ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gnar

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gnar-, *gnar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gnarl[N] ตาไม้, See also: ตะปุ่มตะป่ำบนผิวต้นไม้
gnarl[VI] คำราม, Syn. snarl, growl
gnarly[ADV] ดีมาก, See also: ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
gnarled[ADJ] ซึ่งเป็นตะปุ่มตะป่ำ, See also: ขรุขระ, Syn. knobbly, rough, misshapen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gnar(แนร) vi. แยกเขี้ยวคำราม,คำราม
gnarl(นาร์ล) n. คำราม,ปุ่ม,ปุ่มบนต้นไม้,ตาไม้
gnarr(แนร) vi. แยกเขี้ยวคำราม,คำราม

English-Thai: Nontri Dictionary
gnarl(n) ตาไม้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gnarly.gnarly Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
They're big, gnarly lizards.ตัวใหญ่จัง สัตว์เลื้อยคลานดุร้าย Zathura: A Space Adventure (2005)
Gnarly. I'm hungry.แหม ชักจะหิวแฮะ Disturbia (2007)
The world of Gnarnia.ในโลกของกนาเนียร์ Epic Movie (2007)
The evil White Bitch who rules Gnarnia... has ordered anyone who finds a human to turn them in.นางมารร้ายเผือกที่ครอบงำ กนาเนีย มีคำสั่งให้พามนุษย์ทุกคนไปให้พวกมัน Epic Movie (2007)
He's the true king of Gnarnia.เขาคือราชาที่แท้จริงของ กนาเนีย Epic Movie (2007)
- We have to do what's best for Edward and for Gnarnia. - Screw Gnarnia!ไปช่วยเอ็ดเวริ์ด และช่วยกนาร์เนีย Epic Movie (2007)
We shall train you so you can defeat the White Bitch... and restore peace to Gnarnia.พวกเราจะถ่ายทอดวิชา เพื่อให้พวกเธอไปต่อสู้กับนางมารเผือกได้ และกลับสันติภาพมาสู่เมืองกนาเนียร์ของเรา Epic Movie (2007)
I will start a series of earthquakes... that will collapse all of Gnarnia... and grow a new continent... where only I and my followers will live.ชั้นจะสาปให้มีแผ่นดินไว้ และกนาเนียก็จะพินาศ จะได้มีเมืองใหม่ Epic Movie (2007)
This my country of Gnarnia. Is nice!นี้คือประเทศในกนาเนีย มันเยี่ยมมาก Epic Movie (2007)
She is number four faun prostitute in all of Gnarnia.เธอคือคนที่ 4 ของฟอน ในทั้งหมดที่อยู่ในกนาเนีย์ Epic Movie (2007)
You're the future kings and queens of Gnarnia.พวกเธอคือ พระราชาและราชินีในอนาคต Epic Movie (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นปุ่มปม[ADJ] gnarled, See also: jagged, knotted, bristly, knotty, uneven, Syn. ตะปุ่มตะป่ำ, ปุ่มป่ำ, Ant. เรียบ, Example: การสึกกร่อนทำให้ยอดเขามีลักษณะเป็นปุ่มปมตลอดแนว, Thai definition: เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระอย่างผิวมะกรูด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านนอก[adj.] (bānnøk) EN: rural ; countrified   FR: rural ; campagnard
ชาวเขา[n.] (chāokhao) EN: hill tribe ; mountaineer   FR: montagnard [m]
ชาวป่าชาวดอย[n. exp.] (chāo pā chāo døi) EN: hillfolk ; hill dwellers ; hill people   FR: montagnards [mpl]
โฉด[adj.] (chōt) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic   FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
กระบี่เล็ก[n. exp.] (krabī lek) FR: dague [f] ; poignard [m]
กริช[n.] (krit) EN: Malay dagger ; kris ; creese ; dagger   FR: poignard [m] ; dague [f]
นกกาฝากอกสีเลือดหมู[n. exp.] (nok kāfāk ok sī leūat mū) EN: Crimson-breasted Flowerpecker   FR: Dicée poignardé [m] ; Dicée à poitrine rouge [m]
นกกระจิบภูเขา [n. exp.] (nok krajip phūkhao) EN: Mountain tailorbird   FR: Couturière montagnarde [f] ; Fauvette-couturière montagnarde [f] ; Fauvette couturière de montagne [f] ; Couturière de montagne [f]
นกกระจิ๊ดภูเขา [n. exp.] (nok krajit phūkhao) EN: Mountain Leaf Warbler   FR: Pouillot à triple bandeau [m] ; Pouillot montagnard [m]
นกกระจอกบ้าน[n. exp.] (nok krajøk bān) EN: Eurasian Tree Sparrow   FR: Moineau friquet [m] ; Moineau des bois [m] ; Moineau des champs [m] ; Moineau de montagne [m] ; Moineau montagnard [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GNARL    N AA1 R L
GNARLE    N AA1 R L
GNARLY    N AA1 R L IY0
GNARLED    N AA1 R L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gnarled    (j) nˈaːld (n aa1 l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
節榑立つ[ふしくれだつ, fushikuredatsu] (v5t,vi) to be knotty or gnarled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gnar \Gnar\, n. [OE. knarre, gnarre, akin to OD. knor, G.
   knorren. Cf. {Knar}, {Knur}, {Gnarl}.]
   A knot or gnarl in wood; hence, a tough, thickset man; --
   written also {gnarr}. [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      He was . . . a thick gnarre.       --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gnar \Gnar\, v. i. [imp. & p. p. {Gnarred}; p. pr. & vb. n.
   {Gnarring}.] [See {Gnarl}.]
   To gnarl; to snarl; to growl; -- written also gnarr.
   [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      At them he gan to rear his bristles strong,
      And felly gnarre.            --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      A thousand wants
      Gnarr at the heels of men.        --Tennison.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top