Search result for

ดุน

(34 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดุน-, *ดุน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุน[ADJ] embossed design, See also: relief
ดุน[V] push, See also: nudge, poke, Syn. ดัน, ผลัก, ไส, เข็น, รุน, ขับดัน
ดุน[V] support, See also: back up, Syn. ดัน, ผลัก, รุน, สนับสนุน, ผลักดัน, Ant. ดึง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดุนก. ดันเบา ๆ, ทำให้เคลื่อนที่ไป
ดุนทำให้เกิดลวดลายที่นูนขึ้นจากผิวพื้นวัสดุ เช่น ดุนลาย.
ดุนว. เรียกลวดลายที่มีลักษณะเช่นนั้น ว่า ลายดุน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
now I'm assuming that the material is see-through, right?วัสดุนั่น มองทะลุ หรือเปล่า Superhero Movie (2008)
- Look at... - [laughing]นี่ๆ ดุนั่นสิ Confessions of a Shopaholic (2009)
Thanks.- มีพัสดุนี่มาถึงคุณ - อ๋อขอบคุณมากครับ The Girlfriend Experience (2009)
Look at that, huh? Ne and secure.ดุนั่นซิ เรียบร้อยแล้ว The Bond in the Boot (2009)
Agent Broyles, this just came in from D.C.เจ้าหน้าบรอยส์ พัสดุนี้เพิ่งส่งมา จาก ดี.ซี. Earthling (2009)
- I wonder what this express package could be? Somebody had to get something to me very fast.ผมสงสัยจังว่าในพัสดุนี้มีอะไร? Social Psychology (2009)
If it exists.Rafalele อากาศจาก bas-ดุนได้ ไปทางทิศตะวันออก ndepart ๎โ ndu ไปวาติกัน. Angels & Demons (2009)
So we can hope to not see black holes with light but maybe, in some sense, hear them if we can pick up the wobbling of the fabric of space-time itself.เห็นพื้นที่และเวลา เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ที่อาจถูกบิดเบือน โดยแรงโน้มถ่วง หลุมดำเป็นเพียงลึกเป็น อย่างดีในวัสดุนี้ The Riddle of Black Holes (2010)
Just one. Dunley's. It's at the town mall.มีแค่ที่เดียว ดุนเลย์ อยู่ที่ห้างของเมือง Compromising Positions (2010)
See, this is how you play with it.ดุนี่ เล่นอย่างนี้นะ Episode #1.9 (2010)
Whoa! Baby, okay. It's okay.โอ๋ๆ อย่าดุนะ Love & Other Drugs (2010)
- Watch out, watch out! - Holy shit!ดุนั่นสิแม่งเอ้ย Transformers: Dark of the Moon (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nuzzle[VI] ดุนด้วยจมูกเบาๆ
nuzzle[VT] ดุนด้วยจมูกเบาๆ, Syn. cuddle, nudge, snuggle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bossy(บอส'ซี) adj. ซึ่งสั่งการ,ซึ่งบงการ,ประดับด้วยลายนูนหรือลายดุน -n. วัว,ลูกวัว
chasingn. เครื่องโลหะลายดุน
dab(แดบ) vt.ป้าย,แต้ม,ตบเบา ๆ n. รอยป้าย,รอยแต้ม,จำนวนเล็กน้อย,ผู้ชำนาญ, See also: dabber n. ที่ดุน,สิ่งที่ใช้แตะเบา ๆ ,
embossทำให้นูนหรือดุนออกมาสลักให้นูน,ประดับ., See also: embossing adj. ดูemboss embossment n. ดูemboss
nudge(นัดจฺ) v. (การ) ถอง,ดุน,ดัน,เอาศอกดุน., See also: nudger n., Syn. elbow
nuzzle(นัซ'เซิล) vi.,vt.,n. (การ) ดุนด้วยจมูก (ในการดมกลิ่น) ,สูดด้วยจมูก,อิงแอบ,นอนชิดกับ,คุดคู้,กระแซะ,แนบชิด.
propel(โพรเพล') vt. ขับดัน,ขับเคลื่อนที่,ทำให้ไปข้างหน้า,ลาก,ดุน, Syn. drive,compel
soul kissn. การจูบโดยใช้ลิ้นดุนกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
actuate(vt) กระตุ้น,ดุน,ปลุกเร้า,ดำเนินการ
nudge(vt) ดัน,ถอง,สะกิด,ดุน
nuzzle(vt) ถู,ดุนด้วยจมูก,กระแซะ,อิงแอบ
propel(vi) ดุน,ลากจูง,ดัน,ขับเคลื่อน
propulsion(n) การดุน,การลากจูง,การแล่น,การขับเคลื่อน,แรงดัน
thrust(vt) ดัน,ผลัก,แทง,เสือก,ทิ่ม,ยัด,ดุน,ยัน,ตี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top