Search result for

northeast

(71 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -northeast-, *northeast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
northeast[ADJ] เกี่ยวกับตะวันออกเฉียงเหนือ, See also: ทางอีสาน
northeast[N] ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, See also: ตะวันออกเฉียงเหนือ
northeaster[N] พายุที่พัดจากตะวันออกเฉียงเหนือ, Syn. nor'easter, northeast wind, storm, tempest
northeastern[ADJ] เกี่ยวกับภาคหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
northeasterly[ADV] ทางตะวันออกเฉียงเหนือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
northeast(นอร์ธอีสทฺ') n.,adj.,adv. (ไปทาง) ภาคอีสาน,อุตรีสาน,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ., Syn. northeastern
northeasterly(นอร์ธอีส'เทอลี) adj.,adv. เกี่ยวกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastward(นอร์ธอีสทฺ'เวิร์ด) adj.,adv. หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ.

English-Thai: Nontri Dictionary
northeast(adv) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,ไปทางภาคอีสาน
northeast(n) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคอีสาน
northeasterly(adj,adv) ทางภาคอีสาน,ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern(adj) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ,อยู่ทางภาคอีสาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Northeast windลมตะวันออกเฉียง เหนือ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The victims were killed as they were visiting the factory... in a northeastern Kazakhstan province.ผู้เคราะห็ร้ายถูกสังหาร ขณะกำลังเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทางภาคอีสานของคาซัคสถาน Babylon A.D. (2008)
The event appears to be limited to the Northeast, where smaller and smaller towns are being attacked.เหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะอยู่แค่ ในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองเล็กๆ เริ่มถูกโจมตี The Happening (2008)
Water contamination has surfaced as one of the many theories being taken seriously as to the cause of the events in the Northeast.การปนเปื้อนในน้ำเป็นหนึ่งในหลายๆ ทฤษฎี ที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ The Happening (2008)
There are 15 or more in the Northeast alone.มีตั้ง 15 แห่งหรือมากกว่านั้น แค่ในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ The Happening (2008)
All those who are still inside the affected area of the Northeast are asked to proceed to the police borders west of your state.ทุกคนที่ยังอยู่ใน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ไปติดต่อตำรวจทางฝั่งตะวันตกของรัฐ The Happening (2008)
It appears those residents that are still in the affected area of the Northeast are trying to wait it out.ดูเหมือนว่าผู้พักอาศัยที่ยังอยู่ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังรอให้มันจบลง The Happening (2008)
There are some quiet rumblings that the government may be involved in the tragic events playing out in the Northeast.มีอาการไม่พอใจว่า รัฐบาลอาจจะมีส่วนในเหตุการณ์อันน่าสลด The Happening (2008)
Now, these rumors have been fuelled by the statements of a confidential informant who claims that the CIA has facilities in the Northeast, where they are testing drugs with some similar psychotropic properties as a defense against chemical weapons.ที่เกิดขึ้นในตะวันออกเฉียงเหนือ ข่าวลือนี้ได้ถูกกระตุ้น โดยคำแถลงการณ์ ของบุคคลที่เป็นความลับ ซึ่งกล่าวว่าซีไอเอ มีโรงงานในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ The Happening (2008)
And, Doctor, there's been a lot of speculation as to why this happened in the Northeast only.และ คุณหมอ มีการคาดเดามากมาย ว่าทำถึงเกิดขึ้นในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น The Happening (2008)
From the number one salesman in the entire northeast region.จากนักขายมือวางอันดับหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Shut Down (2008)
I've been reviewing your roster from the northeast division, and apparently two of your top buyers don't have valid social security numbers.ผมเพิ่งตรวจบัญชีลูกค้าของคุณ จากสาขาตะวันออกเฉียงเหนือ ดูเหมือนว่า ลุกค้าชั้นยอดของคุณ 2 ราย Blow Out (2008)
There's a reason why I was the top seller in the northeast.นั่นคือเหตุผล ที่ผมเป็นยอดนักขาย ในสาขาตอ. /เหนือ Blow Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
northeastThe land to the northeast was low-lying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิศอีสาน[N] northeast, Syn. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, Ant. ทิศตะวันตกเฉียงใต้, ทิศหรดี, Example: ลมในบริเวณนี้มักจะพัดจากทิศอีสานสู่ทิศหรดี เรียกกันว่า ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ, Thai definition: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันออก
หมอลำ[N] northeastern-style singer, Example: นักร้องลูกทุ่งคนนี้เป็นหมอลำมาก่อน, Thai definition: ผู้ชำนาญในการขับร้อง, Notes: (ถิ่น-อีสาน)
อีสาน[N] northeast, Syn. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Example: ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และอีสานเกือบจะไม่มีป่าหลงเหลือให้เห็นอยู่เลย
ตะวันออกเฉียงเหนือ[N] northeast, See also: northeastern, Syn. อีสาน, Ant. ตะวันตกเฉียงใต้, Example: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรมากเป็นอันดันที่หนึ่งของประเทศไทย, Thai definition: ทิศที่อยู่ระหว่างทิศเหนือและทิศตะวันออก
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ[N] Northeast, Syn. ทิศอิสาน, Ant. ทิศตะวันตกเฉียงใต้, Example: น้ำใต้ดินนี้มาจากทางเขาชวาลา ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, Thai definition: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุรีรัมย์[n. prop.] (Burīram) EN: Buriram (Northeast)   FR: Buriram (prov. Nord-Est)
อีสาน[n.] (īsān) EN: northeast   FR: nord-est [m]
อีสาน[n. prop.] (Īsān) EN: Isan ; Northeast   FR: Isan [m] ; Nord-Est [m]
กาฬสินธุ์[n. prop.] (Kālasin) EN: Kalasin (Northeast)   FR: Kalasin (Nord-Est)
คนอีสาน[n. prop.] (khon Isān) EN: Isan people ; Northeast people   FR: habitant du Nord-Est [m] ; personne de l'Isan [m]
ขอนแก่น[n. prop.] (Khøn Kaēn) EN: Khon Kaen (Northeast)   FR: Khon Kaen (Nord-Est)
เลย[n. prop.] (Loēi) EN: Loei (Northeast)   FR: Loei (Nord-Est)
มหาสารคาม[n. prop.] (Mahā Sārakhām) EN: Maha Sarakham (Northeast)   FR: Maha Sarakham (Nord-Est)
มัดหมี่[n.] (matmī) EN: Thai silk woven in northeastern Thailand ; mudmee silk   
มุกดาหาร[n. prop.] (Mukdāhān) EN: Mukdahan (Northeast)   FR: Mukdahan (Nord-Est)

