ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pedestrian

P AH0 D EH1 S T R IY0 AH0 N   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pedestrian-, *pedestrian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pedestrian[N] คนเดินถนน, Syn. footer, walker
pedestrian[ADJ] เกี่ยวกับการเดิน, Syn. walking
pedestrian[ADJ] จืดชืด, See also: ราบเรียบ, Syn. prosaic, Ant. interesting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pedestrian(พะเดส'เทรียน) n. ผู้เดินเท้า

English-Thai: Nontri Dictionary
pedestrian(adj) เดินเท้า,เดินตามถนน,เกี่ยวกับการเดิน
pedestrian(n) คนเดินถนน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pedestriansคนเดินเท้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How so is that while Wade was away in college, he had 6--6 cases of public intoxication, including one involving a hit-and-run with a pedestrian in a crosswalk.ยังไงน่ะเหรอ ก็ขณะที่เว้ดไปเรียนมหาวิทยาลัย เขาเจอ 6 - Pay It Forward (2013)
I can't do anything about the pedestrian key, but I can change what you keep it on.ฉันทำอะไรไม่ได้กับกุญแจจืดชืดนั่น แต่ฉันเปลี่ยนสิ่งที่คุณถืออยู่ได้ Collusion (2013)
Go to X-ray. Pedestrian first.ไปเอกซเรย์ให้คนเดินถนนก่อน In the Name of the Brother (2013)
Did you not learn how pedestrian it is to interrupt your host when he is pontificating on your unexpected arrival?- ฟังนะ เราไม่ได้บุกรุก - สาวน้อย ฉันขอเดาว่าเธอมาจากโลกข้างบน SubterrFaenean (2013)
Back in the '60s, pedestrian tunnels were sort of the wave of the future.ย้อนกลับไปในยุค '60 อุโมงค์ใต้ดิน เป็นเหมือนคลื่นแห่งอนาคต The Ho Ho Ho Job (2010)
Right turn, one way, roadworks, traffic lights, bus lane, pedestrian crossing, left turn only, traffic lights.เลี้ยวขวา... ทางวันเวย์... งานซ่อมถนน... A Study in Pink (2010)
Couple of pedestrians heard shots and saw the body fall out the window, but when uniforms got here, the apartment was empty.ได้ยินเสียงปืน แล้วเห็นร่างตกมาจากหน้าต่าง แต่พอพวกในเครื่องแบบมาถึง ในอพาร์ทเม้นท์ก็ว่างเปล่า A Deadly Affair (2010)
"What is the most mind-numbing, pedestrian job conceivable?"งานอะไรไร้สมองน่าเบื่อที่สุด The Einstein Approximation (2010)
Angela's sketch shows the collapsed pedestrian walkway comes five feet from this drain.จากภาพสเกตช์ของแองเจล่า ทางเดินที่ถล่มมีระยะทาง 5 ฟุตจากท่อระบายน้ำนี้ The Dwarf in the Dirt (2009)
So what you're saying is you think that the leprechaun's body was in that pedestrian underpass when the sinkhole happened.เดี๋ยวก่อน ถ้าอย่างนั้นสิ่งที่คุณพูดมา คุณคิดว่าศพของเลพริคอน ถูกฝังในทางเดินอุโมงค์ใต้พื้น ขณะที่ท่อน้ำเกิดแตกงั้นเหรอ The Dwarf in the Dirt (2009)
Nah, it's a pedestrian underpass. Here.ไม่ใช่ มันเป็นทางเดินในอุโมงค์ นี่... The Dwarf in the Dirt (2009)
It's the same pedestrian subway where last night's shooting took place and both victims were questioned in connection with Mr Attwell's death.มันเป็นทางเดินเดียวกัน กับที่เกิดคดียิงกันเมื่อคืนนี้ด้วย และเหยื่อทั้งสองรายก็ถูกจับมาสอบสวน เรื่องการตายของคุณแอทเวลค่ะ Harry Brown (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pedestrianA policeman was gazing at a suspicious pedestrian.
pedestrianLook out for pedestrians when you drive a car.
pedestrianThe ambulance went out of control and came close to running over a pedestrian.
pedestrianThis cross street is busy with pedestrian traffic.
pedestrianYesterday a pedestrian was run over by a truck at this pedestrians' crossing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเดินเท้า[N] pedestrian, Example: ีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวหมายถึงให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้คนที่เดินอยู่ตามถนนไม่ได้อยู่ในยานพาหนะ
ม้าลาย[N] zebra crossing, See also: pedestrian crossing, crosswalk, Syn. ทางม้าลาย, Example: เราควรข้ามถนนบริเวณทางม้าลายหรือสะพานลอย, Count unit: แห่ง, Thai definition: ทางขีดเส้นดำสลับขาว เป็นที่ให้คนเดินข้ามถนน
ทางม้าลาย[N] crosswalk, See also: pedestrian crossing, zebra crossing, Syn. ทางข้าม, Example: เราเดินข้ามทางม้าลายทุกครั้งที่ข้ามถนน, Count unit: แห่ง, Thai definition: พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับให้คนเดินเท้าข้าม โดยทำเครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวหรือตอกหมุดไว้บนทาง, Notes: (กฎหมาย)
