Search result for

modifie

(68 entries)
(0.0712 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modifie-, *modifie*
Possible hiragana form: もぢふぃえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modifier[N] ผู้แก้ไข, See also: ผู้ดัดแปลง, ผู้ปรับปรุง, Syn. limiter, conditioner
modifier[N] สิ่งที่แก้ไข, See also: สิ่งที่ดัดแปลง, Syn. limiter, conditioner
modifier[N] ส่วนขยาย, See also: คำขยาย, Syn. adjective, adverb, phrasal modifier, grammatical modifier

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
modifier(มอด'ดิไฟเออะ) n. ผู้หรือสิ่วที่แก้ไขหรือดัดแปลงหรือปรับปรุงหรือแปร
modifier keysแป้นดัดแปรหมายถึง แป้นอักขระบางแป้นที่ไม่ใช้ตามลำพังตัวเอง หรือถ้าใช้ ก็จะไม่มีผลอย่างใดเลย เช่น แป้น Ctrl, Shift, Alt แต่เมื่อกำหนดใช้ร่วมกับแป้นอักขระอื่นแล้ว จะก่อให้เกิดเป็นคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติตามได้ เช่น ถ้ากดแป้น ALT+F จะเป็นการเรียกเมนู File ในระบบวินโดว์ ส่วนเครื่องแมคอินทอชจะมีแป้น Option ที่ทำหน้าที่คล้ายแป้น ALT เช่น ถ้ากดแป้น Option+C ก็จะเป็นการสั่งคัดลอก (copy)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
modified engineเครื่องยนต์แต่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
modified lifeกรมธรรม์แปลงอัตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
modified transmittance equationสมการความส่งผ่านดัดแปร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
modifierตัวดัดแปร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modifiedดัดแปลง [การแพทย์]
Modified atmosphere packagingบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Modified starchแป้งดัดแปร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The geography of climates is modified.ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสภาพอากาศถูกเปลี่ยนแปลง Home (2009)
It modifies the actual cell structure of your brain.มันดัดแปลงเซลล์สมองของคุณไป Gamer (2009)
Native or modified data points?ข้อมูลดิบหรือแปลงแล้ว? Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
See, the prison was built in the mid-80's, so that exit in the administration building is probably protected by an electronic code of lock, modified by a security card.เพื่อพิสูจน์ว่าตึกที่สร้างสมัยทศวรรษที่ 80 ทางออกของตึกอำนวยการน่าจะใช้ระบบรหัสโค้ด โดยใช้บัตรผ่าน Prison Break: The Final Break (2009)
The KGB modified the tip of an umbrella to inject a tiny pellet into the man's leg.หน่วยกองกำลังลับอดีตสหภาพโซเวียต กระโดดร่ม ฉีดสารขนาดเล็ก เข้าไปในขาผู้ชายคนนั้น Seven Thirty-Seven (2009)
A modified poison extracted from blowfish.ยาพิษดัดแปลงน่ะ สกัดมาจากปลาปักเป้า Chuck Versus the Predator (2009)
Apparently, it's been modified to only dial outเวลา เราเริ่มปรับเปลี่ยน จะหมุนมัน Air: Part 1 (2009)
Modified now by the introduction of the kino from the future.เปลี่ยนแปลงปัจจุบันโดยการแนะนำ ของคีโนจากอนาคต Time (2009)
The Incan civilazation's modified beingมนุษย์ดัดแปลงจากอารยธรรมอินคา Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
See, the prison was built in the mid-80's, so that exit in the administration building is probably protected by an electronic code of lock, modified by a security card.เห็นมั้ย คุกถูกสร้างช่วงกลางยุค 80 เพราะฉะนั้นทางออกในตึกบัญชาการ อาจจะถูกป้องกันโดยรหัสอิเล็คโทรนิค Free (2009)
Having your car modified for daytime driving shouldn't cost you the earth.ไม่ได้แพงมากเท่าไรหรอก Daybreakers (2009)
Sir, the reactor has accepted the modified core.เครื่องปฏิกรณ์ยอมรับแกนจากธาตุใหม่ Iron Man 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
modifieAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
modifieIf we take this additional evidence into consideration, the second law must be modified.
modifieMan modifies to his needs what nature produces.
modifieThere are grammar books that call these sorts of things, not modifiers, but adjuncts(A).
modifieThey modified the report to accommodate all views.
modifieThis is a superb illustration of how Emmet modified the traditional architectural designs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขยาย[N] modifier, Example: ประโยคที่ใช้ในปัจจุบันนี้มักเป็นประโยคหรือวลีซึ่งประกอบขึ้นด้วยคำหลักและคำขยายเป็นส่วนมาก
ส่วนขยาย[N] modifier, See also: enlarger, Example: สัญญาเหล่านั้นเป็นส่วนขยายของสัญญาทางปกครอง, Thai definition: ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา
ส่วนขยาย[N] modifier, See also: enlarger, Example: สัญญาเหล่านั้นเป็นส่วนขยายของสัญญาทางปกครอง, Thai definition: ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัด[v.] (dat) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit   FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดัดแปลง[v.] (datplaēng) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit   FR: modifier ; adapter ; altérer
จำแลง[v.] (jamlaēng) EN: transform ; convert ; disguise ; modify ; adapt   FR: se transformer en ; modifier ; adapter
แก้[v.] (kaē) EN: correct ; rectify ; revise ; modify ; improve   FR: corriger ; modifier ; rectifier ; réviser ; améliorer
แก้แบบ[v. exp.] (kaē baēp) EN: alter a design   FR: modifier un plan
แก้รัฐธรรมนูญ[v. exp.] (kaē ratthathammanūn = ratthammanūn) EN: amend a constitution   FR: modifier la constitution ; amender la constitution
โมดิฟาย[v.] (modifāi) EN: modify   FR: modifier
ผันแปร[v.] (phanpraē) EN: change ; alter ; become ; transform; turn ; shift   FR: se modifier ; se transformer ; évoluer
แปลง[v.] (plaēng) EN: transform ; change ; alter ; convert ; modify ; adapt   FR: transformer ; changer ; modifier
เปลี่ยนแปลง[v.] (plīenplaēng) EN: change ; transform ; vary ; alter ; turn into ; transform into ; convert ; modify ; reform ; adapt ; become ; reorganize ; restyle ; exchange   FR: changer ; modifier ; transformer ; dégrader

