ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -娛-, *娛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[娛, yú, ㄩˊ] pleasure, enjoyment, amusement
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  吳 (wú ㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] woman

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娱乐[yú lè, ㄩˊ ㄌㄜˋ, / ] entertainment, #1,655 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, / ] amuse, #11,313 [Add to Longdo]
使娱乐[shǐ yú lè, ㄕˇ ㄩˊ ㄌㄜˋ, 使 / 使] amuse [Add to Longdo]
娱乐中心[yú lè zhōng xīn, ㄩˊ ㄌㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] recreation center; entertainment center; used in names of media companies, schools etc [Add to Longdo]
娱乐场[yú lè chǎng, ㄩˊ ㄌㄜˋ ㄔㄤˇ, / ] resort [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I understood you to say that you reported to our plant ill... and you're here in Berlin indulging in diversions... which are very much beyond your means?[CN] 我明白你說的, 你向我們工廠請病假... 可你卻在柏林享受著... 遠遠超出你財力的樂, 對嗎? Grand Hotel (1932)
We've brought you food, wine, entertainment.[CN] 我們為你們帶來了食物,酒和樂活動 Father of a Soldier (1965)
Mr. Bush, we are not on a pleasure cruise.[CN] 布什先生 我們不是一艘樂艦艇 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
We could go to Coney Island.[CN] 我們可以 去科尼島(布魯克林區南部海灘療養和樂中心) Applause (1929)
Does this mean show business is dreadful?[CN] 這麼說,樂事業 是一種可怕的事業了 ? Hong Kong Nocturne (1967)
Life is meant for enjoyment[CN] 永遠要記得,樂至上 Hong Kong Nocturne (1967)
[Headmaster] College is a symbol of many things - scholarship, integrity in public office... high standards in the television and entertainment worlds... huge sacrifice in Britain's wars.[CN] 學校是很多事物的象徵 獎學金,公共部門的恪盡職守... 電視和樂界裡的高標準... If.... (1968)
All work and no play?[CN] 只工作沒有樂? North by Northwest (1959)
Life would be tolerably agreeable if it were not for its amusements.[CN] 如果不單單是為樂的話 生活還可以是相當愜意的 La Notte (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top