Search result for

พิกัดนักมวยรุ่นเบา

(5 entries)
(0.0555 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิกัดนักมวยรุ่นเบา-, *พิกัดนักมวยรุ่นเบา*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา พิกัดนักมวยรุ่นเบา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *พิกัดนักมวยรุ่นเบา*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
featherweight[N] น้ำหนักนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก126 ปอนด์หรือ 57 กิโลกรัม), See also: พิกัดนักมวยรุ่นเบา
featherweight[ADJ] เบา, See also: ไม่สำคัญ, เกี่ยวกับพิกัดนักมวยรุ่นเบา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feather weightพิกัดนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก118-126ปอนด์) ,สิ่งที่เบา,สิ่งที่ไม่สำคัญ . adj. เบา,ไม่สำคัญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top