Search result for

computer output on microf

(5 entries)
(0.8211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -computer output on microf-, *computer output on microf*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา computer output on microf มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *computer output on microf*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer output on microfไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์ใช้ตัวย่อว่า COM (อ่านว่า ซีโอเอ็ม) หมายถึง เทคโนโลยีในการนำข้อมูลจากเอกสารหรือผลที่คอมพิวเตอร์ประมวลได้ไปเก็บไว้ในไมโครฟิล์ม แล้วสามารถส่งสัญญาณออกมาให้อ่านได้ทางจอภาพ ในการบันทึกเก็บลงในไมโครฟิล์มนั้น จะต้องทำผ่านเลนส์ ซึ่งจะย่อส่วนลงประมาณ 24 หรือ 48 เท่า ฟิล์มหนึ่งกรอบจะสามารถเก็บข้อมูลได้เต็มหน้าจอภาพ แล้วก็จะเลื่อนต่อไปอีกหนึ่งกรอบ การบันทึกจะสามารถทำด้วยความเร็วอย่างน้อย 120,000 ตัวอักษรต่อวินาที

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
COM (computer output on microfilm)ซีโอเอ็ม, คอม (ไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer output on microfilm (COM)ไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์ (ซีโอเอ็ม, คอม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top