ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plume

P L UW1 M   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plume-, *plume*
English-Thai: Longdo Dictionary
plumeria(n) ต้นหรือดอกลีลาวดี , ดอกลั่นทม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plume[N] ขนนก (โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่ใช้เป็นเครื่องประดับได้), See also: สิ่งที่มีรูปร่างเหมือนขนนก, Syn. feather, plumage
plume[N] สัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ
plume[VT] ประดับด้วยขนนก
plume[VT] (นก) ไซร้ขนด้วยปาก, See also: (นก) เสยด้วยขนปาก, Syn. preen
plume[VT] รู้สึกภูมิใจ, See also: รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ, รู้สึกพอใจ, Syn. pride
plume on[PHRV] ภูมิใจใน, Syn. pique on, preen on, pride on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plume(พลุม) n. ขนนก,ขนนกปักหมวก,ขนอ่อนของนก,ส่วนที่คล้ายขนนก,สัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ,=plumage (ดู) . vt. ประดับด้วยขนนก
deplume(ดีพลูม') vt. ถอนขน,เด็ด,ริบ (ทรัพย์สมบัติ) ,ปลด (ยศ ตำแหน่ง), See also: deplumation n.
displumevt. เอาขนนกออก,ทำให้เสื่อมเสีย
filplumen. ขนนกพิเศษที่ยาวเรียว

English-Thai: Nontri Dictionary
plume(n) ขนนก
plume(vt) ประดับขนนก,แต่งตัว,ขยับปีก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plumeriaลั่นทม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Next time gonna use a nom de plume.ครั้งหน้าฉันจะใช้นามปากกา นั่นเขาไง! Aladdin (1992)
This plume of white reveals they're in their final stage.ไอสีขาว นี่แสดงว่า พวกเขาอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย Everything Will Change (2010)
Tonight, the ash plume has shut the airports of 22 countries on the continent with Italy and Switzerland among the latest to close their airspace.คืนนี้มีการปิดสนามบิน ของ 22 ประเทศในทวีป ล่าสุดสวิสเซอร์แลนด์และอิตาลี ก็ได้ประกาศปิดสนามบินเช่นกัน The Rite (2011)
...nom de plume, I have a CB handle.-ผมก็มีหลายฉายาอยู่นะ Rango (2011)
Large plumes of smoke are coming up. Visibility is getting worse as we...สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถตรวจจับได้ จนมนเข้ามาในชั้นบรรยากาศของเรา Battle Los Angeles (2011)
... speculation, Mount Moa Moa, located on the highlands of Savai'i, erupted early this morning, shooting a plume of black ash and smoke nearly four miles into the air.ภูเขาไฟ โมอะ โมอะ.. ทางที่ราบสูงซาไวย ระเบิดเมื่อเช้านี้ ส่งให้เกิดควันดำพวยพุ่ง.. 50/50 (2011)
Which could mean facing your future... ♪ je te plumerai le tête ♪ซึ่งอาจจะหมายถึง การวางแผนอนาคต ฉันจะเด็ดหัวของพวกเธอซะ The Kids Are Not All Right (2011)
♪ je te plumerai le tête ♪ฉันจะเด็ดหัวของพวกเธอซะ The Kids Are Not All Right (2011)
Or a nom de plume as we writers say.หรือที่เรานักเขียนเรียกกันว่า นามปากกา Heroes and Villains (2011)
Nom de plume.นามปากกา Number Crunch (2011)
My plume de nom rather than nom de plume.นามปากกาของผมเป็นมากกว่านามปากกา Number Crunch (2011)
It's called a plume.นั่นเรียกว่าขนปักหมวก Swan Song (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะลวย[N] plume, See also: feather, Example: ชุดของนักร้องคาเฟ่ส่วนใหญ่ประดับไปด้วยกะลวย, Thai definition: หางนกหรือหางไก่ คู่ที่ยาวกว่าขนอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาขนออก[v. exp.] (ao khon øk) FR: plumer ; épiler
เบามาก[adj.] (bao māk) EN: as light as a feather (loc.)   FR: léger comme une plume (fig.)
ขน[n.] (khon) EN: hair ; feather ; fur   FR: poil [m] ; plume [f]
ขนไก่[n. exp.] (khon kai) EN: feathers of a chicken   FR: plumes de poulet [fpl]
ขนนก[n. exp.] (khon nok) EN: feather ; plume ; plumage ; bird feather   FR: plume [f] ; plumage [m]
ขูดรีดเงิน[v. exp.] (khūtrīt ngoen) EN: extort   FR: extorquer ; plumer (fig.)
ไม้ขนไก่[n.] (māi khon kai) EN: feather duster   FR: plumeau [m]
น้ำหนักเบา[n. exp.] (nāmnak bao) FR: poids plume [m]
นกยางโทนน้อย[n. exp.] (nok yāng thøn nøi) EN: Intermediate Egret ; Plumed Egret   FR: Héron intermédiaire [m] ; Aigrette intermédiaire [f] ; Aigrette à bec jaune [f]
ปากกาขนนก[n. exp.] (pākkā khon nok) EN: quill ; quill pen   FR: plume [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLUME    P L UW1 M
PLUMER    P L UW1 M ER0
PLUMES    P L UW1 M Z
PLUMERI    P L UW2 M EH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plume    (v) plˈuːm (p l uu1 m)
plumed    (v) plˈuːmd (p l uu1 m d)
plumes    (v) plˈuːmz (p l uu1 m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羽流[yǔ liú, ㄩˇ ㄌㄧㄡˊ, ] plume, #231,856 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feder {f} | mit fremden Federn geschmückt [übtr.]plume | in borrowed plumes [Add to Longdo]
Rauchfahne {f}; Rauchwolke {f}plume of smoke [Add to Longdo]
Wasserfontäne {f}plume of water [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プリューム[, puryu-mu] (n) plume [Add to Longdo]
プルーム[, puru-mu] (n) plume (in geology) [Add to Longdo]
プルームテクトニクス[, puru-mutekutonikusu] (n) plume tectonics [Add to Longdo]
プルメリア[, purumeria] (n) plumeria (lat [Add to Longdo]
異称[いしょう, ishou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume [Add to Longdo]
羽(P);羽根(P);翅;羽子[はね, hane] (n) (1) (翅 esp. refers to insect wings) feather; plume; wing; (2) blade (fan, propeller, etc.); (P) [Add to Longdo]
仮名[かめい(P);かりな(ok);けみょう(ok), kamei (P); karina (ok); kemyou (ok)] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P) [Add to Longdo]
雅号[がごう, gagou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume [Add to Longdo]
作り名[つくりな, tsukurina] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume [Add to Longdo]
前立て[まえだて, maedate] (n) plume; crest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plume \Plume\, n. [F., fr. L. pluma. Cf. {Fly}, v.]
   [1913 Webster]
   1. A feather; esp., a soft, downy feather, or a long,
    conspicuous, or handsome feather.
    [1913 Webster]
 
