Search result for

feather

(111 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feather-, *feather*
English-Thai: Longdo Dictionary
feather(n) ถ้าพูดถึงขนของสุนัข จะหมายถึงแผงขนที่ห้อยลงมาจากส่วนหลังของขาทั้งสี่ และใต้ลำตัว ลักษณะคล้ายชายครุย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feather[N] ขนนก, See also: พู่ขนนก, สิ่งที่คล้ายขนนก, Syn. plume, wing
feather[VT] ปกคลุมด้วยขนนก, See also: ประดับด้วยขนนก, ติดขนนก
feather[VI] พายเรือแบบกรรเชียง, See also: แจวเรือ, กรรเชียง, พายเรือ
feathery[ADJ] ที่มีขนนกปกคลุม, Syn. downy, fluffy, plumed
feathery[ADJ] ซึ่งอ่อนนุ่มและเบาเหมือนขนนก, See also: เหมือนขนนก
featheredge[N] ขอบที่คม, See also: ขอบที่บางมาก
featheredge[VT] ทำขอบให้บาง, See also: ลับขอบให้บาง
featherbrain[N] คนโง่, See also: คนทึ่ม, คนสะเพร่า, Syn. bungler
featherstitch[N] การเย็บแบบซิกแซ็ก
featherweight[N] น้ำหนักนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก126 ปอนด์หรือ 57 กิโลกรัม), See also: พิกัดนักมวยรุ่นเบา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feather(เฟธ'เธอะ) n. ขนนก,ขน,สิ่งเล็ก ๆ น้อย. vt. ประดับขนนกแก่.vi. เกิดขนนกขึ้น. .
feather weightพิกัดนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก118-126ปอนด์) ,สิ่งที่เบา,สิ่งที่ไม่สำคัญ . adj. เบา,ไม่สำคัญ
featherbrainn. คนโง่,คนทึ่ม
featherheadn. คนโง่,คนทึ่ม,คนที่สะเพร่า
feathery(เฟธ'เธอรี) adj. ซึ่งมีขนนกปกคลุม,คล้ายขนนก,เบา,ไม่สำคัญ., See also: featheriness n.
horsefeathersn. สิ่งที่ไม่มีคุณค่าแก่การติดคำนึงถึง. interj. เหลวไหลไร้สาระ

