Search result for

กริช

(36 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กริช-, *กริช*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กริช[N] dagger, Example: เขาว่ากันว่ากริชบางเล่มมีราคาสูงมาก, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีด 2 คม รูปคดปลายแหลม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กริช(กฺริด) น. อาวุธชนิดหนึ่ง เป็นของชาวชวาและมลายู มีลักษณะด้ามโค้ง มักทำเป็นรูปหัวสัตว์ คล้ายมีด ๒ คม ปลายแหลม ใบมีดตรงก็มี คดไปคดมาก็มี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Daggers, Malayกริช [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From Richard Nixon?จากริชาร์ด นิกสันเนี้ยะน่ะ Frost/Nixon (2008)
Right now, I submit it's impossible to feel anything close to sympathy for Richard Nixon.ในตอนนี้ ผมสรุปว่ามันเป็นไปไม่ได้ ไม่มีอะไรใกล้เคียง กับความรู้สึกผิดอย่างลึกซึ้ง จากริชาร์ด นิกสันเลย Frost/Nixon (2008)
From Richard Nixon?จากริชาร์ด นิกสันนี่น่ะ? Frost/Nixon (2008)
I wouldn't take heterosexual advice from Rich Munsch.เป็นฉันจะไม่ขอคำปรึกษาเรื่องเพศตรงข้าม จากริช มันชหรอกนะ I Love You, Beth Cooper (2009)
Federal Agent Ulrich.ผมเจ้าหน้าที่อัลกริช Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
I'm gonna put you on speaker.กล่าวกันไว้ว่า ต้องใช้กริชทองแดง Sex and Violence (2009)
Thank you, Jesus, Santa Claus and Hare Krishna.ขอบคุณพระเยซู ซานตาคลอส กริชนะ Release Me (2009)
I'm kind of on a John Grisham kick right now.ฉันมัวติดนิยายของจอห์น กริชแฮมอยู่ The Gothowitz Deviation (2009)
Do either of you ladies enjoy the novels of John Grisham?พวกคุณชอบนิยาย ของจอห์น กริชแฮมริเปล่า The Gothowitz Deviation (2009)
The blade that made these cuts is thicker, evenly tapered and sharp on both edges, like a dagger.รอยคมที่ใช้ตัดมีขนาดหนากว่า และแคบเรียวกว่า และคมทั้งสองด้านเหมือนกับกริช The Witch in the Wardrobe (2010)
Very exclusive and Grisham-esque.พิเศษมาก แล้วก็ กริชแช๊ม กริชเเชมเนอะ Need to Know (2010)
Stab one guy with a stiletto...แทงหนึ่งคนที่แต่งตัวประหลาดกับกริช Chuck Versus the Suitcase (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กริช[n.] (krit) EN: Malay dagger ; kris ; creese ; dagger   FR: poignard [m] ; dague [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dagger[N] กริช, See also: ดาบสั้น, Syn. dirk, stiletto
kris[N] กริช, See also: มีดสั้นที่มีสองคม, Syn. creese, crease
poniard[N] ดาบสั้นสองคม, See also: กริช, Syn. blade, dagger
skene[N] กริช, Syn. skean
stiletto[N] ดาบสั้น, See also: กริช, Syn. dagger, dirk

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bodkin(บอด'คิน) n. เครื่องเจาะรู,สว่าน,เข็มใหญ่,คีมหนีบ,กิ๊บผมที่ยาว,เครื่องคล้ายเข็มสำหรับสอดรู,กริชเล่มเล็ก
creese(คีส) n. กริช,มีดสองคมรูปคดปลายแหลม, Syn. crease,kris
dagger(แดก'เกอะ) {daggered,daggering,daggers} n. กริช,ดาบสั้นสองคม,เครื่องหมายดาบ (คล้ายกางเขน) ซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายอ้างอิง vt. แทงด้วยกริช,ทำเครื่องหมายดังกล่าว, Syn. dirk,obelisk
dirk(เดิร์ค) n. ดาบสั้นสองคม,กริช, Syn. dagger
hilt(ฮิลทฺ) n. ด้ามดาบ,ด้ามกริช,ด้านอาวุธ,ด้ามเครื่องมือ -Phr. (to the hilt เต็มที่,อย่างยิ่ง) vt. ใส่ด้าม
knife(ไนฟฺ) n. มีด,อาวุธที่คล้ายมีด,กริช,ดาบสั้น,ใบมีด vt. (ใช้มีด) ตัด,ผ่า,เฉือน. vi. ผ่าด้วยมีด,เจาะด้วยมีด. -Phr. (under theknife กระทำศัลยกรรม), See also: knifer n. pl.knives
poniard(พอน'เยิร์ด) n.,v. (แทงด้วย) ดาบสันสองคม,กริช
stiletto(สทิเลท'โท) n. กริช,ดาบสั้น,เครื่องเจาะรู,หมุดเจาะรู. vt. แทงด้วยกริชหรือดาบสั้น,ฆ่าด้วยกริชหรือดาบสั้น pl.stilettos,stilettoes
tigrish(ไท'กริช) adj. =tigerish (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
dagger(n) ดาบสั้น,กริช
dirk(n) กริช,ดาบสั้น
dirk(vt) แทงด้วยกริช
hilt(n) ด้ามดาบ,ด้ามมีด,ด้ามกริช,ด้ามอาวุธ
knife(n) มีด,ดาบสั้น,กริช
poniard(n) กริช

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top