ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thief

TH IY1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thief-, *thief*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thief(n) ขโมย, See also: โจร, Syn. burglar, pickpocket

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thief(ธีฟ) n. ขโมย, ผู้ลักทรัพย์ pl. thieves
sneak thiefn. ขโมยผู้แอบเข้าไปในบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
thief(n) ขโมย, ผู้ร้าย, ผู้ลักเล็กขโมยน้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thiefผู้ลักทรัพย์, ขโมย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thief(n) นักขโมย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the day of the Lord cometh... as a thief in the night!เพื่อวันของพระเจาจะมาถึง เหมือนขโมยในกลางคืน The Blues Brothers (1980)
Sure they are. A thief and two feebs.ก็แหงละ หนึ่งขี้ขโมยกับสองขี้โรค Stand by Me (1986)
He's a thief in my book.เขาเป็นขโมยในหนังสือของพ่อ Stand by Me (1986)
He wore a money belt. The thief got his money.เขามีเข็มขัดใส่เงิน พวกโจรเอามันไป . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- We've never had a thief in our family.- - เราไม่เคยมี thiefin ครอบครัวของเรา In the Name of the Father (1993)
Are you gonna be a thief and a liar all your life?คุณ gonna จะขโมย และโกหกทุกชีวิตของคุณ In the Name of the Father (1993)
An honest thief. We have an honest thief here, do we?เราเจอโจรผู้ทรงเกียรติเข้าแล้วสิ Titanic (1997)
A thief and a liar Pops I don't have a whole lot of timeทั้งขี้ขโมยทั้งโกหก The Legend of 1900 (1998)
Where did that thief go?เจ้าหัวขโมยนั้น ไปทางไหน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I'm sure the thief is in the Yu household.ฉันแน่ใจว่า ขโมย ต้องเป็นคนในบ้านของยู Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I hear he followed the thief to the Yu's.ฉันได้ว่า เขาตามขโมยไปที่บ้านของยู Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
If the thief returns it, I'm sure Sir Te will pursue...ถ้าขโมยนำของมาคืน ฉันแน่ใจว่าท่านที Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thiefA chase of the thief began.
thiefAn important function of a policeman is to catch a thief.
thiefA policeman and afraid of a thief!
thiefA thief broke into the house to steal the money.
thiefA thief broke into the house while we were away.
thiefA thief broken in and made off with all my jewelry.
thiefA thief crept in through the window.
thiefA thief lurked in the dark doorway.
thiefCan you give me a brief description of the thief?
thiefGive a thief enough rope and he'll hang himself.
thiefHe caught sight of a thief attempting to break into the house.
thiefHe chased the thief.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขโมย(n) thief, See also: pilferer, burglar, Example: เขาใส่กุญแจประตูเพื่อป้องกันขโมย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ลักทรัพย์
โมษ(n) robber, See also: thief, burglar, housebreaker, pickpocket, mugger, shoplifter, bandit, outlaw, Syn. โจร, ขโมย, โมษก, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
โจรผู้ร้าย(n) criminal, See also: thief, robber, bandit, burglar, Syn. โจร, ผู้ร้าย, ขโมย, มิจฉาชีพ, Example: เขารู้ตัวอยู่ว่าทุกวันนี้เขากำลังถูกหมายปองจากโจรผู้ร้ายย่านนั้นแทบไม่วางตา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลักขโมย ปล้น หรือล่อลวงเอาทรัพย์สินของผู้อื่น
หัวขโมย(n) thief, Syn. โจร, ขโมย, Example: ในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีหัวขโมยกล้าเข้ามาเลยสักครั้ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ลักทรัพย์ของคนอื่น
หัวขโมย(n) thief, See also: bandit, burglar, cheat, robber, Syn. โจร, ขโมย, Example: ในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีหัวขโมยกล้าเข้ามาเลยสักครั้ง, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวขโมย[hūakhamōi] (n) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal  FR: voleur [ m ] ; cambrioleur [ m ] ; roi des cambrioleurs [ m ]
โจร[jōn] (n) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar  FR: bandit [ m ] ; gangster [ m ] ; voleur [ m ] ; truand [ m ] ; vagabond [ m ]
โจรผู้ร้าย[jōn phūrāi] (n) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar  FR: bandit [ m ] ; voleur [ m ] ; criminel [ m ]
ขโมย[khamōi] (n) EN: thief ; burglar ; pilferer  FR: voleur [ m ] ; voleuse [ f ] ; cambrioleur [ m ] ; cambrioleuse [ f ] ; chapardeur [ m ] (fam.) ; chapardeuse [ f ] (fam.) ; larron [ m ] (litt.) ; détrousseur [ m ] (liit. - vx) ; malandrin [ m ] (litt. - vx) ; brigand [ m ] (vx)
มือดี[meūdī] (n) EN: unapprehended thief
มือกาว[meūkāo] (n) EN: pickpocket ; sticky-fingered stealer ; thief
ตะครุบขโมย[takhrup khamōi] (v, exp) EN: arrest a thief  FR: attraper un voleur