English-Thai: Nontri Dictionary
feather(n) ขนนก,ขน,สิ่งที่เบามาก
feather(vt) ประดับขนนก,ติดขน
featherweight(n) นักมวยที่มีน้ำหนักระหว่าง 118-126 ปอนด์
feathery(adj) เบาเหมือนขนนก,คล้ายขนนก,เบาหวิว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
featherเปลวขนนก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
feather edgeขอบขนนก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
featherbeddingการจ้างแรงงานมากเกินจำเป็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
featherขนนก, ขนของสัตว์พวกนกซึ่งมีลักษณะเป็นแผง  เช่น ขนเป็ด ขนไก่ ขนนกต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Feather Shapeรูปคล้ายขนนก [การแพทย์]
Feathersขนนก [การแพทย์]
Featheryขนนก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Giddy-up, feathered horse!เอ้าเร็วหน่อย เจ้ามาขนฟู Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Ostrich feathers.ขนนกกระจอกเทศ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
"Now I want you to go back and gather up every last feather that flew out on the wind!""ตอนนี้พ่ออยากให้ลูกกลับไป ไปเก็บทุกๆขนนกนั่นที่ลมพัดไป Doubt (2008)
Get his mind off Nathan, give him some kind of Feather to put in his cap.ทำให้เค้าเลิกยุ่งกับเนธาน ให้"ของ"ซักอย่่างที่จะทำให้เค้ารุ่ง Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
You need a bigger Feather.เพราะคุณต้องการ"ของ"ชิ้นใหญ่กว่านี้ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
So it is with the myth of Icarus, the legend of a boy who fashioned wings from feathers and wax, daring to fly into the heavens.มันคือตำนานของอิคารัส ตำนานของเด็กชาย ผู้ซึ่งมีปีกที่ทำจากไขและขนนก บินสู่สวรรค์อย่างกล้าหาญ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
You didn't need the feather to fly.นายไม่จำเป็นต้องใช้ขนนกเพื่อจะบินหรอก Lucifer Rising (2009)
These are the ducklings... chickie, Pluffy, and Feathers.นี่คือลูกเป็ด, ลูกไก่, ปุกปุย และขนนก To the Lighthouse (2009)
Birds of a feather flock together.นกมันจะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน Episode #1.2 (2009)
Birds of a feather flock together, that saying is so true.พวกนั้นมันก็อยู่ในประเภทเดียวกันนั่นแหละ ยังไงมันก็คือความจริงไม่ใช่เหรอ Episode #1.7 (2009)
Feathers.ขนนก New World in My View (2009)
Because they involve several varieties Of exotic bird feathers.เพราะพวกเขามี อคติงี่เง่าของผู้ชาย Vitamin D (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
featherBirds of a feather flock together.
featherFeathers are peculiar to birds.
featherFine feathers make fine birds.
featherGiving such large contributions to charities made him feel that he had a feather in his cap.
featherHe is always busy feathering his own nest.
featherHe was wearing a gold necklace and a coat made of bird feathers.
featherMaking such a large sale is a feather in the salesman's cap.
featherRather than coming to resemble each other, it feels like they are birds of a feather.
featherThe bird was covered with white feathers.
featherThe feathered balls you hit with a battledore are the seeds of a large tree called 'soapberry'.
featherThe peacock has colorful tail feathers.
featherThe peacock has fair feathers but foul feet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะลวย[N] plume, See also: feather, Example: ชุดของนักร้องคาเฟ่ส่วนใหญ่ประดับไปด้วยกะลวย, Thai definition: หางนกหรือหางไก่ คู่ที่ยาวกว่าขนอื่น
ขนนก[N] feather, See also: plumage, pinion, bird feather, Syn. ขน, Example: ขนนกของนกยูงมีราคาเพราะมีสีสันสวยงาม, Count unit: เส้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบามาก[adj.] (bao māk) EN: as light as a feather (loc.)   FR: léger comme une plume (fig.)
ขน[n.] (khon) EN: hair ; feather ; fur   FR: poil [m] ; plume [f]
ขนไก่[n. exp.] (khon kai) EN: feathers of a chicken   FR: plumes de poulet [fpl]
ขนนก[n. exp.] (khon nok) EN: feather ; plume ; plumage ; bird feather   FR: plume [f] ; plumage [m]
กระแตหางขนนก[n. exp.] (krataē hāng khon nok) EN: Feather-tailed Treeshrew   
ไม้ขนไก่[n.] (māi khon kai) EN: feather duster   FR: plumeau [m]
ไผ่เหลืองทอง [n. exp.] (phai leūang-thøng) EN: Yellow running bamboo ; Moso bamboo ; Feathery bamboo   
ปลากราย[n.] (plā krāi) EN: featherback   
รำแพน[v.] (ramphaēn) EN: spread tail-feathers   

