Search result for

แคะ

(30 entries)
(0.0316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แคะ-, *แคะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคะ[V] pick out, See also: take out, dig out, extract, Syn. แซะออก, แกะออก, แงะออก, Example: ช่างกำลังแคะก้อนกรวดออกจากท่อน้ำมัน, Thai definition: ใช้เล็บมือหรือสิ่งมีปลายแหลมเป็นต้นทำให้สิ่งที่ติดอยู่ข้างในหรือในซอกในรูหลุดออมมา
แคะไค้[V] nag, See also: scold, find fault, criticize, Syn. ค่อนแคะ, เหน็บ, เหน็บแนม, หาเรื่อง, ถากถาง, Example: เธอเฝ้าแคะไค้เขาได้ทุกเมื่อเชื่อวัน, Thai definition: ซอกแซกหาเรื่องขึ้นมาว่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แคะน. ชาวจีนพวกหนึ่งในมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีน เรียกว่า จีนแคะ, เรียกภาษาของชาวจีนพวกนี้ ว่า ภาษาแคะ.
แคะก. ใช้เล็บหรือสิ่งมีปลายแหลมเป็นต้นทำให้สิ่งที่ติดอยู่ข้างในหรือในซอกในรูหลุดออกมา.
แคะไค้ก. ซอกแซกหาเรื่องขึ้นมาว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How could Juma raise an army without our getting wind of it?จูมาสร้างกองทัพขึ้นมา โดยที่เราไม่ระแคะระคายได้อย่างไร 24: Redemption (2008)
No one saw it coming, but he's got soldiers, they're moving in.ไม่มีใครระแคะระคายเลย แต่เขามีทหารอยู่ในมือแล้ว แล้วก็กำลังมุ่งหน้ามาที่เมืองหลวง 24: Redemption (2008)
Actually, I think the very fact they haven't found him yet bodes well.- โอ้ ให้ตายสิ - อะไร เราจะทำเป็นไม่สนใจ สิ่งที่ระแคะระคายซ่อนเร้นไม่ได้ แฮงค์ Grilled (2009)
Until they get all sore,จนกว่าพวกเขาจะระแคะระคาย The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Gets into that filthy rag of yours.ระแคะระคายให้พวกแกได้รู้เลย The Edge (2010)
Because,you know,the one I met couldn't pick his nose without instruction.ยังแคะจมูกไม่ได้ด้วยซ้ำ ถ้าไม่มีคู่มือ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Always tearing people down,ชอบค่อนแคะคนอื่น Communication Studies (2010)
You might start by tracking the bullet we dug out of his friend.คุณควรเริ่มด้วย ค้นหาว่า กระสุนที่แคะออกมาพวกมันเลย 2.0 (2010)
She must not know that she is in danger!เธอต้องไม่ระแคะระคายว่าเธอกำลังตกอยู่ในอันตราย Agents of Secret Stuff (2010)
Picking his corns.- แคะเท้าเล่นซะแล้ว One Day (2011)
♪ My old friend ♪ I have news from Boston, born in concern.# My old friend # มีข่าวมาจากบอสตัน \ มีคนระแคะระคายเรื่องนี้แล้ว I See Your True Colors and That's Why I Hate You (2011)
It's my fault that I had no idea what she was going through.มันเป็นความผิดข้าเองที่ไม่ระแคะระคายว่านางมีความรู้สึกยังไง Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคะ[v.] (khae) EN: pick out; take out; dig out; extract   FR: curer ; gratter
แคะฟัน[v. exp.] (khae fan) FR: se curer les dents
แคะไค้[v.] (khaekhai) EN: nag ; scold ; find fault ; criticize   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pick[VT] แคะ (ฟัน, จมูก)
pick out[PHRV] แคะออก, See also: แงะออก, งัดออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
captious(แคพ'ชัส) adj. หาเรื่อง,จับผิด,คอยจับผิด,แคะได้,หาเรื่อง,ขี้บ่น, See also: captiousness n. ดู captious, Syn. critical
nag(แนก) v.,n. (การ) ถากถาง,จู้จี้,ค่อนแคะ,หาเรื่องจับผิด, Syn. harass
pick(พิค) vt. เลือก,สรร,คัด,หยิบ,จับ,แคะ,ขุด,เลาะ,แทะ,เจาะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ถอน (ขน) ,ฉกฉวย,ดึงออก,หาเหตุ,หาเรื่อง,ดีด (สายพิณ,สายกีตาร์และอื่น ๆ) vi. ขุด,เลาะ,แทะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,คัด,เลือก n. การเลือก -Phr. (pick on วิจารณ์กล่าวหา)
picking(พิค'คิง) n. การเลือก,การสรร,การคัด,การขุด,การแคะ,การจิก,การเด็ด,การเก็บ,การดีดสายเครื่องดนตรี,สิ่งที่ถูกเลือก (คัด,ขุด...) ,สิ่งที่เก็บขึ้นมาได้,อัฐิที่ยังเผาไม่หมด,ของโจร, See also: pickings n.,pl. สิ่งที่ควรเก็บสะสมไว้,ผลกำไรที่ได้มาโดยทุจริต
winkle(วิง'เคิล) n. หอยโข่ง,หอยเล็ก,หอยทะเลเล็ก ๆ vt. แคะเนื้อหอยออก,แคะออก,เอาออก,ขับออก, Syn. snail

English-Thai: Nontri Dictionary
bone(vt) แคะกระดูกออก
carp(vi) แคะไค้,บ่นว่า,จับผิด,หาเรื่อง
incise(vt) เจาะ,ขุด,แคะ,สลัก,ตัด,ผ่า,แกะสลัก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top