Search result for

fount

(77 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fount-, *fount*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fountain[N] น้ำพุเทียม, See also: น้ำพุ, น้ำพุประดิษฐ์
fountain[N] น้ำพุธรรมชาติ, See also: น้ำพุ, Syn. spring
fountain pen[N] ปากกาหมึกซึม
fountainhead[N] ต้นกำเนิดน้ำ, See also: แหล่งกำเนิดน้ำ
fountainhead[N] แหล่งกำเนิด, See also: ต้นกำเนิด, Syn. fount, origin, source

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fount(ฟอนทฺ) n. น้ำพุ,แหล่ง,แหล่งกำเนิด,ที่มา,ที่เก็บน้ำมัน,ที่เก็บน้ำหมึก,ชุดตัวพิมพ์ที่สมบูรณ์, Syn. fountain
fountain(เฟา'เทิน) n. น้ำพุ,น้ำพุเทียม,น้ำพุที่ใช้ดื่ม,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา,สายน้ำพุ,เครื่องปล่อยน้ำเป็นสายออกมา, See also: fountained adj. ., Syn. fount,origin
fountain penn. ปากกาหมึกซึม
fountainheadn. น้ำพุ,แหล่งน้ำ,แหล่งสำคัญ
soda fountainn. เครื่องบรรจุน้ำอัดลมและมีหัวก๊อกเปิดปิดได้,โต๊ะหรือเคาน์เตอร์ขายน้ำอัดลม

English-Thai: Nontri Dictionary
fountain(n) แหล่งที่มา,แหล่งกำเนิด,น้ำพุ,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fount; fontชุดแบบอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fount; fontชุดแบบอักษร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fountainsน้ำพุประดิษฐ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Fountain Court ลานน้ำพุ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hmm. Can we go to the fountain now?หืม เราไปที่น้ำพุกันได้หรือยัง New York, I Love You (2008)
The fountain? I don't remember where the fountain is.น้ำพุหรอ จำไม่ได้เลยว่าน้ำพุอยู่ตรงไหนกัน New York, I Love You (2008)
She is like a fountain of blood.เธอเหมือนกับน้ำพุเลือดเลยค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
...by the fountain....ตรงน้ำพุ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I found him in the park by the fountain.ฉันไปเจอเค้าแถวๆน้ำพุในสวนน่ะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
On the water fountain.บนน้ำพุ Fighting (2009)
I mean, who the hell writes with a fountain pen anymore?ดูสิ,ไม่มีใครที่ไหน เขียนหนังสือด้วยปากกาหมึกซึมอีกแล้ว Duplicity (2009)
And I'm thinking, just a bunch of candles, maybe one of those little fountain jobs right here.และฉันคิดว่าอยากจะติดแค่พวงเทียนไฟประดับ อาจจะติดน้ำพุเล็กๆตรงนี้หน่อย มันคงจะเจ๋งสุดๆ Breakage (2009)
Thankfully, the fountain of whiz seems to have stopped for the moment.น่าขอบคุณที่น้ำพุ ดูเหมือนจะหยุดไหลชั่วคราว House Divided (2009)
The same reason he knocked over the Andersons' water fountain, pulled down the Garcias' basketball hoop and spray-painted the Schwarzs' trash cans.-น่าจะเป็นเป็นคนที่เอาหัวไปโขก กับน้ำพุของแอนเดอร์สัน หรือคนที่ล้มแป้นบาสเก็ตบอลของ การ์เซียส Blinded by the Light (2009)
Listen, guys, there are a bunch of bodies buried under the Teversham Fountain.ฟังนะ มีศพหลายศพ ถูกฝังอยู่ใต้น้ำพุ Teversham Harbingers in a Fountain (2009)
What I need to know is how you knew that those people were buried under the Teversham Fountain.สิ่งที่ต้องการรู้คือ คุณรู้ได้ยังไง ว่าคนพวกนั้นถูกฝัง ใต้น้ำพุ Teversham Harbingers in a Fountain (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fountDo you have a fountain pen with you?
fountI have lost my new fountain pen.
fountIt was this fountain pen that I bought in Paris.
fountI've lost my fountain pen. I have to buy one tomorrow.
fountMy father gave me a new fountain pen.
fountThe man was a fountain of knowledge.
fountThere is a fountain in front of the station.
fountThis fountain-pen is as good as any I have ever used.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากกาหมึกซึม[N] fountain pen, Example: เดือนล้วงเอาสมุดบันทึกออกจากย่ามวางนาบบนหน้าขา จรดปลายปากกาหมึกซึมลงไปบนหน้ากระดาษ, Count unit: ด้าม, Thai definition: ปากกาที่มีไส้ใส่น้ำหมึก
น้ำพุ[N] fountain, See also: spring, Example: ี่น้ำใต้ดินลดลงเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำพุเหือดแห้ง, Count unit: สาย, ที่, แห่ง, Thai definition: น้ำใต้ดินที่ผุดพุ่งขึ้นมาเหนือพื้น มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์
บ่อน้ำพุ[N] artesian well, See also: fountain, spring, Example: นักแสดงเกิดเสียหลักพลาดตกลงไปในบ่อน้ำพุ, Count unit: บ่อ, Thai definition: บ่อน้ำใต้ดินที่ผุดพุ่งขึ้นมาเหนือพื้น
ยอดน้ำ[N] fountainhead, Syn. ต้นน้ำ, ต้นน้ำลำธาร, Example: นักธรณีวิทยาค้นพบยอดน้ำแห่งใหม่, Thai definition: แหล่งที่เกิดของลำน้ำ, Notes: (ภูมิ)
ธารายนต์[N] fountain, See also: spring, fount, Syn. น้ำพุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อเกิด[n.] (bøkoēt) EN: source ; origin ; fountain ; fountainhead   FR: source [f] ; origine [f]
น้ำพุ[n.] (nāmphu) EN: fountain ; spring   FR: fontaine [f] ; source [f]
น้ำพุน้ำดื่ม[n. exp.] (nāmphu nām deūm) EN: drinking fountain   FR: fontaine d'eau potable [f]
ปากกาหมึกซึม[n. exp.] (pākkā meuk seum) EN: fountain pen   FR: stylo à encre [m] ; stylo à plume [m]
ปาล์มจีน [n. exp.] (pām Jīn) EN: Chinese fan palm ; Fountain palm   
ประทัดจีน [n. exp.] (prathat Jīn) EN: Coral plant ; Fountain plant ; Firecracker plant ; Bilter wood   
ธารายนต์[n.] (thārāyon) EN: fountain ; spring ; fount   
ยอดน้ำ[n. exp.] (yøt nām) EN: fountain head   