CMU English Pronouncing Dictionary
FEATHER    F EH1 DH ER0
FEATHERS    F EH1 DH ER0 Z
FEATHERY    F EH1 DH R IY2
FEATHERY    F EH1 DH ER0 IY0
FEATHERED    F EH1 DH ER0 D
FEATHERLY    F EH1 DH ER0 L IY0
FEATHERING    F EH1 DH ER0 IH0 NG
FEATHERBED    F EH1 DH ER0 B EH2 D
FEATHERING    F EH1 DH R IH0 NG
FEATHERLESS    F EH1 DH ER0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feather    (v) (f e1 dh @ r)
feathers    (v) (f e1 dh @ z)
feathery    (j) (f e1 dh @ r ii)
feathered    (v) (f e1 dh @ d)
featherbed    (v) (f e1 dh @ b e d)
feathering    (v) (f e1 dh @ r i ng)
feather-boa    (n) - (f e2 dh @ - b ou1 @)
featherbeds    (v) (f e1 dh @ b e d z)
Featherstone    (n) (f e1 dh @ s t @ n)
feather-boas    (n) - (f e2 dh @ - b ou1 @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deckbett {n}feather bed [Add to Longdo]
Federstaub {m}feather dust [Add to Longdo]
Kehrwisch {m}feather duster [Add to Longdo]
Staubwedel {m}feather duster [Add to Longdo]
Röhrenwurm {m} [zool.]feather duster worm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はたはた[, hatahata] (n) flutter; flap (sound representing something light such as cloth or feathers moving in the wind) [Add to Longdo]
ジュニアフェザー[, juniafeza-] (n) junior feather (weight) [Add to Longdo]
ジュニアフェザー級[ジュニアフェザーきゅう, juniafeza-kyuu] (n) junior featherweight [Add to Longdo]
ダウン[, daun] (n-suf) (1) down (feathers); (2) down (opposite of up); becoming lower; (3) down (e.g. with a cold) and unable to continue (work); (4) {comp} not running (e.g. of servers); (5) (abbr) {comp} download; downstream; (P) [Add to Longdo]
ハタタテダイ[, hatatatedai] (n) pennant coralfish (Heniochus acuminatus); common bannerfish; feather-fin bullfish; featherfin coralfish; longfin bannerfish; reef bannerfish [Add to Longdo]
フェザー[, feza-] (n) (1) phaser; phasor; (2) feather [Add to Longdo]
フェザーカット[, feza-katto] (n) feathercut [Add to Longdo]
フェザープレーン[, feza-pure-n] (n) feather plane [Add to Longdo]
フェザー級[フェザーきゅう, feza-kyuu] (n) featherweight [Add to Longdo]
羽(P);羽根(P);翅;羽子[はね, hane] (n) (1) (翅 esp. refers to insect wings) feather; plume; wing; (2) blade (fan, propeller, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǔ, ㄩˇ, ] feather [Add to Longdo]
羽冠[yǔ guān, ㄩˇ ㄍㄨㄢ, ] feathered crest (of bird) [Add to Longdo]
羽毛[yǔ máo, ㄩˇ ㄇㄠˊ, ] feather; plumage; plume [Add to Longdo]
羽毛笔[yǔ máo bǐ, ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄅㄧˇ, / ] feather pen [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] feather screen; to screen; to shade [Add to Longdo]
翿[dào, ㄉㄠˋ, 翿] feather banner or fan [Add to Longdo]
身披羽毛[shēn pī yǔ máo, ㄕㄣ ㄆㄧ ㄩˇ ㄇㄠˊ, ] feathered [Add to Longdo]
青葙[qīng xiāng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤ, ] feather cockscomb (Celosia argentea) [Add to Longdo]
青葙子[qīng xiāng zi, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤ ㄗ˙, ] feather cockscomb (Celosia argentea) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feather \Feath"er\, v. t. [imp. & p. p. {Feathered}; p. pr. &
   vb. n. {Feathering.}]
   1. To furnish with a feather or feathers, as an arrow or a
    cap.
    [1913 Webster]
 
       An eagle had the ill hap to be struck with an arrow
       feathered from her own wing.     --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. To adorn, as with feathers; to fringe.
    [1913 Webster]
 
       A few birches and oaks still feathered the narrow
       ravines.               --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To render light as a feather; to give wings to.[R.]
    [1913 Webster]
 
       The Polonian story perhaps may feather some tedious
       hours.                --Loveday.
    [1913 Webster]
 
   4. To enrich; to exalt; to benefit.
    [1913 Webster]
 
       They stuck not to say that the king cared not to
       plume his nobility and people to feather himself.
                          --Bacon.
    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To tread, as a cock. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To feather one's nest}, to provide for one's self especially
    from property belonging to another, confided to one's
    care; -- an expression taken from the practice of birds
    which collect feathers for the lining of their nests.
 
   {To feather an oar} (Naut), to turn it when it leaves the
    water so that the blade will be horizontal and offer the
    least resistance to air while reaching for another stroke.
    
 
   {To tar and feather a person}, to smear him with tar and
    cover him with feathers, as a punishment or an indignity.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feather \Feath"er\, v. i.
   1. To grow or form feathers; to become feathered; -- often
    with out; as, the birds are feathering out.
    [1913 Webster]
 
   2. To curdle when poured into another liquid, and float about
    in little flakes or "feathers;" as, the cream feathers.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. To turn to a horizontal plane; -- said of oars.
    [1913 Webster]
 
       The feathering oar returns the gleam. --Tickell.
    [1913 Webster]
 
       Stopping his sculls in the air to feather
       accurately.              --Macmillan's
                          Mag.
    [1913 Webster]
 
   4. To have the appearance of a feather or of feathers; to be
    or to appear in feathery form.
    [1913 Webster]
 
       A clump of ancient cedars feathering in evergreen
       beauty down to the ground.      --Warren.
    [1913 Webster]
 
       The ripple feathering from her bows. --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feather \Feath"er\ (f[e^][th]"[~e]r), n. [OE. fether, AS.
   fe[eth]er; akin to D. veder, OHG. fedara, G. feder, Icel.
   fj["o][eth]r, Sw. fj[aum]der, Dan. fj[ae]der, Gr. ptero`n
   wing, feather, pe`tesqai to fly, Skr. pattra wing, feather,
   pat to fly, and prob. to L. penna feather, wing. [root]76,
   248. Cf. {Pen} a feather.]
   1. One of the peculiar dermal appendages, of several kinds,
    belonging to birds, as contour feathers, quills, and down.
    [1913 Webster]
 
   Note: An ordinary feather consists of the quill or hollow
      basal part of the stem; the shaft or rachis, forming
      the upper, solid part of the stem; the vanes or webs,
      implanted on the rachis and consisting of a series of
      slender lamin[ae] or barbs, which usually bear
      barbules, which in turn usually bear barbicels and
      interlocking hooks by which they are fastened together.
      See {Down}, {Quill}, {Plumage}.
 
