Search result for

modified

(41 entries)
(0.151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modified-, *modified*, modifi, modifie
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
modified engineเครื่องยนต์แต่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
modified lifeกรมธรรม์แปลงอัตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
modified transmittance equationสมการความส่งผ่านดัดแปร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modifiedดัดแปลง [การแพทย์]
Modified atmosphere packagingบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Modified starchแป้งดัดแปร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The geography of climates is modified.ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสภาพอากาศถูกเปลี่ยนแปลง Home (2009)
Native or modified data points?ข้อมูลดิบหรือแปลงแล้ว? Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
See, the prison was built in the mid-80's, so that exit in the administration building is probably protected by an electronic code of lock, modified by a security card.เพื่อพิสูจน์ว่าตึกที่สร้างสมัยทศวรรษที่ 80 ทางออกของตึกอำนวยการน่าจะใช้ระบบรหัสโค้ด โดยใช้บัตรผ่าน Prison Break: The Final Break (2009)
The KGB modified the tip of an umbrella to inject a tiny pellet into the man's leg.หน่วยกองกำลังลับอดีตสหภาพโซเวียต กระโดดร่ม ฉีดสารขนาดเล็ก เข้าไปในขาผู้ชายคนนั้น Seven Thirty-Seven (2009)
A modified poison extracted from blowfish.ยาพิษดัดแปลงน่ะ สกัดมาจากปลาปักเป้า Chuck Versus the Predator (2009)
Apparently, it's been modified to only dial outเวลา เราเริ่มปรับเปลี่ยน จะหมุนมัน Air: Part 1 (2009)
Modified now by the introduction of the kino from the future.เปลี่ยนแปลงปัจจุบันโดยการแนะนำ ของคีโนจากอนาคต Time (2009)
The Incan civilazation's modified beingมนุษย์ดัดแปลงจากอารยธรรมอินคา Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
See, the prison was built in the mid-80's, so that exit in the administration building is probably protected by an electronic code of lock, modified by a security card.เห็นมั้ย คุกถูกสร้างช่วงกลางยุค 80 เพราะฉะนั้นทางออกในตึกบัญชาการ อาจจะถูกป้องกันโดยรหัสอิเล็คโทรนิค Free (2009)
Having your car modified for daytime driving shouldn't cost you the earth.ไม่ได้แพงมากเท่าไรหรอก Daybreakers (2009)
Sir, the reactor has accepted the modified core.เครื่องปฏิกรณ์ยอมรับแกนจากธาตุใหม่ Iron Man 2 (2010)
One valid bit, one modified bit, one reference bit and five permission bits.valid bit หนึ่งตัว modified bit หนึ่งตัว reference bit หนึ่งตัว แล้วก็ permission bits อีกห้าตัวครับ The Social Network (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
modifiedAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
modifiedIf we take this additional evidence into consideration, the second law must be modified.
modifiedThey modified the report to accommodate all views.
modifiedThis is a superb illustration of how Emmet modified the traditional architectural designs.

CMU English Pronouncing Dictionary
MODIFIED    M AA1 D AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modified    (v) (m o1 d i f ai d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
モディファイドアメリカンプラン[, modeifaidoamerikanpuran] (n) modified American plan [Add to Longdo]
遺伝子組み換え作物[いでんしくみかえさくもつ, idenshikumikaesakumotsu] (n) genetically-modified crop; genetically-engineered crop; transgenic crop; GM crop [Add to Longdo]
一時的リンクパック領域[いちじてきリンクパックりょういき, ichijiteki rinkupakku ryouiki] (n) {comp} modified link pack area [Add to Longdo]
回天;廻天[かいてん, kaiten] (n) (1) changing the world; turning the tide; (2) torpedo modified as a suicide weapon (used in WWII) [Add to Longdo]
改案[かいあん, kaian] (n) revision; modified plan [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1,vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) {ling} (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1,vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) [Add to Longdo]
修正資本主義[しゅうせいしほんしゅぎ, shuuseishihonshugi] (n) modified capitalism [Add to Longdo]
被修飾語[ひしゅうしょくご, hishuushokugo] (n) {ling} modified word [Add to Longdo]
被修飾名詞[ひしゅうしょくめいし, hishuushokumeishi] (n) {ling} modified noun [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏正式合成词[piān zhèng shì hé chéng cí, ㄆㄧㄢ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, / ] modified compound word [Add to Longdo]
变征之声[biàn zhǐ zhī shēng, ㄅㄧㄢˋ ㄓˇ ㄓ ㄕㄥ, / ] modified fifth note of the pentatonic scale [Add to Longdo]
变调[biàn diào, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] modified tone; tonal modification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一時的リンクパック領域[いちじてきリンクパックりょういき, ichijiteki rinkupakku ryouiki] modified link pack area [Add to Longdo]
変形周波数変調記録[へんけいしゅうはすうへんちょうきろく, henkeishuuhasuuhenchoukiroku] modified frequency modulation recording, MFM recording (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Modify \Mod"i*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Modified}; p. pr. & vb.
   n. {Modifying}.] [F. modifier, L. modificare, modificari;
   modus limit + -ficare (in comp.) to make. See {Mode}, and
   {-fy}.]
   1. To change somewhat the form or qualities of; to change a
    part of something while leaving most parts unchanged; to
    alter somewhat; as, to modify a contrivance adapted to
    some mechanical purpose; to modify the terms of a
    contract.
    [1913 Webster]
 
   2. To limit or reduce in extent or degree; to moderate; to
    qualify; to lower.
    [1913 Webster]
 
       Of his grace
       He modifies his first severe decree. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 modified
   adj 1: changed in form or character; "their modified stand made
       the issue more acceptable"; "the performance of the
       modified aircraft was much improved" [ant: {unmodified}]
   2: mediocre [syn: {limited}, {modified}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top