Search result for

hoop

(77 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoop-, *hoop*
English-Thai: Longdo Dictionary
whoopee cushion(n) หมอนตด(มีไว้สำหรับแกล้งคน เวลาคนนั่งทับจะปรากฏมีเสียงเหมือนผายลม), S. poo-poo cushion, Razzberry cushion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hoop[N] ห่วง, See also: บ่วง, วง, Syn. circle, loop, ring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hoop(ฮูพ) n.,vt. (ใส่) ขอบตะแกรง,เหล็กพืด,ห่วงเหล็ก,วัตถุที่เป็นวงแหวน,ห่วงบาสเกตบอล,ล้อมรอบ, Syn. ring,band
hoopla(ฮู'พละ) n. ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม,การพูดหรือข้อเขียนที่บิดเบือนความจริง
hoopoe(ฮูพ'พู) n. นกที่มีหงอนขนตั้งตรงคล้ายพัดบนศีรษะ
hoopster(ฮูพ'สะเทอะ) n. นักบาสเกตบอล
cock-a-hoopadj. ซึ่งยินดีปราโมทย์,นอกลู่นอกทาง,เต้นแร้งเต้นกา
war whoopn. การกู่ร้องเข้าโจมตี
whoop(ฮูพ) n. การร้อง,การกู่ร้อง,การร้องอย่างนกเค้าแมว,เสียงร้องดังกล่าว,เสียงไอกรน vi. vt. ร้องเสียงดังกล่าว interj. คำอุทานดึงดูดความสนใจหรือแสดงความตื่นเต้น หรือเป็นการให้กำลังใจ whooper n. not worth a whoop ไม่มีค่า, Syn. shout
whoopee(วูพ'พี) n. make whoopee สนุกสนาน interj. คำอุทานแสดงความสนุกสนาน
whooping(วูพ'พิง) adj. เกี่ยวกับการร้อง (การตะโกน,การกู่ร้อง,การโห่,การร้องอย่างนกเค้าแมว,นกบางชนิด,ไอกรน)
whooping coughn. ไอกรน, Syn. chincough,pertussis

