Search result for

-output-

(59 entries)
(0.133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: output,-output-, *output*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
output    [N] ปริมาณของสิ่งที่ผลิตได้, See also: ผลผลิต
output    [N] ข้อมูลที่ได้จากคอมพิวเตอร์, Ant. input
output    [N] ผลผลิต, See also: ผลิตผล, ผลิตภัณฑ์, Syn. production, yield
output    [VT] แสดงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ออกมาทางหน้าจอหรือเครื่องพิมพ์, Ant. input

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
output๑. ส่งออก, นำออก๒. (สิ่ง)ออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
output(ปริมาตร)ส่งออก, (ปริมาตร)ถ่ายออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
output-ออกใช้ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
outputส่งออก, นำออก, (สิ่ง) ออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
outputปริมาณออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
output๑. ส่งออก, นำออก๒. (สิ่ง)ออก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
outputผลผลิต, ผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน หรือวิธีการ ที่ได้มาหรือเกิดจากกระบวนการเทคโนโลยี ซึ่งสามารถตอบสนองต่อตัวป้อนในระบบเทคโนโลยี และสามารถนำไปแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
output(เอาทฺ'พุท) n. ผลิตผล,การผลิต,ปริมาณหรือจำนวนที่ผลิตได้,ข้อมูลที่ส่งออกมา

English-Thai: Nontri Dictionary
output(n) ผลลัพธ์,สิ่งที่ทำขึ้น,ผลิตผล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're reading fluctuations in the output from the Core--เรากำลังอ่านค่าผันแปร ในข้อมูลคอมพิวเตอร์จากแกน... Air: Part 1 (2009)
I am reading significantly higher output and your vitals all look promising.ทับทรวงใหม่แจ่มมาก พลังสูง สัญญาณชีพจรปกติ Iron Man 2 (2010)
I've asked them to output each source to a different monitor.ของกล้องแต่ละตัวออกจากกัน White Tulip (2010)
Your cardiac output is starving your heart and brain of valuable oxygen.หัวใจแกกำลัง หิวโหย เลือด หัวใจและสมองของแก ต้องการออกซิเจนด่วน Revelation Zero: Part 1 (2010)
It's our output. We're off.ปริมาณยาที่เราผลิตได้ ยอดเราลดลง Fly (2010)
With the output of both capacitors in play,ถ้าไม่นับตัวเก็บประจุที่กำลังใช้งานอยู่ Awakening (2010)
But I was so excited that when I looked at the output,ผมคิดว่า "โอ้ฉันสงสัยว่าใด ๆ ของการสังเกตอื่น ๆ ของเรา Are We Alone? (2010)
It will be a whole suit. See, these sensors measure your energy output.มันจะเป็นชุดเต็มตัวของมัน ตัวเซ็นเซอร์จะวัดพลังงานที่ส่งออกมา X-Men: First Class (2011)
Turn the nuclear reactor to 100% output and make sure I'm not disturbed.เปิดเครื่องปฏิกรนิวเคลียร์ไปที่ 100% และที่สำคัญอย่าให้ใครมารบกวนเด็ดขาด X-Men: First Class (2011)
Whatever we did, we'd clip a sample of the source material to label and keep next to the output.ที่เราทำคือเราแนบตัวอย่างของสารตั้งต้น เพื่อระบุและเก็บไว้ใกล้ๆกับผลที่ได้ Sense Memory (2011)
(Chase) Low cardiac output can cause both.(เชส) ปริมาณเลือดออกจากหัวใจลดลง ทำให้เกิดได้ทั้งสองอย่าง Last Temptation (2011)
Low cardiac output.เลือดออกจากหัวใจลดลง Last Temptation (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outputDespite a shortage of steel, industrial output has increased by five percent.
outputGlobal agricultural output was expanding.
outputGross national product is a nation's total output of goods and services as measured in monetary value.
outputGross national product is a nation's total output of goods and services during a given period of time as measured in monetary value.
outputIn our interpretation, the output data in Table 2 is an acceptable variation of that in Table 1.
outputI think it might be of use if you could add how to output the diphthongs (with small ya yu yo) and geminate consonants (with small tsu).
outputIt is unclear in Patterson's experiment whether the output objects fully correspond to the designed models.
outputLast year's output of coal fell short of the standard.
outputShe investigated the company's output record carefully.
outputSteel output set a record for two consecutive years.
outputThanks to the innovation, the maximum output of the factory has doubled.
outputThe output is way below last year's level.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาท์พุต [N] output, Syn. ข้อมูลออก, ผล, Example: การทดสอบโปรแกรมต่างๆ ควรใช้ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้จริง และเทียบกับเอาท์พุตที่ถูกต้อง, Thai definition: สารสารสนเทศที่ถูกส่งถ่ายจากหน่วยจัดเก็บภายในของคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ส่งออก ทำให้เกิดผลผลิตส่งออก, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปริมาณการผลิต[n. exp.] (parimān kān phalit) EN: output   FR: volume de production [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTPUT    AW1 T P UH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
output    (n) (au1 t p u t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabeleistung {f}output power [Add to Longdo]
Abgangsklemme {f}output terminal [Add to Longdo]
Abgangswelle {f}output shaft [Add to Longdo]
Abtriebsdrehmoment {n}output torque [Add to Longdo]
Abtriebsdrehzahl {f}output speed [Add to Longdo]
Ausgabedatei {f}output file [Add to Longdo]
Ausgabeeinheit {f}output unit [Add to Longdo]
Ausgabegerät {n}output device [Add to Longdo]
Ausgabeglied {n}output element [Add to Longdo]
Ausgabesignal {n}output signal [Add to Longdo]
Ausgang {m} | abgeschirmter Ausgangoutput | guarded output [Add to Longdo]
Leistung {f}; Leistungsabgabe {f} | hohe Leistung | normale Leistung | sehr hohe Leistungoutput | high output (HO) | normal output (NO) | very high output (VHO) [Add to Longdo]
Produktionsbeschränkung {f}output restriction [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出产[chū chǎn, ㄔㄨ ㄔㄢˇ, / ] output [Add to Longdo]
产量[chǎn liàng, ㄔㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] output [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
出力[しゅつりょく, shutsuryoku] output [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Output \Out"put`\, n.
   1. The amount or quantity of a material or product that is
    produced by a mine, factory, or any system for production
    of commercial goods, such as the amount of coal or ore put
    out from one or more mines, or the quantity of material
    produced by, or turned out from, one or more furnaces or
    mills, in a given time; production.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. The materials, profits, or information produced by any
    system.
    [PJC]
 
