Search result for

mysteri

(54 entries)
(0.0507 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mysteri-, *mysteri*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mysterious    [ADJ] ลี้ลับ, See also: ลึกลับ, ซับซ้อน, มีเงื่อนงำ, Syn. secret, mystic, mystical, occult, Ant. obvious, open, direct, cryptic, cryptical, deep, inscrutable, mystifying
mysterious    [ADJ] น่าพิศวง, See also: น่างงงวย, น่าประหลาด, Syn. puzzling, strange, unfathomable, unintelligible, incomprehensible, enigmatic, impenetrable, Ant. obvious, open, direct
mysteriously    [ADV] อย่างลึกลับ
mysteriousness    [N] ความลึกลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mysterious disappearanceความสูญหายโดยปราศจากร่องรอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mysteriDo you remember the mysterious murder?
mysteriThere is something mysterious about the accident.
mysteriChristi's mysteries are most decidedly interesting.
mysteriA mysterious legend has been handed down about this lake.
mysteriHe was suddenly attacked by a mysterious disease.
mysteriThe story centres around a mysterious adventure.
mysteriIt casts mysterious shadows on the wall.
mysteriMona Lisa has a mild but mysterious smile.
mysteriThe sense of humor is mysteriously bound up with national characteristics.
mysteriLove moves in mysterious ways.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mysterious(มิสเทีย'เรียส) adj. ลึกลับ,เป็นที่สงสัย,ลี้ลับ,

English-Thai: Nontri Dictionary
mysterious(adj) ลึกลับ,ลี้ลับ,น่าสงสัย,น่าพิศวง,ประหลาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องลึกลับ [N] mystery story, See also: mysterious story, Example: ท่านมีความเห็นว่าความคิดเกี่ยวกับวิญญาณนี้ สามารถนำไปอธิบายเรื่องลึกลับต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้, Count unit: เรื่อง
ลี้ลับ    [ADJ] mysterious, See also: secret, arcane, enigmatic, mystifying, uncanny, inexplicable, Example: การหลับเป็นเสมือนประตูไปสู่โลกลี้ลับ, Thai definition: ลึกซึ้งเหลือรู้เหลือเห็นตามธรรมดา
มีเลศนัย    [ADJ] equivocal, See also: mysterious, furtive, sly, suspicious, Example: เขาขยับแว่นตาสีดำที่ใส่อยู่สองสามครั้งเพื่อซ่อนแววตาอันมีเลศนัยเอาไว้
มือมืด    [N] mysterious offender, See also: invisible attacker, unknown hand, Example: ห้างได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า มีมือมืดนำระเบิดมาวางไว้บริเวณชั้น 1 ของห้าง, Thai definition: ผู้ที่ลอบทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเหลือรู้เหลือเห็นว่าเป็นใคร
เร้นลับ [ADJ] mysterious, See also: secret, concealing, Example: นักเคลื่อนไหวบางคนแฝงเป้าหมายเร้นลับในทางการเมือง, Thai definition: ยากที่จะรู้
ลึกลับซับซ้อน    [ADJ] mysterious, See also: secret, hidden, concealed, mystic, occult, Syn. ลึกลับ, เร้นลับ, ลี้ลับ, ซับซ้อน, Example: บ่อยครั้งที่เขาออกมาแฉเรื่องราวลึกลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นให้คนอื่นได้รู้, Thai definition: ที่ชวนให้สงสัยหรือเข้าใจได้ยาก
อาถรรพ์    [ADJ] mysterious, See also: mystical, Syn. อาถรรพณ์, อาถรรพณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลับ[adj.] (lap) EN: secret ; mysterious ; hidden ; classified ; confidential   FR: secret ; caché ; confidentiel ; mystérieux
ลึกลับ[adj.] (leuklap) EN: mysterious ; secret ; hidden   FR: mystérieux ; secret
ลึกลับซับซ้อน[adj.] (leuklap sapsøn) EN: mysterious ; secret ; hidden ; concealed ; mystic ; occult   FR: mystérieux ; secret ; occulte
ลี้ลับ[adj.] (līlap) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; uncanny ; inexplicable   FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché
มือมืด[n. exp.] (meū meūt) EN: mysterious person ; mysterious offender ; invisible attacker ; unknown hand ; dark horse   FR: main mystèrieuse [f]
พิกล[adj.] (phikon) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; queer ; odd ; strange ; funny   FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
อย่างลึกลับ[adv.] (yāng leuklap) FR: mystérieusement

CMU English Pronouncing Dictionary
MYSTERIES    M IH1 S T ER0 IY0 Z
MYSTERIUM    M IH2 S T IY1 R IY0 AH0 M
MYSTERIOUS    M IH2 S T IH1 R IY0 AH0 S
MYSTERIOUSLY    M IH2 S T IH1 R IY0 AH0 S L IY0
MYSTERIOUSLY    M IH2 S T IH1 R Y AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mysteries    (n) (m i1 s t @ r i z)
mysterious    (j) (m i1 s t i@1 r i@ s)
mysteriously    (a) (m i1 s t i@1 r i@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) (abbr) (See 未確認生物) unidentified mysterious animal [Add to Longdo]
ミステリアス[, misuteriasu] (adj-na,n) mysterious; (P) [Add to Longdo]
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda [Add to Longdo]
奥義[おうぎ;おくぎ, ougi ; okugi] (n) secrets; mysteries; esoterica; hidden purpose [Add to Longdo]
奥義秘伝[おうぎひでん, ougihiden] (n) secrets; mysteries; secret formula; essence; esoterica (of an art, martial arts, etc.) [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
怪火[かいか, kaika] (n) fire of mysterious or suspicious origin [Add to Longdo]
怪魚[かいぎょ, kaigyo] (n) mysterious fish; strange fish [Add to Longdo]
怪光[かいこう, kaikou] (n) mysterious light [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玄妙[xuán miào, ㄒㄩㄢˊ ㄇㄧㄠˋ, ] mysterious; profound; abstruse [Add to Longdo]
神奥[shén ào, ㄕㄣˊ ㄠˋ, ] mysterious; an enigma [Add to Longdo]
神秘[shén mì, ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ, / ] mysterious; mystery [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] mysterious [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
神秘[しんぴ, shinpi] Mysterium, goettliches_Geheimnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top