ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hinge

HH IH1 N JH   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hinge-, *hinge*
Possible hiragana form: ひんげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hinge[VT] ติดบานพับ, See also: ใส่บานพับ
hinge[N] บานพับ
hinge on[PHRV] ขึ้นอยู่กับ, See also: เปลี่ยนแปลงไปตาม, เป็นไปตาม, Syn. depend on, hang on, pivot on, rely on
hinge on[VT] ขึ้นอยู่กับ, Syn. depend on, hang on
hinge upon[PHRV] ขึ้นอยู่กับ, See also: เปลี่ยนแปลงไปตาม, เป็นไปตาม, Syn. depend on, hang on, pivot on, rely on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hinge(ฮินจฺ) n.,vt. (ใส่) บานพับ,สายยู,หลักการ,จุดสำคัญ,ส่วนที่ปิดพับได้,ทำให้พึ่งพา,ทำให้ขึ้นอยู่กับ, Syn. depend,rest
unhinge(อันฮินจฺ') vt. ถอดบานพับออก,เอาออก,แยกออก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสียสมดุล

English-Thai: Nontri Dictionary
hinge(n) บานพับ,สายยู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hingeจุดพับรอยโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hinge axisแกนบานพับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinge axis pointจุดแกนบานพับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinge jointข้อต่อบานพับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinge joint; ginglymusข้อบานพับ [มีความหมายเหมือนกับ ginglymoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hinge line๑. แนวพับรอยโค้ง๒. แนวหับเผย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hinge movementการเคลื่อนแบบบานพับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinge positionตำแหน่งบานพับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinge-bowเครื่องฮินจ์โบว์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinged vaneใบพับ(หลบลม) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hinged gatehinged gate, บานหมุน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So the man can turn out a hinge in less than a minute.เขาทำบานพับเร็วมาก... Schindler's List (1993)
"Do you believe in God?" It all hinges on that?"คุณเชื่อในพระเจ้า?" ทุกอย่างขึ้นอยู่กับที่? Cubeº: Cube Zero (2004)
The whole things hinges on them being ready for us at 3:00 A. M.ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพวกเขาพร้อม ก่อนเราจะเข้าไปตอนตี 3 Minimal Loss (2008)
[ Hinges Creaking ][Hinges Creaking] City of Ember (2008)
This body uses hinge joints in the knees and elbows.ร่างกายนี้ ใช้ข้อพับ ที่เข่าและข้อศอก The Good Wound (2009)
Our ability to bring back paying supporters... hinges on our next concert.จะได้ใช้ความสามารถทั้งหมดเรียกผู้ชมมาสนับสนุนเราอีก ขึ้นอยู่กับคอนเสิร์ตครั้งนี้แหละ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
The truth is, Mark, our entire investigation hinges on what's in your head.แต่ที่ฮ่องกงนายพูดว่า โครงการโมเสคใหญ่เกินกว่า ผมทำคนเดียว Blowback (2010)
Our entire investigation hinges on what's in your head.การสืบสวนทั้งหมดของเรา ต้องขึ้นอยู่กับสิ่ง ที่อยู่ในหัวของคุณ Queen Sacrifice (2010)
Which is why some of us are worried about a plan that hinges on you.ทำให้บางคนในกลุ่มเรา เป็นห่วงเรื่องแผนการ ที่เป็นของนาย Masked (2011)
Oh, our survival hinges on assuming total destruction is a hairsbreadth away.โอ้ ความอยู่รอดของเรามักขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น ทุกการทำลายล้างมักจะเป็นแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเสมอแหล่ะ Neighborhood Watch (2012)
Now, to prevent that from happening, Mercedes has fitted the hinges with explosive bolts that are designed to fire if the car goes upside down.เพื่อป้องกันเหตุการณ์อย่างนั้น เมอร์ซีเดสจึงติดตั้งบานพับ ที่ติดโบลต์ระเบิดไว้ ออกแบบให้ทำงาน ถ้ารถเกิดการพลิกคว่ำ Episode #18.2 (2012)
♪ I'm swinging off of my hinges ♪~ผมจะพาตัวเองออกไป~ This Is a Dark Ride (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hingeHe hung the gate on hinges.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นอยู่กับ[V] depend on, See also: hinge on, be decided by, rely on, Syn. ขึ้นกับ, Example: การขอประกันตัวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล
บานพับ[N] hinge, Example: เอาน้ำมันมาหยอดที่บานพับหน่อย จะได้ไม่มีเสียงดังออดแอด, Count unit: ตัว, อัน, Thai definition: เหล็กหรือทองเหลืองที่ใช้ติดบานประตู หรือหน้าต่าง เพื่อให้พับเข้ามาหรือเปิดออกได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานพับ[n.] (bānphap) EN: hinge   FR: charnière [f] ; gond [m]
ขึ้น[v.] (kheun) EN: depend on ; be dependent on ; be under ; hinge on ; be affiliated with   FR: dépendre de ; ressortir à
ขึ้นอยู่กับ[v. exp.] (kheun yū kap) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on   FR: dépendre de ; reposer sur
กระชัง[n.] (krachang) EN: hinged floating basket (for keeping fish in water)   FR: nasse [f] ; panier-vivier [m]
เพ้อคลั่ง[adj.] (phoēkhlang) EN: delirious ; deranged ; unhinged   
วิกลจริต[adj.] (wikonjarit) EN: mad ; insane ; psychotic ; nuts ; crazy ; unhinged ; out of one's mind   FR: insensé ; dément

