Search result for

amusement

(73 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amusement-, *amusement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amusement[N] กิจกรรมที่ให้ความบันเทิง, See also: สิ่งที่ทำให้สนุกสนาน, Syn. entertainment
amusement[N] ความขบขัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amusement(อะมิวซ' เมินทฺ) n. สิ่งให้ความอภิรมย์, ความขบขัน, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ ,นันทนาการ, กิจกรรมที่เป็นสันทนาการ, มหรสพ

English-Thai: Nontri Dictionary
amusement(n) ความเพลิดเพลิน,ความอภิรมย์,สันทนาการ,ความขบขัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amusement taxภาษีการบันเทิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amusement parksสวนสนุก [TU Subject Heading]
Amusementsมหรสพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
families would visit the amusement park or aquarium together.จริงๆแล้วผู้หญิงมักจะชอบไปสวนสนุกหรืออควาเรี่ยมด้วยกัน Akai ito (2008)
That she may be traded like cattle for the advancement and amusement of men?เพื่อให้ถูกค้าขายเหมือนวัวควายน่ะรึ? สำหรับความก้าวหน้า และความบันเทิงของบุรุษงั้นหรือ? The Other Boleyn Girl (2008)
The police have certainly provided me with a Iot of amusement;ตำรวจใ้ห้ผมมาเล่นสนุก Changeling (2008)
Our powers are not for amusement, Luke, you understand that?พลังของพวกเรา ไม่ได้ใช้เพื่อความสนุก ลุค เข้าใจมั้ย? Chapter Three 'Building 26' (2009)
- The amusement park?- สวนสนุกอะนะ? Zombieland (2009)
She doesn't exist for your amusement, for you to feed on whenever you want to.เธอไม่ได้มีไว้เพื่อความบันเทิงของนาย เพื่อนายจะได้ดูดเลือดเธอเมื่อไรก็ได้ที่ต้องการ Friday Night Bites (2009)
- Ella and I had this whole day at the amusement park planned, and then dinner after.ว่าจะไปสวนสนุกแล้วทานข้าวเย็นกัน August (2009)
Like an amusement park...อย่างเช่นสวนสนุกเป็นไงคะ... Ohitori sama (2009)
Their pain is not for your amusement.ความเจ็บปวดของเขา ไม่ใช่สำหรับความบันเทิงของนาย The Real Ghostbusters (2009)
Amusement parks. Sports fields!สวนสนุก.สนามกีฬา! Shining Inheritance (2009)
I look at you with an expression of exhaustion and ever so slight amusement.ฉันจะมองหน้านาย ด้วยสีหน้าเหนื่อยหน่าย The Precious Fragmentation (2010)
First prize: amusement park.รางวัลที่หนึ่ง สวนสนุก The Predator in the Pool (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amusementBig cities have lots of amusements.
amusementHe had time to lose himself in his amusement.
amusementHe had time to lose himself in his favorite amusement.
amusementHe plays the piano for his own amusement.
amusementI found little amusement in reading.
amusementI play the piano for amusement.
amusementIt took ten years to build the amusement park.
amusementLiving in the country, we have few amusements.
amusementNot to be taken lightly, local amusement parks. Couples, families, as far as can be seen people, people, people.
amusementReading is his chief amusement.
amusementShe had time to lose herself in her favorite amusement.
amusementShe laughed in amusement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนเด็กเล่น[N] amusement park
มหรสพ[N] entertainment, See also: amusement, Example: การแสดงหนังใหญ่นับเป็นมหรสพที่ชาวไทยนำมาแสดงกันนานหลายร้อยปี, Thai definition: การแสดงหรือการละเล่นต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความรื่นเริง
เรื่องบันเทิง[N] entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, Syn. เรื่องสนุก, Ant. เรื่องเครียด, เรื่องซีเรียส, Example: มนุษย์มีสัญชาตญาณที่จะสนใจเรื่องบันเทิงมากกว่าปัญหาสังคม, Count unit: เรื่อง
สาระบันเทิง[N] entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, pleasure, recreation, Example: หนังสือเหล่านี้ล้วนเป็นสาระบันเทิงสำหรับเด็ก
มโหรสพ[N] entertainment, See also: amusement, Syn. มหรสพ, Example: ในงานรื่นเริงประจำปีของจังหวัดขอนแก่นมีมหรสพต่างๆ มากมาย, Count unit: ประเภท, ชนิด, Thai definition: การเล่นรื่นเริงมีโขนละครหรือสิ่งคล้ายคลึงกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความรื่นเริง[N] merriment, See also: amusement, mirth, hilarity, festivity, joviality, revelry, Syn. ความบันเทิง, ความสนุกสนาน, Example: งานวัดประจำปีจะมีมหรสพต่างๆ เพื่อความรื่นเริงและมีร้านค้ามากมายออกร้านเพื่อขายอาหารและสินค้า
