ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

modified

M AA1 D AH0 F AY2 D   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modified-, *modified*, modifi, modifie
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
modified engineเครื่องยนต์แต่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
modified lifeกรมธรรม์แปลงอัตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
modified transmittance equationสมการความส่งผ่านดัดแปร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modifiedดัดแปลง [การแพทย์]
Modified atmosphere packagingบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Modified starchแป้งดัดแปร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
want something converted, built, repaired, modified?เครื่องมืออะไร ฉันทำได้หมด สร้าง ซ่อม แก้ไข ดัดแปลง Spies Like Us (1985)
Because I put a modified skeletal chip into her during her rebuild.เพราะว่าผม... ใส่ชิพกะโหลกที่พัฒนาให้ ตอนประกอบใหม่ Bicentennial Man (1999)
They said they had modified this microbe in the laboratory and therefore it was an invention.พวกเขาบอกว่าดัดแปลงจุลินทรีย์นี้ขึ้นมาในห้องทดลอง ดังนั้นจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ สำนักงานสิทธิบัตรและรัฐบาลสหรัฐฯ The Corporation (2003)
She has been properly punctured and her memory modified.เธอได้รับการช่วยเหลือและแปลงความทรงจำเสียใหม่ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
- Who modified it? - That would be my brother Jack.ใครเป็นคนปรับปรุงมันขึ้นละ พี่ชายผมเอง แจ๊ค The Cave (2005)
Your son's attention deficit disorder can be modified through group interaction help him find some children to pair up with him or arrange a student to be his friendลูกชายของคุณเป็นโรคสมาธิสั้น แต่เราสามารถแก้ไขได้ โดยให้เขาได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน เพียงแค่หาใครสักคน ที่จะมาเป็นเพื่อนเล่นกับเขา Eternal Summer (2006)
Okay, that has a modified version of the viral strain.โอเค. นั่นเป็นเวอร์ชั่น ที่แก้ไขแล้ว Chuck Versus the Ex (2008)
The geography of climates is modified.ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสภาพอากาศถูกเปลี่ยนแปลง Home (2009)
Native or modified data points?ข้อมูลดิบหรือแปลงแล้ว? Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
See, the prison was built in the mid-80's, so that exit in the administration building is probably protected by an electronic code of lock, modified by a security card.เพื่อพิสูจน์ว่าตึกที่สร้างสมัยทศวรรษที่ 80 ทางออกของตึกอำนวยการน่าจะใช้ระบบรหัสโค้ด โดยใช้บัตรผ่าน Prison Break: The Final Break (2009)
The KGB modified the tip of an umbrella to inject a tiny pellet into the man's leg.หน่วยกองกำลังลับอดีตสหภาพโซเวียต กระโดดร่ม ฉีดสารขนาดเล็ก เข้าไปในขาผู้ชายคนนั้น Seven Thirty-Seven (2009)
A modified poison extracted from blowfish.ยาพิษดัดแปลงน่ะ สกัดมาจากปลาปักเป้า Chuck Versus the Predator (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
modifiedAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
modifiedIf we take this additional evidence into consideration, the second law must be modified.
modifiedThey modified the report to accommodate all views.
modifiedThis is a superb illustration of how Emmet modified the traditional architectural designs.

CMU English Pronouncing Dictionary
MODIFIED    M AA1 D AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modified    (v) mˈɒdɪfaɪd (m o1 d i f ai d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变调[biàn diào, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] modified tone; tonal modification, #59,249 [Add to Longdo]
偏正式合成词[piān zhèng shì hé chéng cí, ㄆㄧㄢ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, / ] modified compound word [Add to Longdo]
变征之声[biàn zhǐ zhī shēng, ㄅㄧㄢˋ ㄓˇ ㄓ ㄕㄥ, / ] modified fifth note of the pentatonic scale [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
モディファイドアメリカンプラン[, modeifaidoamerikanpuran] (n) modified American plan [Add to Longdo]
遺伝子組み換え作物[いでんしくみかえさくもつ, idenshikumikaesakumotsu] (n) genetically-modified crop; genetically-engineered crop; transgenic crop; GM crop [Add to Longdo]
一時的リンクパック領域[いちじてきリンクパックりょういき, ichijiteki rinkupakku ryouiki] (n) {comp} modified link pack area [Add to Longdo]
回天;廻天[かいてん, kaiten] (n) (1) changing the world; turning the tide; (2) torpedo modified as a suicide weapon (used in WWII) [Add to Longdo]
改案[かいあん, kaian] (n) revision; modified plan [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1,vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) {ling} (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1,vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) [Add to Longdo]
修正資本主義[しゅうせいしほんしゅぎ, shuuseishihonshugi] (n) modified capitalism [Add to Longdo]
被修飾語[ひしゅうしょくご, hishuushokugo] (n) {ling} modified word [Add to Longdo]
被修飾名詞[ひしゅうしょくめいし, hishuushokumeishi] (n) {ling} modified noun [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一時的リンクパック領域[いちじてきリンクパックりょういき, ichijiteki rinkupakku ryouiki] modified link pack area [Add to Longdo]
変形周波数変調記録[へんけいしゅうはすうへんちょうきろく, henkeishuuhasuuhenchoukiroku] modified frequency modulation recording, MFM recording (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Modify \Mod"i*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Modified}; p. pr. & vb.
   n. {Modifying}.] [F. modifier, L. modificare, modificari;
   modus limit + -ficare (in comp.) to make. See {Mode}, and
   {-fy}.]
   1. To change somewhat the form or qualities of; to change a
    part of something while leaving most parts unchanged; to
    alter somewhat; as, to modify a contrivance adapted to
    some mechanical purpose; to modify the terms of a
    contract.
    [1913 Webster]
 
   2. To limit or reduce in extent or degree; to moderate; to
    qualify; to lower.
    [1913 Webster]
 
       Of his grace
       He modifies his first severe decree. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 modified
   adj 1: changed in form or character; "their modified stand made
       the issue more acceptable"; "the performance of the
       modified aircraft was much improved" [ant: {unmodified}]
   2: mediocre [syn: {limited}, {modified}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top