   2. Kind; nature; species; -- from the proverbial phrase,
    "Birds of a feather," that is, of the same species. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I am not of that feather to shake off
       My friend when he must need me.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The fringe of long hair on the legs of the setter and some
    other dogs.
    [1913 Webster]
 
   4. A tuft of peculiar, long, frizzly hair on a horse.
    [1913 Webster]
 
   5. One of the fins or wings on the shaft of an arrow.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mach. & Carp.) A longitudinal strip projecting as a fin
    from an object, to strengthen it, or to enter a channel in
    another object and thereby prevent displacement sidwise
    but permit motion lengthwise; a spline.
    [1913 Webster]
 
   7. A thin wedge driven between the two semicylindrical parts
    of a divided plug in a hole bored in a stone, to rend the
    stone. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   8. The angular adjustment of an oar or paddle-wheel float,
    with reference to a horizontal axis, as it leaves or
    enters the water.
    [1913 Webster]
 
   Note: Feather is used adjectively or in combination, meaning
      composed of, or resembling, a feather or feathers; as,
      feather fan, feather-heeled, feather duster.
      [1913 Webster]
 
   {Feather alum} (Min.), a hydrous sulphate of alumina,
    resulting from volcanic action, and from the decomposition
    of iron pyrites; -- called also {halotrichite}. --Ure.
 
   {Feather bed}, a bed filled with feathers.
 
   {Feather driver}, one who prepares feathers by beating.
 
   {Feather duster}, a dusting brush of feathers.
 
   {Feather flower}, an artifical flower made of feathers, for
    ladies' headdresses, and other ornamental purposes.
 
   {Feather grass} (Bot.), a kind of grass ({Stipa pennata})
    which has a long feathery awn rising from one of the
    chaffy scales which inclose the grain.
 
   {Feather maker}, one who makes plumes, etc., of feathers,
    real or artificial.
 
   {Feather ore} (Min.), a sulphide of antimony and lead,
    sometimes found in capillary forms and like a cobweb, but
    also massive. It is a variety of Jamesonite.
 
   {Feather shot}, or {Feathered shot} (Metal.), copper
    granulated by pouring into cold water. --Raymond.
 
   {Feather spray} (Naut.), the spray thrown up, like pairs of
    feathers, by the cutwater of a fast-moving vessel.
 
   {Feather star}. (Zool.) See {Comatula}.
 
   {Feather weight}. (Racing)
    (a) Scrupulously exact weight, so that a feather would
      turn the scale, when a jockey is weighed or weighted.
    (b) The lightest weight that can be put on the back of a
      horse in racing. --Youatt.
    (c) In wrestling, boxing, etc., a term applied to the
      lightest of the classes into which contestants are
      divided; -- in contradistinction to {light weight},
      {middle weight}, and {heavy weight}.
 
   {A feather in the cap} an honour, trophy, or mark of
    distinction. [Colloq.]
 
   {To be in full feather}, to be in full dress or in one's best
    clothes. [Collog.]
 
   {To be in high feather}, to be in high spirits. [Collog.]
 
   {To cut a feather}.
    (a) (Naut.) To make the water foam in moving; in allusion
      to the ripple which a ship throws off from her bows.
    (b) To make one's self conspicuous. [Colloq.]
 
   {To show the white feather}, to betray cowardice, -- a white
    feather in the tail of a cock being considered an
    indication that he is not of the true game breed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feather
   n 1: the light horny waterproof structure forming the external
      covering of birds [syn: {feather}, {plume}, {plumage}]
   2: turning an oar parallel to the water between pulls [syn:
     {feather}, {feathering}]
   v 1: join tongue and groove, in carpentry
   2: cover or fit with feathers
   3: turn the paddle; in canoeing [syn: {feather}, {square}]
   4: turn the oar, while rowing [syn: {feather}, {square}]
   5: grow feathers; "The young sparrows are fledging already"
     [syn: {fledge}, {feather}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top