CMU English Pronouncing Dictionary
MODIFIED    M AA1 D AH0 F AY2 D
MODIFIES    M AA1 D AH0 F AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modified    (v) (m o1 d i f ai d)
modifier    (n) (m o1 d i f ai @ r)
modifies    (v) (m o1 d i f ai z)
modifiers    (n) (m o1 d i f ai @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] (n) {comp} address modifier [Add to Longdo]
モディファイドアメリカンプラン[, modeifaidoamerikanpuran] (n) modified American plan [Add to Longdo]
遺伝子組み換え作物[いでんしくみかえさくもつ, idenshikumikaesakumotsu] (n) genetically-modified crop; genetically-engineered crop; transgenic crop; GM crop [Add to Longdo]
一時的リンクパック領域[いちじてきリンクパックりょういき, ichijiteki rinkupakku ryouiki] (n) {comp} modified link pack area [Add to Longdo]
回天;廻天[かいてん, kaiten] (n) (1) changing the world; turning the tide; (2) torpedo modified as a suicide weapon (used in WWII) [Add to Longdo]
改案[かいあん, kaian] (n) revision; modified plan [Add to Longdo]
形容矛盾[けいようむじゅん, keiyoumujun] (n) contradictio in adjecto (contradiction between an adjective and the noun it modifies, i.e. "wooden iron", "hot ice", etc.) [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1,vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) {ling} (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1,vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) [Add to Longdo]
修飾語[しゅうしょくご, shuushokugo] (n) {ling} modifier [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏正式合成词[piān zhèng shì hé chéng cí, ㄆㄧㄢ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, / ] modified compound word [Add to Longdo]
变征之声[biàn zhǐ zhī shēng, ㄅㄧㄢˋ ㄓˇ ㄓ ㄕㄥ, / ] modified fifth note of the pentatonic scale [Add to Longdo]
变调[biàn diào, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] modified tone; tonal modification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier [Add to Longdo]
一時的リンクパック領域[いちじてきリンクパックりょういき, ichijiteki rinkupakku ryouiki] modified link pack area [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] modifier, modification or qualification [Add to Longdo]
修飾子[しゅうしょくし, shuushokushi] modifier, qualifier [Add to Longdo]
部分参照子[ぶぶんさんしょうし, bubunsanshoushi] reference modifier [Add to Longdo]
変形周波数変調記録[へんけいしゅうはすうへんちょうきろく, henkeishuuhasuuhenchoukiroku] modified frequency modulation recording, MFM recording (abbr.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top