English-Thai: Nontri Dictionary
hoop(n) ลูกล้อ,ห่วง,บ่วง,สุ่มกระโปรง
whoop(n) เสียงร้องดัง,เสียงโห่,เสียงกู่
whoop(vi) ร้องดัง,โห่,กู่
WHOOPING whooping cough(n) ไอหอบ,ไอกรน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We jump through hoops to make sure Bolt believes everything is real.เราสร้างทุกอย่างขึ้นมาอย่างดี\ และโบลท์เชื่อว่าทุกอย่างที่สร้างขึ้นเป็นของจริง Bolt (2008)
- What's all the hoopla about? - Joe?-นี่ฉลองอะไรกันน่ะ/N-โจ? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
What's up, Hoops?ไงฮูบส์? High School Musical 3: Senior Year (2008)
It's easy. It's U of A. Hoops all the way.แน่นอน มหาวิทยาลัย U of A ชู้ตให้ลงห่วง High School Musical 3: Senior Year (2008)
Hoops, by the way, could you take me after school to check out that tuxedo?ว่าแต่หลังเลิกเรียนนายพาฉันไปดูทักซีโด้ได้มั๊ย High School Musical 3: Senior Year (2008)
Dude, I need to go shoot some hoops or something.เพื่อน ฉันต้องไปชู้ตก่อน High School Musical 3: Senior Year (2008)
Hoops Man. Over here.นี่ ทางนี้ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Game on, Hoops. Yeah. Oh!เกมเริ่มได้ แย่งได้อีกครั้ง คะแนนสุดท้าย High School Musical 3: Senior Year (2008)
I'm sick of jumping through hoops to keep your princess in a bubble.ฉันเบื่อที่จะทำแต่แบบนี้และเบื่อที่ปกป้องเจ้าหญิงในฟองสบู่ The Art of the Deal (2008)
I've jumped through all your hoops.ผมข้ามผ่านกับดักของคุณมาหมดแล้ว Scylla (2008)
Uh, I'd like to place an exacta on captain Brody and mister Hooper in the first race.ผมต้องการแทงควบตรง กัปตันโบรดี้ กับมิสเตอร์ฮูเปอร์ ในรอบแรก Blow Out (2008)
I wanted a Quinella for captain Brody and mister Hooper in the first race.ผมต้องการแทงควบสลับ กัปตันโบรดี้ และมิสเตอร์ฮูเปอร์ ในการแข่งเที่ยวแรก เอ่อ.. Blow Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hoopI'd jump through hoops for you.
hoopPut a person through the hoop.
hoopI'm always writing weird and hoopy stuff so I'm sure it's difficult to comment on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหวน[N] ring, See also: hoop, circle, circular band, Syn. วงแหวน, Thai definition: เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นวง
ห่วง[N] ring, See also: hoop, loop, Example: หล่อนเห็นชายสามสี่คนแบกโซ่และห่วงเหล็กตรงเข้ามา, Count unit: ห่วง, Thai definition: เครื่องคล้อง, ของที่เป็นวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่วง[n.] (huang) EN: ring ; hoop; loop ; snare ; hula hoop ; lariat ; link in a chain   FR: boucle [f] ; anneau [m] ; cerceau [m] ; chaînon [m]
ห่วงเหล็ก[n. exp.] (huang lek) EN: iron hoop   
ลำพอง[adj.] (lamphøng) EN: cock-a-hoop   FR: suffisant ; fanfaron
เหล็กพืด[n. exp.] (lekpheūt) EN: steel bands ; iron hoops   
นกกะรางหัวขวาน[n. exp.] (nok karāng hūa khwān) EN: Common Hoopoe ; Hoopoe   FR: Huppe fasciée [f] ; Huppe puput [f] ; Putput [m] ; Coq des champs [m] ; Huppe ordinaire [f]
สะดึง[n.] (sadeung) EN: embroidery frame ; embroidery hoop   
แหวน[n.] (waēn) EN: ring ; hoop ; circle ; circular band   FR: rondelle [f] ; joint [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOOP    HH UW1 P
HOOPS    HH UW1 P S
HOOPER    HH UW1 P ER0
HOOPES    HH UW1 P S
HOOPLA    HH UW1 P L AA2
HOOPOE    HH UW1 P UW2
HOOPERMAN    HH UW1 P ER0 M AH0 N
HOOPINGARNER    HH UW0 P IH1 NG G AA0 R N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hoop    (v) (h uu1 p)
hoops    (v) (h uu1 p s)
hooped    (v) (h uu1 p t)
hoop-la    (n) - (h uu1 p - l aa)
hooping    (v) (h uu1 p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reifen {m} | Reifen {pl}hoop | hoops [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
たも網;攩網(oK)[たもあみ, tamoami] (n) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
アメリカ白鶴[アメリカしろづる;アメリカシロヅル, amerika shiroduru ; amerikashiroduru] (n) (uk) whooping crane (Grus americana) [Add to Longdo]
バスケットリング[, basukettoringu] (n) basketball hoop (wasei [Add to Longdo]
フープ[, fu-pu] (n) hoop [Add to Longdo]
フープス[, fu-pusu] (n) {comp} HOOPS! [Add to Longdo]
フラフープ[, furafu-pu] (n) hula hoop; Hula-Hoop [Add to Longdo]
桶屋[おけや, okeya] (n) bucket maker; well maker; cooper; hooper [Add to Longdo]
金輪;鉄輪[かなわ;てつりん(鉄輪), kanawa ; tetsurin ( tetsu wa )] (n) (1) metal ring; metal hoop; metal band; (2) (かなわ only) trivet; (3) (てつりん only) train wheel; train [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圈状物[quān zhuàng wù, ㄑㄩㄢ ㄓㄨㄤˋ ˋ, / ] hoop [Add to Longdo]
戴胜[dài shèng, ㄉㄞˋ ㄕㄥˋ, / ] hoopoe (Upupa epops) [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, ] hoop; bind with hoops [Add to Longdo]
[rèn, ㄖㄣˋ, ] hoopoe [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フープス[ふーぷす, fu-pusu] HOOPS! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoop \Hoop\, n. [OE. hope; akin to D. hoep, hoepel.]
   1. A pliant strip of wood or metal bent in a circular form,
    and united at the ends, for holding together the staves of
    casks, tubs, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. A ring; a circular band; anything resembling a hoop, as
    the cylinder (cheese hoop) in which the curd is pressed in
    making cheese.
    [1913 Webster]
 
