Search result for

ผลัก

(60 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลัก-, *ผลัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลัก[V] push, See also: shove, thrust, drive, Syn. ดัน, Example: รุ่นพี่ท่าทางยียวนเข้ามาผลักหน้าอกโก๊ะอย่างเอาเรื่อง, Thai definition: ใช้มือดันให้พ้นตัวหรือให้เคลื่อนที่ไปทันที
ผลักไส[V] push away, See also: get rid of, exclude, repel, Syn. ผลักไสไล่ส่ง, ขับไส, เสือกไส, Example: เธอพยายามผลักไสสามีให้ออกจากบ้านเพื่อแยกทางกันทุกวิถีทางแต่ก็ไร้ผล
ผลักดัน[V] push forward, See also: advance, carry forward, push on, Syn. สนับสนุน, ส่งเสริม, หนุน, Example: ครูผลักดันลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จได้
ผลักไสไล่ส่ง[V] push away, See also: drive, exclude, repel, get rid of, Syn. ขับไล่ไสส่ง, ผลักไส, ขับไล่, Example: เขารู้สึกเหมือนกับถูกผลักไสไล่ส่งให้ห่างอกพ่อแม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผลัก(ผฺลัก) ก. ใช้มือดันให้พ้นตัวหรือให้เคลื่อนที่ไปทันที เช่น ผลักประตู.
ผลักดันก. พยายามทำให้เป็นอย่างที่ต้องการ.
ผลักภาระก. ทำให้พ้นตัวไป.
ผลักไสก. ดันให้ห่างตัวไป, โดยปริยายหมายความว่า ขับไล่ไป.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chest Push, One Handผลักอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I-i just wish my mom wouldn't pushฉันแค่อยากให้แม่ไม่ต้องมาคอยผลักดันแบบนี้ New Haven Can Wait (2008)
You like driving people away from you.นายชอบผลักไสคนอื่นไปจากตัวนาย Adverse Events (2008)
There's another one under the table that'll repel or attract, depending on how you shift them.แล้วก็มีอีกอันใต้แท่นบูชาซึ่งมันจะดูด\ หรือผลักกันแล้วแต่ว่านายจะยกมันอย่างไร Birthmarks (2008)
You push against House, he's gonna push back.คุณผลักให้เฮาส์ เฮ็าส์ก็โยนกลับมา Emancipation (2008)
You, push the sofa in front of that door.คุณ... ผลักโซฟาไปขวางที่ประตู Last Resort (2008)
Okay, okay, okay 3, 2, 1, breathe 2, 3, 4, 5 and push...\ NOkay, เอาละ, เอาละ 3, 2, 1, หายใจ 2, 3, 4, 5 และผลัก ... Gas Pills (2008)
Milo, playing Peter, pushes away.ไมโล เล่นเป็นปีเตอร์ ถูกผลักไปไกล Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And he pushed away from Adrian.แล้วถูกผลักให้ห่างจากเอเดรียน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I am sorry. I didn't mean to shove that little girlข้าขอโทษ ข้าไม่ได้ตั้งใจผลักเด็กคนนั้น Iljimae (2008)
This sword will drive a rift between Baegeuk and King Daeso.ดาบเล่มนี้จะผลักดันให้เกิดความแตกแยกระหว่างแพกิอุกและกษัตริย์แทโซ The Kingdom of the Winds (2008)
I guess. If I hadn't pushed her out of the way, she would've die... ah!คิดอย่างนั้น ถ้าหากผมไม่ผลักเธอออก.. Superhero Movie (2008)
You may as well pushed him off that cliff yourself.คุณอาจเป็นคนผลักเขาตกหน้าผานั้นเอง The Lazarus Project (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลัก[v.] (phlak) EN: push ; shove ; thrust   FR: pousser ; repousser
ผลักดัน[v.] (phlakdan) EN: push forward ; advance ; carry forward ; push on   
ผลักไส[v. exp.] (phlak sai) EN: push away ; get rid of ; exclude ; repel   FR: refouler ; rejeter
ผลักไสไล่ส่ง[v. exp.] (phlak sai lai song) EN: push away ; drive ; exclude ; repel ; get rid of   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barge[VI] ผลักดันอย่างแรง
bear off[PHRV] ผลักเรือออกจากฝั่ง
beat off[PHRV] ขับไล่, See also: ผลักดันให้ออกไป
