ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impenetrable

IH2 M P EH1 N AH0 T R AH0 B AH0 L   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impenetrable-, *impenetrable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impenetrable[ADJ] ซึ่งผ่านเข้าไปไม่ได้, Syn. impervious, Ant. accessible, pervious, pernetrable
impenetrable[ADJ] ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ, See also: ซึ่งเข้าใจยาก, Syn. incomprehensible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impenetrable(อิมเพน' นิทระเบิล) adj. ซึ่งผ่านเข้าไปไม่ได้, ไม่ยอมรับ, หัวดื้อ, เข้าใจยาก., See also: impenetrableness n. impenetrably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
impenetrable(adj) ผ่านเข้าไปไม่ได้,เข้าใจยาก,ไม่ยอมรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impenetrable; impervious๑. -ผ่านไม่ได้๒. ไม่ยอมให้ผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To you, the world remains an impenetrable mystery, whereas, to me, it is an open book.สำหรับคุณ โลกนี้ยังเป็นปริศนา แต่สำหรับผม มันก็เหมือนกับการเปิดหนังสือ The Six Thatchers (2017)
the Italian fascists and German Nazis, aiming to attack the impenetrable North Democratic Belt.ซึ่งก็คือพวกฟาสซิสต์ของอิตาลี และนาซีเยอรมัน ที่จ้องจะทำลายแนวเขตประชาธิปไตย ทางเหนืออันแข็งแกร่ง Guernica (2016)
A few layers of impenetrable security still to go, but I think I'm getting somewhere.ยังมีซิเคียวริตี้อีกสองสามชั้น แต่ผมคิดว่าผมเข้าได้ Spectre (2015)
Ronan will isolate himself behind impenetrable security doors on deck.โรแนนจะหลบหลังทวารนิรภัย ในศูนย์สั่งการ Guardians of the Galaxy (2014)
What is this impenetrable barrier around this instrument?ไอ้สิ่งที่มันห่อหุ้มของนี่มันเป็นอะไร John Doe (2013)
I made sure the machine was impenetrable black box.ให้แมชชีนเป็นระบบปิดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ Nothing to Hide (2013)
Impenetrable titanium carbonite door, hacker-proof key-code access panel impressive video telecom screen with remote.ชนิดมีปุ่มกดรหัสและกันแฮ็ค แล้วก็ทีวีจอโทรคมนาคมพร้อมรีโมท อาศัยอยู่ด้วยได้สูงสุดหนึ่งคนถ้าเป็นผู้หญิง Paranormal Parentage (2013)
Buried super deep in an impenetrable airtight container.ฝังไว้ลึกและกันไว้ในที่ใส่ We All Fall Down (2012)
So, Artie is looking for a sharp pointy dagger and an impenetrable case.อาร์ตี้ก็กำลังหา กริชที่ทำลาย ที่ใส่ได้สินะ We All Fall Down (2012)
Now apparently, the orchid is so lethal they encased it in some kind of impenetrable container.เหมือนว่า กล้วยไม้นี้จะร้ายแรง เหมือนว่าเค้าเก็บในที่ที่ผ่านเข้าไปได้ยาก We All Fall Down (2012)
But a witch with an impenetrable hatred of me.เกลียด? ไม่นะ,ถ้าหล่อนเกลียดคุณจริงๆ คงฆ่าคุณไปแล้วสิ Dark Shadows (2012)
I am walking down the street like this, because after last night, I am impenetrable to shame.ฉันกำลงเดินลงไปในถนน แบบนี้ เพราะว่าหลังจากเมื่อคืน ฉันรู้สึกอับอาย And the Really Petty Cash (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รกชัฏ[adj.] (rokchat) EN: overgrown ; dense ; impenetrable   FR: envahi par la végétation ; impénétrable ; touffu

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPENETRABLE    IH2 M P EH1 N AH0 T R AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impenetrable    (j) ˈɪmpˈɛnɪtrəbl (i1 m p e1 n i t r @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弥蒙[mí méng, ㄇㄧˊ ㄇㄥˊ, / ] impenetrable thick fog or smoke, #564,527 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
undurchdringlich {adj} | undurchdringlicher | am undurchdringlichstenimpenetrable | more impenetrable | most impenetrable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impenetrable \Im*pen"e*tra*ble\, a. [L. impenetrabilis; pref.
   im- not + penetrabilis penetrable: cf. F.
   imp['e]n['e]trable.]
   1. Incapable of being penetrated or pierced; not admitting
    the passage of other bodies; not to be entered;
    impervious; as, an impenetrable shield.
    [1913 Webster]
 
       Highest woods impenetrable
       To star or sunlight.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physics) Having the property of preventing any other
    substance from occupying the same space at the same time.
    [1913 Webster]
 
   3. Inaccessible, as to knowledge, reason, sympathy, etc.;
    unimpressible; not to be moved by arguments or motives;
    as, an impenetrable mind, or heart.
    [1913 Webster]
 
       They will be credulous in all affairs of life, but
       impenetrable by a sermon of the gospel. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impenetrable
   adj 1: not admitting of penetration or passage into or through;
       "an impenetrable fortress"; "impenetrable rain forests"
       [ant: {penetrable}]
   2: permitting little if any light to pass through because of
     denseness of matter; "dense smoke"; "heavy fog";
     "impenetrable gloom" [syn: {dense}, {heavy}, {impenetrable}]
   3: impossible to understand; "impenetrable jargon"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top