   3. A circle, or combination of circles, of thin whalebone,
    metal, or other elastic material, used for expanding the
    skirts of ladies' dresses; crinoline; -- used chiefly in
    the plural.
    [1913 Webster]
 
       Though stiff with hoops, and armed with ribs of
       whale.                --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. A quart pot; -- so called because originally bound with
    hoops, like a barrel. Also, a portion of the contents
    measured by the distance between the hoops. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   5. An old measure of capacity, variously estimated at from
    one to four pecks. [Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   {Bulge hoop}, {Chine hoop}, {Quarter hoop}, the hoop nearest
    the middle of a cask, that nearest the end, and the
    intermediate hoop between these two, respectively.
 
   {Flat hoop}, a wooden hoop dressed flat on both sides.
 
   {Half-round hoop}, a wooden hoop left rounding and undressed
    on the outside.
 
   {Hoop iron}, iron in thin narrow strips, used for making
    hoops.
 
   {Hoop lock}, the fastening for uniting the ends of wooden
    hoops by notching and interlocking them.
 
   {Hoop skirt}, a framework of hoops for expanding the skirts
    of a woman's dress; -- called also {hoop petticoat}.
 
   {Hoop snake} (Zool.), a harmless snake of the Southern United
    States ({Abaster erythrogrammus}); -- so called from the
    mistaken notion that it curves itself into a hoop, taking
    its tail into its mouth, and rolls along with great
    velocity.
 
   {Hoop tree} (Bot.), a small West Indian tree ({Melia
    sempervirens}), of the Mahogany family.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoopoe \Hoop"oe\, Hoopoo \Hoop"oo\, n. [So called from its cry;
   cf. L. upupa, Gr. ?, D. hop, F. huppe; cf. also G.
   wiedenhopf, OHG. wituhopfo, lit., wood hopper.] (Zool.)
   A European bird of the genus {Upupa} ({Upupa epops}), having
   a beautiful crest, which it can erect or depress at pleasure,
   and a slender down-curving bill. Called also {hoop}, {whoop}.
   The name is also applied to several other species of the same
   genus and allied genera.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoop \Hoop\, v. t. [imp. & p. p. {Hooped}; p. pr. & vb. n.
   {Hooping}.]
   1. To bind or fasten with hoops; as, to hoop a barrel or
    puncheon.
    [1913 Webster]
 
   2. To clasp; to encircle; to surround. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoop \Hoop\, v. i. [OE. houpen; cf. F. houper to hoop, to shout;
   -- a hunting term, prob. fr. houp, an interj. used in
   calling. Cf. {Whoop}.]
   1. To utter a loud cry, or a sound imitative of the word, by
    way of call or pursuit; to shout. [Usually written
    {whoop}.]
    [1913 Webster]
 
   2. To whoop, as in whooping cough. See {Whoop}.
    [1913 Webster]
 
   {Hooping cough}. (Med.) See {Whooping cough}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoop \Hoop\, v. t. [Written also whoop.]
   1. To drive or follow with a shout. "To be hooped out of
    Rome." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To call by a shout or peculiar cry.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoop \Hoop\, n.
   1. A shout; a whoop, as in whooping cough.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The hoopoe. See {Hoopoe}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hoop
   n 1: a light curved skeleton to spread out a skirt
   2: a rigid circular band of metal or wood or other material used
     for holding or fastening or hanging or pulling; "there was
     still a rusty iron hoop for tying a horse" [syn: {hoop},
     {ring}]
   3: a small arch used as croquet equipment [syn: {wicket},
     {hoop}]
   4: horizontal circular metal hoop supporting a net through which
     players try to throw the basketball [syn: {basket},
     {basketball hoop}, {hoop}]
   v 1: bind or fasten with a hoop; "hoop vats"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 hoop [hop]
   accumulation; crowd; heap; mass; multitude; pile
   bevy; collection; group; heap; herd; set
   hope
   heap; pile; stack
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top