คนเดินถนน[N] pedestrian, Syn. คนเดินเท้า, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเดินถนน[n. prop.] (khon doēn thanon) EN: pedestrian   FR: piéton [m]
คนเดินเท้า[n. exp.] (khon doēn thāo) EN: pedestrian   FR: piéton [m] ; piétonne [f] ; marcheur [m] ; marcheuse [f]
ผู้เดินเท้า[n.] (phū doēn thao) EN: pedestrian   FR: piéton [n]
ทางข้าม[n. exp.] (thāng khām) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)   FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางม้าลาย[n. exp.] (thāngmālāi) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)   FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ถนนคนเดิน[n. exp.] (thanon khondoēn) EN: pedestrian street   FR: rue piétonne [f] ; rue piétonnière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEDESTRIAN    P AH0 D EH1 S T R IY0 AH0 N
PEDESTRIANS    P AH0 D EH1 S T R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pedestrian    (n) pˈɪdˈɛstrɪəʳn (p i1 d e1 s t r i@ n)
pedestrians    (n) pˈɪdˈɛstrɪəʳnz (p i1 d e1 s t r i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行人[xíng rén, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, ] pedestrian, #5,663 [Add to Longdo]
人行横道[rén xíng héng dào, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄉㄠˋ, / ] pedestrian crossing, #42,424 [Add to Longdo]
人行区[rén xíng qū, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄩ, / ] pedestrian precinct [Add to Longdo]
人行地下通道[rén xíng dì xià tōng dào, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ, ] pedestrian underpass [Add to Longdo]
人车混行[rén chē hún xíng, ㄖㄣˊ ㄔㄜ ㄏㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] pedestrian-vehicle mixed use [Add to Longdo]
步行区[bù xíng qū, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄩ, / ] pedestrian area [Add to Longdo]
行人安全岛[xíng rén ān quán dǎo, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄠˇ, / ] pedestrian refuge; traffic island [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fußgänger {m} | Fußgänger {pl}pedestrian | pedestrians [Add to Longdo]
Fußgängerführung {f}pedestrian directing [Add to Longdo]
Fußgängerüberweg {m}; Fußgängerübergang {m}; Zebrastreifen {pl}pedestrian crossing; zebra crossing [Br.]; crosswalk [Am.]; pedestrian crossing [Add to Longdo]
Fußgängerunfall {m} | Fußgängerunfälle {pl}pedestrian accident | pedestrian accidents [Add to Longdo]
Fußgängerzone {f}pedestrian zone; pedestrian precinct [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペデストリアン[, pedesutorian] (n) pedestrian [Add to Longdo]
ペデストリアンデッキ[, pedesutoriandekki] (n) pedestrian deck [Add to Longdo]
ホコ天[ホコてん, hoko ten] (n) (from 歩行天) pedestrian mall (lit [Add to Longdo]
横断歩道[おうだんほどう, oudanhodou] (n) pedestrian crossing; (P) [Add to Longdo]
横断歩道橋[おうだんほどうきょう, oudanhodoukyou] (n) pedestrian bridge; footbridge [Add to Longdo]
乗降車優先[じょうこうしゃゆうせん, joukoushayuusen] (n) priority to pedestrians [Add to Longdo]
人足[ひとあし, hitoashi] (n) pedestrian traffic [Add to Longdo]
人通り[ひとどおり, hitodoori] (n) pedestrian traffic; (P) [Add to Longdo]
通行人[つうこうにん, tsuukounin] (n) passerby; pedestrian; foot passenger [Add to Longdo]
歩き初め[あるきぞめ, arukizome] (n) opening something to pedestrians, e.g. a new bridge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pedestrian \Pe*des"tri*an\, a.
   1. Going on foot; performed on foot; as, a pedestrian
    journey.
    [1913 Webster]
 
   2. Lacking in distinction or imaginativeness; ordinary;
    commonplace; dull; insipid; prosaic; as, pedestrian prose.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pedestrian \Pe*des"tri*an\, n.
   A walker; one who journeys on foot; a foot traveler; specif.,
   a professional walker or runner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pedestrian
   adj 1: lacking wit or imagination; "a pedestrian movie plot"
       [syn: {pedestrian}, {prosaic}, {prosy}, {earthbound}]
   n 1: a person who travels by foot [syn: {pedestrian}, {walker},
      {footer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top