carry forward[PHRV] ผลักดัน
crowd[VI] ผลักไปข้างหน้า
crowd[VT] ผลักไปข้างหน้า
constrain from[PHRV] ผลักดัน (ด้วยกำลังหรือกฎหมาย)
draw up[PHRV] ผลักไปข้างหน้า, See also: ดึงไปข้างหน้า, Syn. pull up
fend off[PHRV] ผลักหนี, See also: ดันให้ห่างออก, Syn. fence off
force down[PHRV] ผลักหรือดันลงไปอย่างแรง, Syn. push down, ram down, stuff down, thrust down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
clamor(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
clamour(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
compel(คัมเพล') {compelled,compelling,compels} vt. บังคับ,ผลักดัน,เกณฑ์,ใช้วิธีบังคับ,ได้มาโดยการบังคับ,ต้อน. vi. ใช้กำลัง,มีอิทธิพลต่อ, See also: compeller n., Syn. enforce
compulsion(คัมพัล'เชิน) n. การบีบบังคับ,การบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ,แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิต (ควบคุมใจไม่อยู่) ,แรงผลักดันทางใจ
compulsive(คัมพัล'ซิฟว) adj. ซึ่งบีบบังคับ,เป็นเชิงบังคับ,เกี่ยวกับแรงผลักดันทางใจ n. ผู้ที่กระทำตามแรงผลักดันทางใจ., See also: compulsiveness n. ดูcompulsive, Syn. compelling
constrain(คันสเทรน') {constrained,constraining,constrains} vt. บังคับ,ผลักดัน,ขัง,จำกัด,ระงับความรู้สึก -Conf. restrain
drive(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน (สัตว์เลี้ยง) ,ลอย (ซุง) vi. แล่น,พุ่ง,ขับรถ,ตี (ลูกกอล์ฟ,ตะปู) ,มุ่งหมาย n. การขับ,การขับขี่,ทางรถ,สัตว์ที่ไล่ตาม,สัตว์ (ที่ต้อน) ,การรุกทางทหาร,พลังงาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขับ,หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
driver(ไดร'เวอะ) n. คนขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนปศุสัตว์,เครื่องตอกเสาเข็ม,ค้อน,แรงผลักดัน,ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวใหญ่
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่,แรงผลักดัน,พลศาสตร์,ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง,การเจริญเติบโตและการพัฒนา,การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
compel(vt) บังคับ,ผลักดัน,ขู่เข็ญ,เคี่ยวเข็ญ,เกณฑ์
compulsion(n) แรงผลักดันทางใจ,การบีบบังคับ,แรงกดดัน
drive(vt) ขับรถ,ขับ,ไล่,กระตุ้น,ผลักไส,ผลักดัน,ต้อน
driver(n) ผู้ขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนสัตว์,แรงผลักดัน,เครื่องตอกเสาเข็ม
further(vt) ส่งเสริม,ทำให้คืบหน้า,ต่อไป,ทำให้ก้าวหน้า,ผลักดัน
furtherance(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน
hustle(vi,vt) ผลัก,ดัน,ลาก,เบียดกระตุ้น,เร่งรัด,รีบ,เร่งรีบ
impel(vt) ผลัก,ดัน,กระตุ้น,ไล่,โน้มน้าว
jog(vt) วิ่งเหยาะๆ,เขย่า,กระตุก,กระทุ้ง,ทิ่ม,ผลัก
jostle(n) การกระทบกระแทก,การเบียด,การกระทุ้ง,การผลัก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
押す[おす, osu] Thai: ผลัก
追い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ผลักดัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Federkraft(n) |die, pl. Federkräfte| แรงดึงหรือผลัก ในสปริง (ฟิสิกส์)
drängen(vt) |drängte, hat gedrängt| ผลักดัน, กระตุ้น, เร่ง เช่น CDU und FDP wollen nach 39 Jahren die SPD aus der Regierungsverantwortung drängen. พรรคเซเดอูและเอฟเดเพต้องการผลักดันให้พรรคเอสเพเดออกจากหน้าที่การเป็นรัฐบาลในอีก 39 ปีหลังจากนี้
beitragen(vi) |trug bei, hat beigetragen, zu + D| สนับสนุน, มีบทบาท, ผลักดันให้เกิด, ทำประโยชน์ เช่น Jeder kann zur Reinhaltung der Umwelt beitragen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top