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THIEF TH IY1 F
THIEF'S TH IY1 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thief (n) θˈiːf (th ii1 f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zéi, ㄗㄟˊ, / ] thief, #4,400 [Add to Longdo]
小偷[xiǎo tōu, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄡ, ] thief, #6,572 [Add to Longdo]
窃贼[qiè zéi, ㄑㄧㄝˋ ㄗㄟˊ, / ] thief, #23,143 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dieb { m } | Diebe { pl }thief | thieves [Add to Longdo]
Schächer { m } | Schächer { pl }thief | thieves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
こそ泥[こそどろ, kosodoro] (n) (abbr) (See こそこそ泥棒) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
カラーボール[kara-bo-ru] (n) (1) colored ball; (2) anti-thief colored ball (filled with a colored dye); paintball [Add to Longdo]
シーフ[shi-fu] (n) thief (particularly in RPG games) [Add to Longdo]
嘘吐きは泥棒の始まり[うそつきはどろぼうのはじまり, usotsukihadorobounohajimari] (exp) (id) Show me a liar, and I will show you a thief [Add to Longdo]
岡っ引き;岡引[おかっぴき, okappiki] (n) (arch) (See 目明かし, 御用聞き・3) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective [Add to Longdo]
岡引き;岡引[おかひき, okahiki] (n) (arch) (See 目明かし, 御用聞き・3, 岡っ引き) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective [Add to Longdo]
下っ引[したっぴき, shitappiki] (n) (arch) (See 岡っ引き) subordinate of a hired thief-taker (Edo period) [Add to Longdo]
火事場泥棒[かじばどろぼう, kajibadorobou] (n) (1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime [Add to Longdo]
火事泥[かじどろ, kajidoro] (n) (1) (abbr) (See 火事場泥棒・1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thief \Thief\ (th[=e]f), n.; pl. {Thieves} (th[=e]vz). [OE.
   thef, theef, AS. [thorn]e['o]f; akin to OFries. thiaf, OS.
   theof, thiof, D. dief, G. dieb, OHG. diob, Icel.
   [thorn]j[=o]fr, Sw. tjuf, Dan. tyv, Goth. [thorn]iufs,
   [thorn]iubs, and perhaps to Lith. tupeti to squat or crouch
   down. Cf. {Theft}.]
   1. One who steals; one who commits theft or larceny. See
    {Theft}.
    [1913 Webster]
 
       There came a privy thief, men clepeth death.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Where thieves break through and steal. --Matt. vi.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   2. A waster in the snuff of a candle. --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   {Thief catcher}. Same as {Thief taker}.
 
   {Thief leader}, one who leads or takes away a thief.
    --L'Estrange.
 
   {Thief taker}, one whose business is to find and capture
    thieves and bring them to justice.
 
   {Thief tube}, a tube for withdrawing a sample of a liquid
    from a cask.
 
   {Thieves' vinegar}, a kind of aromatic vinegar for the sick
    room, taking its name from the story that thieves, by
    using it, were enabled to plunder, with impunity to
    health, in the great plague at London. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Robber; pilferer.
 
   Usage: {Thief}, {Robber}. A thief takes our property by
      stealth; a robber attacks us openly, and strips us by
      main force.
      [1913 Webster]
 
         Take heed, have open eye, for thieves do foot by
         night.              --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Some roving robber calling to his fellows.
                          --Milton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waster \Wast"er\, n. [OE. wastour, OF. wasteor, gasteor. See
   {Waste}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. One who, or that which, wastes; one who squanders; one who
    consumes or expends extravagantly; a spendthrift; a
    prodigal.
    [1913 Webster]
 
       He also that is slothful in his work is brother to
       him that is a great waster.      --Prov. xviii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       Sconces are great wasters of candles. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. An imperfection in the wick of a candle, causing it to
    waste; -- called also a {thief}. --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   3. A kind of cudgel; also, a blunt-edged sword used as a
    foil.
    [1913 Webster]
 
       Half a dozen of veneys at wasters with a good fellow
       for a broken head.          --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
       Being unable to wield the intellectual arms of
       reason, they are fain to betake them unto wasters.
                          --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thief
   n 1: a criminal who takes property belonging to someone else
      with the intention of keeping it or selling it [syn:
      {thief}, {stealer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top