ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cryptic

K R IH1 P T IH0 K   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cryptic-, *cryptic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cryptic[ADJ] กำกวม, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. hidden, obscure
cryptic[ADJ] ที่เป็นความลับ
cryptically[ADV] อย่างกำกวม, See also: อย่างไม่ชัดเจน, Syn. obscurely
cryptically[ADV] อย่างเป็นความลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cryptic(คริพ'ทิค,-เคิล) adj. ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ลับ,คลุมเครือ,เกี่ยวกับรหัส,สั้น, Syn. hidden,obscure
cryptical(คริพ'ทิค,-เคิล) adj. ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ลับ,คลุมเครือ,เกี่ยวกับรหัส,สั้น, Syn. hidden,obscure

English-Thai: Nontri Dictionary
cryptic(adj) ลึกลับ,ลับ,ซ่อนเร้น,คลุมเครือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crypticซ่อนเร้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crypticถูกปิดบังหลบซ่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got a cryptic call from gabriel duncan.ฉันได้รับโทรศัพท์แปลกๆจาก เกเบรียล ดันแคน Hidden (2005)
Long I pondered my king's cryptic talk of victory.จักเล่าขานถึงความห้าวหาญ ของลีโอนายเดิสและพลทั้งสามร้อย 300 (2006)
I just wanted to apologize for being so cryptic earlier.ฉันแค่อยากจะมาขอโทษที่ฉันอมพะนำแต่แรก Music and Lyrics (2007)
With these bizarre cryptic symbols.ด้วยสัญลักษณ์ลึกลับประหลาดๆ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
He's being as cryptic as ever.เขาดูปิดบังอะไรบางอย่างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน The Arrival (2008)
Sorry I sounded so cryptic on the phone.ขอโทษด้วย ที่เสียงฉันดูแย่ตอนที่เราคุยโทรศัพท์กัน The Lost Boy (2009)
What was all that cryptic shit he was saying about not changing one little thing?What was all that cryptic shit he was saying about not changing one little thing? Hot Tub Time Machine (2010)
You're being cryptic now, father.พ่อกำลังพูดคลุมเครือ Children of the Damned (2010)
Meanwhile, everything we know about him is coming to a head, and all we've got are blind alleys and cryptic messages.ในขณะที่ทุกอย่างที่เรารู้ เกี่ยวกับเขากำลังคลี่คลาย แต่เรื่องทั้งหมดนั่นก็ทำให้มืดมน ตีบตัน และเป็นสาระ ที่กำกวมไปหมด Better Angels (2010)
The world sat blind while cryptic symbols were carved into its greatest monuments because all Earth's satellites were either shut down or destroyed.ดาวเทียมทั้งโลกตาบอด ขณะที่สัญลักษณ์แปลกๆ ที่ถ้ำ กลายเป็นอนุเสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ Lazarus (2010)
So you're being strangely cryptic as you wrap your magic hair around my injured hand.ดังนั้นคุณกำลังถูก ลับแปลกที่คุณ ห่อผมวิเศษของคุณ รอบมือของฉันที่ได้รับบาดเจ็บ Tangled (2010)
Cryptic postcards from old friends mean trouble.โปสการ์ดลึกลับจากเพื่อนเก่า หมายถึงปัญหา As You Were (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
CRYPTIC    K R IH1 P T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cryptic    (j) krˈɪptɪk (k r i1 p t i k)
cryptically    (a) krˈɪptɪkliː (k r i1 p t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐位[yǐn wèi, ㄧㄣˇ ㄨㄟˋ, / ] cryptic epitope (immunology, a protein component that becomes effective when activated by antigen) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意味不明[いみふめい, imifumei] (n,adj-na,adj-no) of uncertain meaning; ambiguous; cryptic; (P) [Add to Longdo]
隠蔽色[いんぺいしょく, inpeishoku] (n) cryptic coloration (colouration); camouflage [Add to Longdo]
幽霊蜘蛛[ゆうれいぐも;ユウレイグモ, yuureigumo ; yuureigumo] (n) (1) (uk) pholcid spider (any spider of family Pholcidae, esp. species Pholcus crypticolens); (2) (col) (See 座頭虫) harvestman; daddy longlegs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cryptic \Cryp"tic\ (kr[i^]p"t[i^]k), Cryptical \Cryp"tic*al\
   (-t?-kal), a. [L. crypticus, Gr. kryptiko`s, fr. kry`ptein to
   hide.]
   Hidden; secret; occult. "Her [nature's] more cryptic ways of
   working." --Glanvill.
   [1913 Webster]
 
   2. incomprehensible to those not familiar with the culture or
    jargon; as, the new insurance policy is written without
    cryptic or mysterious terms.
 
   Syn: inscrutable, mysterious, mystifying.
     [WordNet 1.5]
 
   3. having a secret or hidden meaning; as, cryptic symbols
    engraved in stone; cryptic writings.
 
   Syn: cabalistic, occult, secret, sibylline.
     [WordNet 1.5]
 
   3. having a puzzling terseness; as, a cryptic note.
    [WordNet 1.5]
 
   4. not evident; unrecognized; as, a cryptic infection.
    [PJC]
 
   5. written in a code or cipher; as, a cryptic message.
 
   Syn: encoded, enciphered, encrypted.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cryptic
   adj 1: of an obscure nature; "the new insurance policy is
       written without cryptic or mysterious terms"; "a deep
       dark secret"; "the inscrutable workings of Providence";
       "in its mysterious past it encompasses all the dim
       origins of life"- Rachel Carson; "rituals totally
       mystifying to visitors from other lands" [syn: {cryptic},
       {cryptical}, {deep}, {inscrutable}, {mysterious},
       {mystifying}]
   2: having a secret or hidden meaning; "cabalistic symbols
     engraved in stone"; "cryptic writings"; "thoroughly sibylline
     in most of his pronouncements"- John Gunther [syn:
     {cabalistic}, {kabbalistic}, {qabalistic}, {cryptic},
     {cryptical}, {sibylline}]
   3: having a puzzling terseness; "a cryptic note"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top