CMU English Pronouncing Dictionary
HINGE HH IH1 N JH
HINGED HH IH1 N JH D
HINGER HH IH1 N JH ER0
HINGES HH IH1 N JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hinge (v) hˈɪnʤ (h i1 n jh)
hinged (v) hˈɪnʤd (h i1 n jh d)
hinges (v) hˈɪnʤɪz (h i1 n jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shū, ㄕㄨ, / ] hinge; pivot, #27,976 [Add to Longdo]
铰链[jiǎo liàn, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] hinge, #62,419 [Add to Longdo]
合叶[hé yè, ㄏㄜˊ ㄧㄝˋ, / ] hinge, #160,121 [Add to Longdo]
合页[hé yè, ㄏㄜˊ ㄧㄝˋ, / ] hinge [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
hingegenในขณะที่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hingebung {f}; Hingabe {f}devotion [Add to Longdo]
Scharnier {n}; Scharniergelenk {n}; Gelenk {n} | Scharniere {pl}hinge | hinges [Add to Longdo]
hingeben | hingebendto devote | devoting [Add to Longdo]
hingebungsvolldedicative [Add to Longdo]
hingebungsvoll {adj} | hingebungsvoller | am hingebungsvollstendevoted | more devoted | most devoted [Add to Longdo]
hingebungsvoll {adv}devotedly [Add to Longdo]
hingegen; dahingegen {conj}whereas; however [Add to Longdo]
hingehen | hingehend | hingegangento go there | going there | gone there [Add to Longdo]
hingeknietkneeled down [Add to Longdo]
hingelegtdeposited [Add to Longdo]
hingelegtlaid down [Add to Longdo]
hingelegt; abgelagert; deponiert {adj}deposited [Add to Longdo]
hingenommenput up with [Add to Longdo]
hingeraten | hingerateneto get there | got there [Add to Longdo]
hingerissenpanicked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちん毛[ちんげ;チンゲ, chinge ; chinge] (n) (sens) (sl) (uk) pubic hair; penis hair [Add to Longdo]
チンゲン菜;青梗菜[チンゲンさい(チンゲン菜);ちんげんさい(青梗菜);チンゲンサイ, chingen sai ( chingen na ); chingensai ( ao kyou na ); chingensai] (n) qinggengcai (spinach-like green vegetable originating in China); pak choi; bok choi; bok choy [Add to Longdo]
ドアーヒンヂ;ドアヒンヂ;ドアヒンジ[, doa-hindi ; doahindi ; doahinji] (n) door hinge [Add to Longdo]
ナイチンゲール[, naichinge-ru] (n) nightingale; (P) [Add to Longdo]
ヒンジ(P);ヒンヂ[, hinji (P); hindi] (n) hinge; (P) [Add to Longdo]
快進撃[かいしんげき, kaishingeki] (n,vs) steady advance; carrying all before one [Add to Longdo]
開き戸[ひらきど, hirakido] (n) (hinged) door [Add to Longdo]
鹿追[しかおい, shikaoi] (n) hinged bamboo water cup or trough, which makes a percussive sound periodically as it tips over [Add to Longdo]
軸吊り;軸吊(io)[じくづり, jikuduri] (n) pivot hinge [Add to Longdo]
信玄袋[しんげんぶくろ, shingenbukuro] (n) cloth bag [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
発信源[はっしんげん, hasshingen] source [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hinge \Hinge\, n. [OE. henge, heeng; akin to D. heng, LG. henge,
   Prov. E. hingle a small hinge; connected with hang, v., and
   Icel. hengja to hang. See {Hang}.]
   [1913 Webster]
   1. The hook with its eye, or the joint, on which a door,
    gate, lid, etc., turns or swings; a flexible piece, as a
    strip of leather, which serves as a joint to turn on.
    [1913 Webster]
 
       The gate self-opened wide,
       On golden hinges turning.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That on which anything turns or depends; a governing
    principle; a cardinal point or rule; as, this argument was
    the hinge on which the question turned.
    [1913 Webster]
 
   3. One of the four cardinal points, east, west, north, or
    south. [R.]
    [1913 Webster]
 
       When the moon is in the hinge at East. --Creech.
    [1913 Webster]
 
       Nor slept the winds . . . but rushed abroad.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Hinge joint}.
    (a) (Anat.) See {Ginglymus}.
    (b) (Mech.) Any joint resembling a hinge, by which two
      pieces are connected so as to permit relative turning
      in one plane.
 
   {To be off the hinges}, to be in a state of disorder or
    irregularity; to have lost proper adjustment. --Tillotson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hinge \Hinge\, v. t. [imp. & p. p. {Hinged}; p. pr. & vb. n.
   {Hinging}.]
   1. To attach by, or furnish with, hinges.
    [1913 Webster]
 
   2. To bend. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hinge \Hinge\, v. i.
   To stand, depend, hang, or turn, as on a hinge; to depend
   chiefly for a result or decision or for force and validity;
   -- usually with on or upon; as, the argument hinges on this
   point. --I. Taylor
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hinge
   n 1: a joint that holds two parts together so that one can swing
      relative to the other [syn: {hinge}, {flexible joint}]
   2: a circumstance upon which subsequent events depend; "his
     absence is the hinge of our plan"
   v 1: attach with a hinge

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top