CMU English Pronouncing Dictionary
FOUNTAIN    F AW1 N T AH0 N
FOUNTAINE    F UW0 N T EY1 N
FOUNTAINS    F AW1 N T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fount    (n) (f au1 n t)
founts    (n) (f au1 n t s)
fountain    (n) (f au1 n t i n)
fountains    (n) (f au1 n t i n z)
fountain-pen    (n) - (f au1 n t i n - p e n)
fountain-head    (n) - (f au1 n t i n - h e d)
fountain-pens    (n) - (f au1 n t i n - p e n z)
fountain-heads    (n) - (f au1 n t i n - h e d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] fountain; spring, #5,185 [Add to Longdo]
源泉[yuán quán, ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, ] fountainhead; well-spring; water source; fig. origin, #13,542 [Add to Longdo]
喷泉[pēn quán, ㄆㄣ ㄑㄩㄢˊ, / ] fountain, #20,180 [Add to Longdo]
钢笔[gāng bǐ, ㄍㄤ ㄅㄧˇ, / ] fountain pen, #24,133 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quelle {f} | Quellen {pl}fount | founts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソーダファウンテン[, so-dafaunten] (n) soda fountain [Add to Longdo]
チョコレートファウンテン;チョコレート・ファウンテン[, chokore-tofaunten ; chokore-to . faunten] (n) chocolate fountain [Add to Longdo]
ファウンテンペン[, fauntenpen] (n) fountainpen [Add to Longdo]
河の源[かわのみなもと, kawanominamoto] (n) fountainhead [Add to Longdo]
小便小僧[しょうべんこぞう, shoubenkozou] (n) Mannekin Pis (cupid-like statue urinating into a fountain); petite Julien [Add to Longdo]
吹き上げ;噴き上げ;吹上げ;噴上げ[ふきあげ, fukiage] (n) (1) place exposed to winds which blow up from below (usu. a beach); beach exposed to sea winds; (2) fountain [Add to Longdo]
水飲み場[みずのみば, mizunomiba] (n) drinking fountain; water fountain; bubbler; (animal) watering hole; water hole [Add to Longdo]
水源[すいげん, suigen] (n) source of river; fountainhead; (P) [Add to Longdo]
[いずみ, izumi] (n) spring; fountain; (P) [Add to Longdo]
泉水[せんすい, sensui] (n) fountain; miniature lake; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fount \Fount\, n. [See {Font}.] (Print.)
   A font.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fount \Fount\, n. [OF. font, funt, fr. L. fons, fontis, a
   fountain; of uncertain origin, perh. akin to fundere to pour,
   E. found to cast. Cf. {Font}.]
   A fountain.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fount
   n 1: a specific size and style of type within a type family
      [syn: {font}, {fount}, {typeface}, {face}, {case}]
   2: a plumbing fixture that provides a flow of water [syn:
     {fountain}, {fount}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top