สวนสนุก[N] amusement park, Example: ครอบครัวของฉันจะไปเที่ยวสวนสนุกในวันอาทิตย์, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่หรือสวนพักผ่อนที่มีเครื่องเล่นต่างๆ ประกอบ
รติ[N] pleasure, See also: amusement, Syn. รดี, ความยินดี, ความชอบใจ
รดี[N] pleasure, See also: amusement, satisfaction, contentment, Syn. รติ, ความยินดี, ความชอบใจ
กรีฑา[N] amusement, See also: entertainment, Syn. การเล่นสนุก, Example: กรีฑามีความหมายอีกนัยหนึ่งว่าการเล่นสนุก, Thai definition: การเล่นสนุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบขำ ๆ[n. exp.] (baēp kham-kham) EN: jokingly   FR: avec humour ; par amusement
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation   FR: distraction [f]
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿn yønjai) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment   
การรื่นเริง [n.] (kān reūnroēng) FR: amusement [m]
ความบันเทิง[n.] (khwām banthoēng) EN: entertainment ; amusement   FR: distraction [f]
ความขบขัน[n.] (khwām khopkhan) EN: amusement ; humour ; fun   FR: amusement [m] ; plaisir [m]
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnroēng) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry   FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m]
แหล่งเริงรมย์[n. exp.] (laeng roēng-rom) EN: entertainment centre ; amusement centre   FR: lieu de divertissement [m]
เล่น[adv.] (len) EN: for fun ; for joy ; for pleasure ; for amusement ; playfully   FR: pour le plaisir ; pour l'amusement
มหรสพ[n.] (mahørasop) EN: entertainment ; amusement ; recreation   FR: divertissement [m] ; amusement [m] ; animation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMUSEMENT    AH0 M Y UW1 Z M AH0 N T
AMUSEMENTS    AH0 M Y UW1 Z M AH0 N T S
AMUSEMENTS'    AH0 M Y UW1 Z M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amusement    (n) (@1 m y uu1 z m @ n t)
amusements    (n) (@1 m y uu1 z m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消遣[xiāo qiǎn, ㄒㄧㄠ ㄑㄧㄢˇ, ] amusement; pastime; diversion, #21,601 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] amusement, #27,258 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterhaltung {f} | Unterhaltungen {pl}amusement | amusements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
ご愛嬌;ご愛敬;御愛嬌;御愛敬;ご愛きょう[ごあいきょう, goaikyou] (n) (See 愛嬌・あいきょう・3) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]
アミューズメント[, amyu-zumento] (n) amusement; (P) [Add to Longdo]
アミューズメント・パーク;アミューズメントパーク[, amyu-zumento . pa-ku ; amyu-zumentopa-ku] (n) amusement park [Add to Longdo]
アミューズメントセンター[, amyu-zumentosenta-] (n) amusement center; amusement centre [Add to Longdo]
アミュプラザ[, amyupuraza] (n) (abbr) amusement plaza [Add to Longdo]
メダルゲーム[, medaruge-mu] (n) amusement parlour game which uses tokens (parlor) (wasei [Add to Longdo]
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n,adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]
慰み[なぐさみ, nagusami] (n) amusement; diversion (to pass time); pastime; recreation [Add to Longdo]
慰み物[なぐさみもの, nagusamimono] (n) source of amusement; plaything [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amusement \A*muse"ment\, n. [Cf. F. amusement.]
   1. Deep thought; muse. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Here I . . . fell into a strong and deep amusement,
       revolving in my mind, with great perplexity, the
       amazing change of our affairs.    --Fleetwood.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being amused; pleasurable excitement; that
    which amuses; diversion.
    [1913 Webster]
 
       His favorite amusements were architecture and
       gardening.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Diversion; entertainment; recreation; relaxation;
     pastime; sport.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amusement
   n 1: a feeling of delight at being entertained
   2: an activity that is diverting and that holds the attention
     [syn: {entertainment}, {amusement}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 amusement /amyzəmɑ̃/ 
  entertainment; amusement; fun; distraction; diversion

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 amusement /amyzəmɛnt/
  1. amusement; fun
  2. entertainment

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top