ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทุกหัวระแหง

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทุกหัวระแหง-, *ทุกหัวระแหง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกหัวระแหง[N] everywhere, See also: every place, here and there, all over, all around, at all points, in all places, wherever, Syn. ทุกที่, ทุกหนทุกแห่ง, Count unit: ที่, แห่ง
ทุกหัวระแหง[ADV] everywhere, See also: every corner of the earth, every inch, every place, all over, Syn. ทุกที่, ทุกหนทุกแห่ง, ทุกหย่อมหญ้า, Example: น้ำท่วมใหญ่ปีนี้มีผู้คนลำบากยากแค้นกันถ้วนทั่วทุกระแหง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทุกหัวระแหงว. ทุกแห่งหน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not big, but they keep breaking out.ไม่ใหญ่ แต่มีทั่วทุกหัวระแหง Gandhi (1982)
CIA is all over this place.มี CIA อยู่ทุกหัวระแหงTransformers: Revenge of the Fallen (2009)
Then help us stop it.มันก็เกิดขึ้น ทั่วทุกหัวระแหง Changing Channels (2009)
WELL, YOU CAN TELL HIM MY OPERATIVES ARE PURSUING EVERY AVENUE.เรียนท่านว่าสายลับฉันตามล่าอยู่ทุกหัวระแหง Skyfall (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุกหัวระแหง[n.] (thuk hūarahaēng) EN: every place ; every inch (of the ground) ; every corner of the earth   FR: chaque endroit ; chaque centimètre carré
ทุกหัวระแหง[adv.] (thuk hūarahaēng) EN: everywhere ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; wherever ; in all places   FR: partout ; ici et là

English-Thai: Nontri Dictionary
everywhere(adv) ทุกหนทุกแห่ง,ทุกที่,ทุกหัวระแหง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top