ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phony

F OW1 N IY0   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phony-, *phony*
English-Thai: Longdo Dictionary
symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, S. philharmonic orchestra, R. chamber orchestra

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phony[ADJ] ซึ่งหลอกลวง, See also: ซึ่งกุขึ้นมา, เท็จ, ไม่จริง, ซึ่งเสแสร้ง, Syn. deceiving, false, Ant. truthful
phony[ADJ] ปลอม, See also: ไม่แท้, เก๊, Syn. counterfeit, fake
phony[N] คนหลอกลวง, See also: คนเสแสร้ง, คนโกหก, คนตลบตะแลง
phony[N] ของปลอม, See also: ของเก๊, ของเลียนแบบ, Syn. counterfeit, fake, fraud

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phony(โฟ'นี) adj. ปลอม,ไม่แท้,เก๊. n. ของปลอม,ของปลอมแปลง,ของเก๊,ผู้ปลอมแปลง,ผู้แอบอ้าง., See also: phoniness n., Syn. phoney
antiphony(แอนทิฟ' โฟนี) n. การขับร้องสลับกันในหมู่นักร้อง, โคลงกลอนที่ร้องสลับกัน, antiphon, การขับร้องตอบโต้กัน. -antiphonic (al) adj. (singing, antiphon)
cacophony(คะคอฟ'ฟะนี) n. เสียงแหบ,เสียงห้าว,เสียงที่ไม่ประสานกัน, Syn. dissonance
symphony(ซิม'ฟะนี) n. วงดนตรีใหญ่,ดนตรีวงใหญ่,ความสอดคล้องกันของเสียง,ความสอดคล้องกัน, See also: symphonic adj. ., Syn. euphony,harmony

English-Thai: Nontri Dictionary
euphony(n) เสียงเพราะ,ความเพราะพริ้ง,ความรื่นหู,ความไพเราะ
symphony(n) วงซิมโฟนี,ความคล้องจอง,ความไพเราะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You saved the presentation and my phony baloney job.คุณช่วยรักษางานแสดงเอาไว้ และยังช่วยรักษาการงานฉันด้วย Mannequin: On the Move (1991)
You know, most of my salesmen... couldn't sniff out a phony claim... if their noses were nailed to it, but you... man, you never miss.รู้มั้ย เซลล์แมนส่วนใหญ่ของฉัน จับมือใครดมไม่ได้เลยเวลามีเรื่องเคลมประกัน จมูกเขาเกือบจะติดฉันอยู่แล้ว แต่นาย... In the Mouth of Madness (1994)
I lost three years of my life for your fucking phony cause... but I am on to you now, you fucking snake.ฉันเสียเวลาไป 3 ปีในชีวิต /ไปกับสงครามบ้าของแก... แต่สำหรับฉันตอนนี้/ แกคืออสรพิษ American History X (1998)
- All that flirting and phony "I can't read" stuff, and you're not gonna ask me out or for my phone number?- ที่ทำเหมือนมาจีบนั่น แล้วที่ร้องว่า"ผมอ่านไม่ออก" นั่นอีก แล้วยังไม่ขอชวนชั้นออกไปเที่ยวอีก หรือแม้แต่ขอเบอร์โทรศัพท์ 50 First Dates (2004)
They tricked him to sign their phony peace agreement.มันหลอกให้พวกเราเซ็นสัญญา ที่จะสงบศึก Hotel Rwanda (2004)
Fishing for a confession with a phony hair, huh?เอาขนมาล่อให้สารภาพรึไง Four Brothers (2005)
- Six phony green leather suitcases...- กระเป๋าหนังเทียม6ใบ... National Treasure: Book of Secrets (2007)
Nor is it gonna pay any more phony repairs on vending machines,และก็จะไม่จ่ายอะไรอีกนอกจากค่าซ่อม\ ตู้ขายของหยอดเหรียญ Adverse Events (2008)
Codependent girls, unfaithful girls depressed girls, narcissistic girls, phony girls.ผู้หญิงที่ควบคุมไม่ได้ ไว้ใจไม่ได้บ้างละ.. ..หดหู่ หลงตัวเอง หลอกลวงบ้าง The Ugly Truth (2009)
Or in any phony abracadabra.หรือในคาถาเก๊ๆ The Curious Case of Dean Winchester (2009)
"I was a huge phony before. I can do it again.""ผมเคยยึดติดกับของพวกนี้ขนาดไหน และผมก็จะกลับไปเป็นแบบนั้นได้อีก!" Home Economics (2009)
This phony medication made from apricot pits.นี่มันเป็นยาเถื่อนที่ทำมาจาก เม็ดของแอปริคอท Watchmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
phonyI got sucked in on a lot of phony deals.
phonyJapan disproved phony accusations of computer chip dumping.
phonyMother says that the child's illnesses are phony.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวยล้ม[N] boxing premeditated to lose, See also: phony fight, Example: เขายืนยันหนักแน่นว่าไม่เป็นมวยล้มอย่างเด็ดขาด, Thai definition: การชกมวยบนเวทีที่คู่ต่อสู้ ฝ่ายหนึ่งแกล้งยอมเป็นฝ่ายแพ้ เพื่อหวังผลในการพนัน, โดยปริยายหมายถึงการต่อสู้หรือเรื่องราวที่ดูเหมือนเอาจริงเอาจัง แต่กลับไม่จริงหรือเลิกล้มไป
จอมปลอม[ADJ] phony, See also: fake, counterfeit, unreal, artificial, Syn. ปลอม, เทียม, เก๊, Ant. จริง, แท้, Example: เศรษฐีจอมปลอมถูกตำรวจจับได้ในข้อหาหลอกลวงประชาชน, Thai definition: ที่หลอกลวงให้คนเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มวยล้ม[n. exp.] (mūay lom) EN: boxing premeditated to lose ; phony fight   FR: combat joué d'avance [m] ; combat arrangé [m]
ตกทอง[v. exp.] (tok thøng) EN: defraud using phony gold   

