ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

giddy

G IH1 D IY0   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -giddy-, *giddy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
giddy[ADJ] น่าวิงเวียน, See also: เวียนหัว, มึนงง, ซึ่งรู้สึกหัวหมุน, Syn. dizzy, unsteady, Ant. steady
giddy up[PHRV] กระตุ้นม้าให้ไปข้างหน้า (คำสั่ง), Syn. come up, gee up, get up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
giddy(กิด'ดี) adj. น่าเวียนหัว,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ. vt.,vi. ทำให้น่าเวียนหัว., See also: giddily adv. giddiness n., Syn. light

English-Thai: Nontri Dictionary
giddy(adj) น่าวิงเวียน,น่ามึน,น่างง,น่าเวียนหัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Giddyap!กิดิยัป! Pinocchio (1940)
Look, Giddy, look!ดูหวิวมอง! Pinocchio (1940)
Look, Giddy, a man of letters.ดูหวิวคนของตัวอักษร Pinocchio (1940)
And with that personality, that profile, that physique, why, he's a natural born actor, eh, Giddy?บุคลิกภาพโปรไฟล์ที่ร่างกาย นั้น ทำไมเขาเป็นนักแสดงที่เกิดจาก ธรรมชาติ, เอ๊ะ, หวิว? Pinocchio (1940)
Giddyap!กิดิยัป! Pinocchio (1940)
Giddyap!กิดิยัป! Pinocchio (1940)
That shows you how low Honest John will stoop, eh, Giddy?ที่แสดงให้เห็นวิธีการที่ต่ำ จริงใจจอห์น จะก้มใช่มั้ย, หวิว? Pinocchio (1940)
Here we are, fighting the most desperate war in history, and a few wop adventurers act the giddy goat.นี่เรากำลังต่อสู้สงคราม เกี่ยวกับสงครามหมดหวังมาก ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ มนุษยชาติและ How I Won the War (1967)
He was as giddy as a schoolboy.เขาหยุกหยิก เหมือนเด็ก ม.ปลาย... Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
He was never giddy, even when he was a schoolboy.เขาไม่เคยหยุกหยิก, แม้แต่ตอนที่เขาเป็นเด็ก ม.ปลาย... Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Just like your father-- giddy as a schoolboy.เหมือนพ่อของคุณเลย-- ตื่นเต้นเป็นเด็กๆ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Giddyap, pardner!ไปเลย เพื่อน Toy Story (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
giddyMy head still felt giddy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat   FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
มึนงง[v. exp.] (meun-ngong) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused   
มืดหน้า[v.] (meūtnā) EN: be giddy   
หน้ามืด[v. exp.] (nāmeūt) EN: being fainting ; be giddy   FR: avoir la tête qui tourne ; se sentir mal ; être pris de vertige
เวียนหัว[v.] (wīenhūa) EN: feel dizzy ; feel giddy   FR: avoir la tête qui tourne
วิง[adj.] (wing) EN: dizzy ; giddy   
วิงเวียน[v.] (wingwīen) EN: be giddy ; be dizzy ; be in a whirl   
หวิว[v.] (wiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; have a feeling of faintness/giddiness   

CMU English Pronouncing Dictionary
GIDDY    G IH1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
giddy    (j) gˈɪdiː (g i1 d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
头昏脑胀[tóu hūn nǎo zhàng, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ ㄓㄤˋ, / ] giddy; one's head spins, #52,475 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verrückt; ausgelassen; leichtsinnig {adj}giddy [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はい[, hai] (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) [Add to Longdo]
ふらつく[, furatsuku] (v5k,vi) to feel giddy; to totter; to stagger [Add to Longdo]
浮つく;浮わつく(io);上付く;浮付く(iK)[うわつく, uwatsuku] (v5k,vi) to be fickle; to be frivolous; to be flippant; to be flighty; to be giddy; to be restless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Giddy \Gid"dy\, a. [Compar. {Giddier}; superl. {Giddiest}.] [OE.
   gidi mad, silly, AS. gidig, of unknown origin, cf. Norw.
   gidda to shake, tremble.]
   [1913 Webster]
   1. Having in the head a sensation of whirling or reeling
    about; having lost the power of preserving the balance of
    the body, and therefore wavering and inclined to fall;
    lightheaded; dizzy.
    [1913 Webster]
 
       By giddy head and staggering legs betrayed. --Tate.
    [1913 Webster]
 
   2. Promoting or inducing giddiness; as, a giddy height; a
    giddy precipice. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Upon the giddy footing of the hatches. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Bewildering on account of rapid turning; running round
    with celerity; gyratory; whirling.
    [1913 Webster]
 
       The giddy motion of the whirling mill. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Characterized by inconstancy; unstable; changeable;
    fickle; wild; thoughtless; heedless. "Giddy, foolish
    hours." --Rowe. "Giddy chance." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Young heads are giddy and young hearts are warm.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Giddy \Gid"dy\, v. i.
   To reel; to whirl. --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Giddy \Gid"dy\, v. t.
   To make dizzy or unsteady. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 giddy
   adj 1: having or causing a whirling sensation; liable to
       falling; "had a dizzy spell"; "a dizzy pinnacle"; "had a
       headache and felt giddy"; "a giddy precipice"; "feeling
       woozy from the blow on his head"; "a vertiginous climb up
       the face of the cliff" [syn: {dizzy}, {giddy}, {woozy},
       {vertiginous}]
   2: lacking seriousness; given to frivolity; "a dizzy blonde";
     "light-headed teenagers"; "silly giggles" [syn: {airheaded},
     {dizzy}, {empty-headed}, {featherbrained}, {giddy}, {light-
     headed}, {lightheaded}, {silly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top