       Wings . . . of many a colored plume. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) An ornamental tuft of feathers.
    [1913 Webster]
 
   3. A feather, or group of feathers, worn as an ornament; a
    waving ornament of hair, or other material resembling
    feathers.
    [1913 Webster]
 
       His high plume, that nodded o'er his head. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A token of honor or prowess; that on which one prides
    himself; a prize or reward. "Ambitious to win from me some
    plume." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. (Bot.) A large and flexible panicle of inflorescence
    resembling a feather, such as is seen in certain large
    ornamental grasses.
    [1913 Webster]
 
   {Plume bird} (Zool.), any bird that yields ornamental plumes,
    especially the species of Epimarchus from New Guinea, and
    some of the herons and egrets, as the white heron of
    Florida ({Ardea candidissima}).
 
   {Plume grass}. (Bot)
    (a) A kind of grass ({Erianthus saccharoides}) with the
      spikelets arranged in great silky plumes, growing in
      swamps in the Southern United States.
    (b) The still finer {Erianthus Ravenn[ae]} from the
      Mediterranean region. The name is sometimes extended
      to the whole genus.
 
   {Plume moth} (Zool.), any one of numerous small, slender
    moths, belonging to the family {Pterophorid[ae]}. Most of
    them have the wings deeply divided into two or more
    plumelike lobes. Some species are injurious to the
    grapevine.
 
   {Plume nutmeg} (Bot.), an aromatic Australian tree
    ({Atherosperma moschata}), whose numerous carpels are
    tipped with long plumose persistent styles.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plume \Plume\, v. t. [imp. & p. p. {Plumed}; p. pr. & vb. n.
   {Pluming}.] [Cf. F. plumer to pluck, to strip, L. plumare to
   cover with feathers.]
   1. To pick and adjust the plumes or feathers of; to dress or
    prink.
    [1913 Webster]
 
       Pluming her wings among the breezy bowers. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. To strip of feathers; to pluck; to strip; to pillage;
    also, to peel. [Obs.] --Bacon. Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To adorn with feathers or plumes. "Farewell the plumed
    troop." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To pride; to vaunt; to boast; -- used reflexively; as, he
    plumes himself on his skill. --South.
    [1913 Webster]
 
   {Plumed adder} (Zool.), an African viper ({Vipera cornuta},
    syn. {Clotho cornuta}), having a plumelike structure over
    each eye. It is venomous, and is related to the African
    puff adder. Called also {horned viper} and {hornsman}.
 
   {Plumed partridge} (Zool.), the California mountain quail
    ({Oreortyx pictus}). See {Mountain quail}, under
    {Mountain}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plume
   n 1: anything that resembles a feather in shape or lightness; "a
      plume of smoke"; "grass with large plumes"
   2: a feather or cluster of feathers worn as an ornament
   3: the light horny waterproof structure forming the external
     covering of birds [syn: {feather}, {plume}, {plumage}]
   v 1: rip off; ask an unreasonable price [syn: {overcharge},
      {soak}, {surcharge}, {gazump}, {fleece}, {plume}, {pluck},
      {rob}, {hook}] [ant: {undercharge}]
   2: be proud of; "He prides himself on making it into law school"
     [syn: {pride}, {plume}, {congratulate}]
   3: deck with a plume; "a plumed helmet"
   4: clean with one's bill; "The birds preened" [syn: {preen},
     {plume}]
   5: form a plume; "The chimneys were pluming the sky"; "The
     engine was pluming black smoke"
   6: dress or groom with elaborate care; "She likes to dress when
     going to the opera" [syn: {preen}, {primp}, {plume}, {dress}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 plume /plym/ 
  feather

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top