CMU English Pronouncing Dictionary
PHONY F OW1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phony (n) fˈouniː (f ou1 n ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
N響[エヌきょう, enu kyou] (n) (abbr) NHK Symphony Orchestra [Add to Longdo]
まやかし[, mayakashi] (n,adj-no) deception; make-believe; fake; counterfeit; phony [Add to Longdo]
インターネット電話[インターネットでんわ, inta-netto denwa] (n) (1) {comp} (See IP電話) Internet telephony; (2) Internet telephone [Add to Longdo]
コードレステレフォニー[, ko-doresuterefoni-] (n) {comp} cordless telephony [Add to Longdo]
シンフォニー[, shinfoni-] (n) symphony; (P) [Add to Longdo]
シンフォニーオーケストラ[, shinfoni-o-kesutora] (n) symphony orchestra [Add to Longdo]
テレフォニー[, terefoni-] (n) {comp} telephony [Add to Longdo]
ドデカフォニー[, dodekafoni-] (n) dodecaphony [Add to Longdo]
フランコフォニー[, furankofoni-] (n) francophony (fre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードレステレフォニー[こーどれすてれふぉにー, ko-doresuterefoni-] cordless telephony [Add to Longdo]
テレフォニー[てれふぉにー, terefoni-] telephony [Add to Longdo]
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
同音異義性[どうおんいぎせい, douon'igisei] homophony [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 phoney \pho"ney\ (f[=o]"n[=e]), a. [Also spelled {phony}.]
   [Compar. {phonier}; superl. {phoniest}.]
   1. Imitating something superior; intended to deceive;
    fraudulent; having a misleading appearance; not genuine;
    false; counterfeit; fake; as, a phoney diamond; a phoney
    hundred-dollar bill.
 
   Syn: bogus, counterfeit, fake, ersatz; fraudulent; false.
     [PJC]
 
   2. Pretending to be other than one is; putting on false
    appearances; insincere; hypocritical; -- of people.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 phoney \pho"ney\ (f[=o]"n[=e]), n.
   Something or someone that is phoney. [Also spelled {phony}.]
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 phony \pho"ny\ (f[=o]"n[=e]), a. [Also spelled {phoney}.]
   [Compar. {phonier}; superl. {phoniest}.]
   1. imitating something superior; intended to deceive;
    fraudulent; having a misleading appearance; not genuine;
    counterfeit; fake; as, a phony diamond; a phony
    hundred-dollar bill.
 
   Syn: phoney, bogus, counterfeit, fake.
     [PJC]
 
   2. Pretending to be other than one is; putting on false
    appearances; insincere; hypocritical; -- of people.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 phony \pho"ny\ (f[=o]"n[=e]), n.
   Something or someone that is phony. [Also spelled {phoney}.]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 phony
   adj 1: fraudulent; having a misleading appearance [syn: {bogus},
       {fake}, {phony}, {phoney}, {bastard}]
   n 1: a person who professes beliefs and opinions that he or she
      does not hold in order to conceal his or her real feelings
      or motives [syn: {hypocrite}, {dissembler}, {dissimulator},
      {phony}, {phoney}, {pretender}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top