ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impenetrable

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impenetrable-, *impenetrable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impenetrable(adj) ซึ่งผ่านเข้าไปไม่ได้, Syn. impervious, Ant. accessible, pervious, pernetrable
impenetrable(adj) ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ, See also: ซึ่งเข้าใจยาก, Syn. incomprehensible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impenetrable(อิมเพน' นิทระเบิล) adj. ซึ่งผ่านเข้าไปไม่ได้, ไม่ยอมรับ, หัวดื้อ, เข้าใจยาก., See also: impenetrableness n. impenetrably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
impenetrable(adj) ผ่านเข้าไปไม่ได้, เข้าใจยาก, ไม่ยอมรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impenetrable; impervious๑. -ผ่านไม่ได้๒. ไม่ยอมให้ผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A man whose idea of a romantic nightspot is also an impenetrable fortress.ในที่นี้ เขาเป็นคนสำคัญ Shaun of the Dead (2004)
You know what impenetrable means?รู้ไหมว่า ทะลุผ่านไม่ได้ หมายถึงอะไร Crash (2004)
I have it. He doesn't have the impenetrable cloak!หนูมีมัน พ่อไม่มี เสื้อคลุมวิเศษ Crash (2004)
We fight as a single, impenetrable unit.พลสปาร์เทินแต่ละนายปกป้อง พลทางด้านซ้าย 300 (2006)
An impenetrable defense.การป้องกันอย่างแน่นหนา Cat and Mouse (2010)
An impenetrable armour...เกราะคงกระพัน... The Zillo Beast (2010)
And Joshua is a brilliant criminal with expertise in breaking into impenetrable areas.โจชัวเป็นอาชญากรที่เก่งมาก มีความเชี่ยวชาญในการ เจาะเข้าไปในส่วนที่ผ่านเข้าไปไม่ได้ Amber 31422 (2010)
I wondered what would happen to him when he hit the bottom or if he would just keep on falling forever into that impenetrable blackness.และเฝ้าดูมันลอยลง ฉันสงสัยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ เขาเมื่อเขากดปุ่มด้านล่าง หรือถ้าเขาก็จะเก็บไว้ ในที่ตกลงมาตลอด The Riddle of Black Holes (2010)
Which one of your soldier knows how to cut the impenetrable skin of the Nemean lion?แล้วก็มีคนไหนที่รู้จุดอ่อนบนตัวของเซนต์คอบ้างหรือเปล่า Clash of the Titans (2010)
The protection spell is impenetrable to most humans, and not fatal.มนตร์ปกป้องที่ มนุษย์ไม่อาจผ่านได้ และไม่ตาย Soul of Fire (2011)
I am walking down the street like this, because after last night, I am impenetrable to shame.ฉันกำลงเดินลงไปในถนน แบบนี้ เพราะว่าหลังจากเมื่อคืน ฉันรู้สึกอับอาย And the Really Petty Cash (2011)
But a witch with an impenetrable hatred of me.เกลียด? ไม่นะ, ถ้าหล่อนเกลียดคุณจริงๆ คงฆ่าคุณไปแล้วสิ Dark Shadows (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รกชัฏ[rokchat] (adj) EN: overgrown ; dense ; impenetrable  FR: envahi par la végétation ; impénétrable ; touffu

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
impenetrable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impenetrable

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弥蒙[mí méng, ㄇㄧˊ ㄇㄥˊ,   /  ] impenetrable thick fog or smoke #564,527 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
undurchdringlich { adj } | undurchdringlicher | am undurchdringlichstenimpenetrable | more impenetrable | most impenetrable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impenetrable \Im*pen"e*tra*ble\, a. [L. impenetrabilis; pref.
   im- not + penetrabilis penetrable: cf. F.
   imp['e]n['e]trable.]
   1. Incapable of being penetrated or pierced; not admitting
    the passage of other bodies; not to be entered;
    impervious; as, an impenetrable shield.
    [1913 Webster]
 
       Highest woods impenetrable
       To star or sunlight.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physics) Having the property of preventing any other
    substance from occupying the same space at the same time.
    [1913 Webster]
 
   3. Inaccessible, as to knowledge, reason, sympathy, etc.;
    unimpressible; not to be moved by arguments or motives;
    as, an impenetrable mind, or heart.
    [1913 Webster]
 
       They will be credulous in all affairs of life, but
       impenetrable by a sermon of the gospel. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impenetrable
   adj 1: not admitting of penetration or passage into or through;
       "an impenetrable fortress"; "impenetrable rain forests"
       [ant: {penetrable}]
   2: permitting little if any light to pass through because of
     denseness of matter; "dense smoke"; "heavy fog";
     "impenetrable gloom" [syn: {dense}, {heavy}, {impenetrable}]
   3: impossible to understand; "impenetrable jargon"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top