หรือคุณหมายถึง düler?
Search result for

dueler

(4 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dueler-, *dueler*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Duellant {m} | Duellanten {pl}dueler | duelers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
決闘者[けっとうしゃ, kettousha] (n) duellist; duelist; dueller; dueler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dueler \Du"el*er\, n.
   One who engages in a duel. [R.] [Written also {dueller}.]
   --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dueler
   n 1: a person who fights duels [syn: {dueler}, {dueller},
      {duelist}, {duellist}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

dueler

 


  

 
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
dualer, Dusel, dual

Similar FRENCH words suggested by aspell:
douelle, douelles, duel, doubler, duels, duale, duales, tuiler, douée, d'ourler, Ouellet, d'elle, douées, double, doublé, ruelle, tuée, télé, d'huiler, d'elles, délai, tulle, tuées, télés, d'ailler, d'ouiller, d'huile, d'aile, d'ailé, d'anhéler

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top