CMU English Pronouncing Dictionary
NORTHEAST    N AO2 R TH IY1 S T
NORTHEAST'S    N AO2 R TH IY1 S T S
NORTHEASTERN    N AO2 R TH IY1 S T ER0 N
NORTHEASTERLY    N AO2 R TH IY1 S T ER0 L IY0
NORTHEASTWARD    N AO2 R TH IY1 S T W ER0 D
NORTHEASTERNER    N AO0 R TH IY1 S T ER0 N ER0
NORTHEASTERNERS    N AO0 R TH IY1 S T ER0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
northeast    (n) (n oo1 th ii1 s t)
northeaster    (n) (n oo1 th ii1 s t @ r)
northeastern    (j) (n oo1 th ii1 s t @ n)
northeasters    (n) (n oo1 th ii1 s t @ z)
northeasterly    (j) (n oo1 th ii1 s t @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
ガルフサージョンフィッシュ;ガルフサージャンフィッシュ[, garufusa-jonfisshu ; garufusa-janfisshu] (n) Gulf surgeonfish (Acanthurus randalli, species of tang found in Florida and northeastern Gulf of Mexico) [Add to Longdo]
ナースハウンド;ナースハウンドシャーク;スキリオライヌス・ステラリス;スキリオライヌスステラリス[, na-suhaundo ; na-suhaundosha-ku ; sukiriorainusu . suterarisu ; sukiriorainususuter] (n) nursehound (Scyliorhinus stellaris, species of catshark in the Northeast Atlantic and Mediterranean) [Add to Longdo]
ノーイースター[, no-i-suta-] (n) nor'easter; northeaster [Add to Longdo]
ハナカケトラザメ[, hanakaketorazame] (n) small-spotted catshark (Scyliorhinus canicula, species found in the northeast Atlantic and Mediterranean) [Add to Longdo]
ブラックマウスドッグフィッシュ[, burakkumausudoggufisshu] (n) blackmouth catshark (Galeus melastomus, found in the Northeast Atlantic and Mediterranean) [Add to Longdo]
[うし, ushi] (n) second sign of Chinese zodiac (The Ox, 1am-3am, north-northeast, December) [Add to Longdo]
丑寅;艮[うしとら, ushitora] (n) (arch) northeast [Add to Longdo]
鬼門[きもん, kimon] (n) the northeastern (unlucky) direction; person or thing to be avoided [Add to Longdo]
十方[じっぽう, jippou] (n) (1) the ten directions (north, northeast, east, southeast, south, southwest, west, northwest, up & down); (2) all directions; everywhere [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, ] northeastern corner of a room [Add to Longdo]
东北[dōng běi, ㄉㄨㄥ ㄅㄟˇ, / ] northeast [Add to Longdo]
东北大学[Dōng běi Dà xué, ㄉㄨㄥ ㄅㄟˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Northeastern University (Liaoning) [Add to Longdo]
东北方[dōng běi fāng, ㄉㄨㄥ ㄅㄟˇ ㄈㄤ, / ] northeast; northeastern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Northeast \North`east"\, n.
   The point between the north and east, at an equal distance
   from each; the northeast part or region.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Northeast \North`east"\, a.
   Of or pertaining to the northeast; proceeding toward the
   northeast, or coming from that point; as, a northeast course;
   a northeast wind.
   [1913 Webster]
 
   {Northeast passage}, a passage or communication by sea
    between the Atlantic and Pacific oceans along the north
    coast of Asia.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Northeast \North`east"\, adv.
   Toward the northeast.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 northeast
   adv 1: to, toward, or in the northeast [syn: {northeast},
       {north-east}, {nor'-east}]
   adj 1: situated in or oriented toward the northeast; "the
       northeasterly part of the island" [syn: {northeastern},
       {northeasterly}, {northeast}]
   2: coming from the northeast; "northeasterly winds" [syn:
     {northeasterly}, {northeast}]
   n 1: the compass point midway between north and east; at 45
      degrees [syn: {northeast}, {nor'-east}, {northeastward},
      {NE}]
   2: the northeastern region of the United States [syn:
     {Northeast}, {northeastern United States}]
   3: the direction corresponding to the northeastward compass
     point
   4: a location in the northeastern part of a country, region, or
     city

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top