; to filch; to swipe [Add to Longdo]
ちょろまかす[choromakasu] (v5s,vt) to pilfer; to filch; to snaffle; to pocket [Add to Longdo]
荷抜き[にぬき, ninuki] (n,vs) pilferage [Add to Longdo]
鼠賊[そぞく, sozoku] (n) petty thief; pilferer; sneak thief [Add to Longdo]
鼠盗[そとう, sotou] (n) pilfering [Add to Longdo]
掻っ払い[かっぱらい, kapparai] (n) pilferer [Add to Longdo]
剥る[へずる, hezuru] (v5r,vt) to pilfer; to steal a portion [Add to Longdo]
抜き荷[ぬきに, nukini] (n) pilfered goods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pilfer \Pil"fer\, v. i. [imp. & p. p. {Pilfered}; p. pr. & vb.
   n. {Pilfering}.] [OF. pelfrer. See {Pelf}.]
   To steal in small quantities, or articles of small value; to
   practice petty theft.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pilfer \Pil"fer\, v. t.
   To take by petty theft; to filch; to steal little by little.
   [1913 Webster]
 
      And not a year but pilfers as he goes
      Some youthful grace that age would gladly keep.
                          --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pilfer
   v 1: make off with belongings of others [syn: {pilfer},
      {cabbage}, {purloin}, {pinch}, {abstract}, {snarf},
      {swipe}, {hook}, {sneak}, {filch}, {nobble}, {lift}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top