Search result for

nm

(68 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nm-, *nm*
Possible hiragana form: んん
English-Thai: Longdo Dictionary
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
environment(n) สิ่งแวดล้อม
government accountability office(org ) สำนักงานบัญชีกลาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjournment(อะเจอร์น' เมินทฺ) n. การเลื่อน, ภาวะหรือระยะเวลาที่เลื่อน, Syn. postponement)
adornment(อะดอร์น' เมินทฺ) n. การประดับ, การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Syn. ornament)
antigovernment(แอนทีกัฟ' เวอเมินท) adj. ซึ่งต่อต้านรัฐบาล
apportionment(อะพอร์'เชินเมินทฺ) n. การแบ่งปัน, การแบ่งสรร
arraignment(อะเรน'เมินทฺ) n. การกล่าวหา,การนำตัวมาขึ้นศาล,ภาวะที่ถูกกล่าวหาหรือถูกนำตัวมาขึ้นศาล
assignment(อะไซ'เมินทฺ) n. หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย,การบ้าน,การโอน (สิทธิทรัพย์สิน, ดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ), Syn. duty, task,mission
attainment(อะเทน'เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ (acquisition, accomplishment)
concernment(คันเซิร์น'เมินทฺ) n. ความสำคัญ,ความเกี่ยวข้อง,ความสัมพันธ์,ความกังวล,ความเป็นห่วง,สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ,ความสนใจ, Syn. involvement,worry
consignment(คันไซนฺ'เมินทฺ) n. การส่งของ,การส่งมอบ,สิ่งของที่ส่งไป, Syn. transmittal
containment(คันเทน'เมินทฺ) n. การบรรจุ,การใส่,การจำกัด,การยับยั้ง, Syn. restraint

English-Thai: Nontri Dictionary
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
adjournment(n) การเลื่อน,การบอกเลื่อน
adornment(n) การประดับ,การตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่ง
alignment(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
apportionment(n) การแบ่งปัน,การแบ่งสรร
arraignment(n) การออกหมายเรียกตัว,การฟ้องร้อง,การกล่าวหา
assignment(n) การกำหนด,การมอบหมาย,การแต่งตั้ง
attainment(n) การถึง,การบรรลุ,การได้มา,ความสำเร็จ
cantonment(n) ค่ายพักทหาร,ฐานทัพ
consignment(n) สิ่งที่ส่งไป,การส่งมอบ,การส่งของ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Open up a Linux terminal and start an nmap, dudeเปิดกล่องพิมพ์คำสั่งลินุกซ์ แล้วเริ่มเอ็นแมพเลยเพื่อน The Signal (2014)
Tell me if Li Mu Bai is not more open the nm time you see him.บอกฉันสิว่า ไล มู ไบ จะเปิดเผยความในใจเมื่อพบเขาอีก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   
อ่าวไทย[n. prop.] (Āo Thai) EN: Gulf of Thailand   FR: golfe de Thaïlande [nm]
อรหัตผล[n.] (arahattaphon) EN: attainment of Arhatship   
อาศัย [n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment   FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
บ้านเมือง[TM] (Bānmeūang) EN: Banmuang   FR: Banmuang
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation   FR: distraction [f]

German-Thai: Longdo Dictionary
auf einmalทำทีเดียวทั้งหมด เช่น alles auf einmal trinken ดื่มทีเดียวหมด
einmalครั้งหนึ่ง เช่น Er hat einmal gesagt, daß sein Rücken wehgetan hat. เขาเคยบ่นครั้งหนึ่งว่าเขาเจ็บหลัง
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
Prüfungsanmeldung(n) |die| การลงทะเบียนเพื่อจะขอสอบ, See also: A. die Prüfungsabmeldung,
neunmalklug(adj) (ein Kind, ein Kerl)ที่เชื่อว่าตัวเองรู้เรื่องทุกอย่างดีกว่าคนอื่นๆ, โอ้อวด , See also: angeberisch
neunmalkluges Gerede(n) |das, pl. neunmalkluge Gerede| การแสดงออกหรือคำพูดที่แสดงว่าผู้พูดรู้ในสิ่งต่างๆ ดีกว่าคนอื่นๆ, การอวดรู้, See also: S. die Angeberei
Zwischenmahlzeit(n) |die, pl. Zwischenmahlzeiten| อาหารว่าง, อาหารขบเคี้ยว
einmalig(adj) หาที่เสมอเหมือนไม่ได้, มีลักษณะเฉพาะ, เป็นเอกลักษณ์
anmachen(vt) |machte an, hat angemacht, jmdn.| จีบ, เกี้ยวพาราสี เช่น Ich mag ihn nicht. Er macht alle Frauen an. ฉันไม่ชอบเขา เขาจีบผู้หญิงไปทั่ว
anmachen(vt) |machte an, hat angemacht, etw.(Essen)| คลุกเคล้าให้เข้ากันดี (คลุกเครื่องปรุงอาหาร) เช่น Er ist gleich fertig. Er muß nur noch den Salat anmachen. เขาเกือบเสร็จแล้ว เขาเพียงแต่ต้องคลุกสลัดเท่านั้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
NMR[エヌエムアール, enuemua-ru] (n) (See 核磁気共鳴) nuclear magnetic resonance; NMR [Add to Longdo]
POS端末[ポスたんまつ, posu tanmatsu] (n) point-of-sale terminal; POS terminal [Add to Longdo]
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP [Add to Longdo]
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] (n) {comp} Xterm; Xterminal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
オンラインモード[おんらいんもーど, onrainmo-do] online mode [Add to Longdo]
カンマ[かんま, kanma] comma, cedilla, , [Add to Longdo]
キー割当[キーわりあて, ki-wariate] key assignments [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
クローンメーカ[くろーんめーか, kuro-nme-ka] clone maker [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nm
   n 1: a metric unit of length equal to one billionth of a meter
      [syn: {nanometer}, {nanometre}, {nm}, {millimicron},
      {micromillimeter}, {micromillimetre}]
   2: a state in southwestern United States on the Mexican border
     [syn: {New Mexico}, {Land of Enchantment}, {NM}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NM
     Native Mode (PARISC, CM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NM
     Network Management
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top