ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filch

F IH1 L CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filch-, *filch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filch(vt) ขโมยเล็กๆ น้อยๆ, See also: หยิบฉวย, ลักเล็กขโมยน้อย, Syn. pilfer, rob
filched(adj) ซึ่งลักเล็กขโมยน้อย
filch from(phrv) ขโมย…ไปจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filch(ฟิลชฺ) vt. ลักเล็กขโมยน้อย,หยิบฉวย,ฉกชิง., See also: filcher n., Syn. steal

English-Thai: Nontri Dictionary
filch(vt) ลักเล็กขโมยน้อย,ฉกฉวย,ฉกชิง,ขโมย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Filch is gone.- ฟิลช์ไปแล้ว Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Hurry. Filch is heading this way.-It will lead you straight to Honeydudeks celler Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
I assume as care taken of Mr. Filch is to remind you...และอย่างเคยภารโรงของเราคุณฟิลช์ เตือนให้ฉันบอกพวกเธอ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งาบ(v) filch, See also: pilfer, swipe, pinch, Example: มีข่าวว่าผู้ตรวจฯ สมคบกับพวก งาบตึกงาบถนนหลายครั้งหลายหนจนจับได้, Thai Definition: เอาเป็นของตนเอง, ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของ (มักใช้ในทางลบ)
งาบ(v) filch, See also: pilfer, swipe, pinch, Example: มีข่าวว่าผู้ตรวจฯ สมคบกับพวก งาบตึกงาบถนนหลายครั้งหลายหนจนจับได้, Thai Definition: เอาเป็นของตนเอง, ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของ (มักใช้ในทางลบ)
งาบ(v) filch, See also: pilfer, swipe, pinch, Example: มีข่าวว่าผู้ตรวจฯ สมคบกับพวก งาบตึกงาบถนนหลายครั้งหลายหนจนจับได้, Thai Definition: เอาเป็นของตนเอง, ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของ (มักใช้ในทางลบ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขโมย[khamōi] (v) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize  FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ลัก[lak] (v) EN: steal ; thieve ; commit larceny ; rob ; filch (inf.) ; pilfer  FR: voler ; commettre un larcin ; dérober ; chaparder (fam.) ; chiper (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FILCH F IH1 L CH
FILCHED F IH1 L CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filch (v) fˈɪltʃ (f i1 l ch)
filched (v) fˈɪltʃt (f i1 l ch t)
filches (v) fˈɪltʃɪz (f i1 l ch i z)
filching (v) fˈɪltʃɪŋ (f i1 l ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くすねる[kusuneru] (v1,vt) to pilfer; to filch; to swipe [Add to Longdo]
ちょろまかす[choromakasu] (v5s,vt) to pilfer; to filch; to snaffle; to pocket [Add to Longdo]
パクる[paku ru] (v5r) (1) to steal; to rip off; to nick; to filch; to pinch; (2) to arrest; to pinch; to nab [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filch \Filch\ (f[i^]lch), v. t. [imp. & p. p. {Filched}
   (f[i^]lcht); p. pr. & vb. n. {Filching}.] [Cf. AS. feolan to
   stick to, OHG. felhan, felahan, to hide, Icel. fela, Goth.
   filhan to hide, bury, Prov. E. feal to hide slyly, OE.
   felen.]
   To steal or take privily (commonly, that which is of little
   value); to pilfer.
   [1913 Webster]
 
      Fain would they filch that little food away. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      But he that filches from me my good name,
      Robs me of that which not enriches him,
      And makes me poor indeed.        --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filch
   v 1: make off with belongings of others [syn: {pilfer},
      {cabbage}, {purloin}, {pinch}, {abstract}, {snarf},
      {swipe}, {hook}, {sneak}, {filch}, {nobble}, {lift}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top