   3. (Physiol.) That which is thrown out as products of the
    metabolic activity of the body; the egesta other than the
    faeces. See {Income}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The output consists of: (a) The respiratory products of
      the lungs, skin, and alimentary canal, consisting
      chiefly of carbonic acid and water with small
      quantities of hydrogen and carbureted hydrogen. (b)
      Perspiration, consisting chiefly of water and salts.
      (c) The urine, which is assumed to contain all the
      nitrogen truly excreted by the body, besides a large
      quantity of saline matters and water. --Foster.
      [1913 Webster]
 
   4. The power, voltage, or current produced by a device to
    generate or regulate electrical power; as, the power
    supply had a maximum output of 250 milliamps.
    [PJC]
 
   5. (Computers) The data or information produced by operation
    of a computer program or subroutine for transfer to
    another program or to an external device. The output of
    one program may be used as the {input} to another program.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 output
   n 1: final product; the things produced [syn: {end product},
      {output}]
   2: production of a certain amount [syn: {output}, {yield}]
   3: signal that comes out of an electronic system [syn: {output
     signal}, {output}]
   4: the quantity of something (as a commodity) that is created
     (usually within a given period of time); "production was up
     in the second quarter" [syn: {output}, {yield}, {production}]
   5: what is produced in a given time period [syn: {output},
     {outturn}, {turnout}]
   v 1: to create or manufacture a specific amount; "the computer
      is outputting the data from the job I'm running"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top