ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

giddy

G IH1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -giddy-, *giddy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
giddy(adj) น่าวิงเวียน, See also: เวียนหัว, มึนงง, ซึ่งรู้สึกหัวหมุน, Syn. dizzy, unsteady, Ant. steady
giddy up(phrv) กระตุ้นม้าให้ไปข้างหน้า (คำสั่ง), Syn. come up, gee up, get up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
giddy(กิด'ดี) adj. น่าเวียนหัว, เหลาะแหละ, สะเพร่า, เลินเล่อ. vt., vi. ทำให้น่าเวียนหัว., See also: giddily adv. giddiness n., Syn. light

English-Thai: Nontri Dictionary
giddy(adj) น่าวิงเวียน, น่ามึน, น่างง, น่าเวียนหัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here we are, fighting the most desperate war in history, and a few wop adventurers act the giddy goat.นี่เรากำลังต่อสู้สงคราม เกี่ยวกับสงครามหมดหวังมาก ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ มนุษยชาติและ How I Won the War (1967)
He was as giddy as a schoolboy.เขาหยุกหยิก เหมือนเด็ก ม.ปลาย... Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Just like your father-- giddy as a schoolboy.เหมือนพ่อของคุณเลย-- ตื่นเต้นเป็นเด็กๆ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Giddy up! Giddy up!ไปสิ ไป Art of Seduction (2005)
Giddy up!เร็วสิ Art of Seduction (2005)
Giddy up!เร็วหน่อย! The Gungan General (2009)
Must be the sight of you. I feel a bit giddy at it!สงสัยเพราะมองหาคุณ เลยรู้สึกวิงเวียนเล็กน้อย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Giddy up!ยี้ฮ่า! ควบไปเลย! Shrek Forever After (2010)
You and Louis are practically giddy about each other.หนูกับหลุยส์หลง\ กันและกันจะตาย Shattered Bass (2011)
Giddy up.วิ่งฉิวเลยนะครับ Deadline (2011)
Giddy up, let's go, let's go.ควบเลยเจ้าม้า ไปเลย ไปเลย Ice Age: Continental Drift (2012)
My giddy aunt!เจ้าป้าเอ๊ย Episode #18.1 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
giddyMy head still felt giddy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจหวิว[jaiwiū] (v) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat  FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
มึนงง[meun-ngong] (v, exp) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused
มืดหน้า[meūtnā] (v) EN: be giddy
หน้ามืด[nāmeūt] (v, exp) EN: being fainting ; be giddy  FR: avoir la tête qui tourne ; se sentir mal ; être pris de vertige
เวียนหัว[wīenhūa] (v) EN: feel dizzy ; feel giddy  FR: avoir la tête qui tourne
วิง[wing] (adj) EN: dizzy ; giddy
วิงเวียน[wingwīen] (v) EN: be giddy ; be dizzy ; be in a whirl
หวิว[wiū] (v) EN: feel dizzy ; be giddy ; have a feeling of faintness/giddiness

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GIDDY G IH1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
giddy (j) gˈɪdiː (g i1 d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
头昏脑胀[tóu hūn nǎo zhàng, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ ㄓㄤˋ, / ] giddy; one's head spins, #52,475 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verrückt; ausgelassen; leichtsinnig { adj }giddy [ coll. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はい[hai] (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) [Add to Longdo]
ふらつく[furatsuku] (v5k, vi) to feel giddy; to totter; to stagger [Add to Longdo]
浮つく;浮わつく(io);上付く;浮付く(iK)[うわつく, uwatsuku] (v5k, vi) to be fickle; to be frivolous; to be flippant; to be flighty; to be giddy; to be restless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Giddy \Gid"dy\, a. [Compar. {Giddier}; superl. {Giddiest}.] [OE.
   gidi mad, silly, AS. gidig, of unknown origin, cf. Norw.
   gidda to shake, tremble.]
   [1913 Webster]
   1. Having in the head a sensation of whirling or reeling
    about; having lost the power of preserving the balance of
    the body, and therefore wavering and inclined to fall;
    lightheaded; dizzy.
    [1913 Webster]
 
       By giddy head and staggering legs betrayed. --Tate.
    [1913 Webster]
 
   2. Promoting or inducing giddiness; as, a giddy height; a
    giddy precipice. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Upon the giddy footing of the hatches. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Bewildering on account of rapid turning; running round
    with celerity; gyratory; whirling.
    [1913 Webster]
 
       The giddy motion of the whirling mill. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Characterized by inconstancy; unstable; changeable;
    fickle; wild; thoughtless; heedless. "Giddy, foolish
    hours." --Rowe. "Giddy chance." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Young heads are giddy and young hearts are warm.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Giddy \Gid"dy\, v. i.
   To reel; to whirl. --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Giddy \Gid"dy\, v. t.
   To make dizzy or unsteady. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 giddy
   adj 1: having or causing a whirling sensation; liable to
       falling; "had a dizzy spell"; "a dizzy pinnacle"; "had a
       headache and felt giddy"; "a giddy precipice"; "feeling
       woozy from the blow on his head"; "a vertiginous climb up
       the face of the cliff" [syn: {dizzy}, {giddy}, {woozy},
       {vertiginous}]
   2: lacking seriousness; given to frivolity; "a dizzy blonde";
     "light-headed teenagers"; "silly giggles" [syn: {airheaded},
     {dizzy}, {empty-headed}, {featherbrained}, {giddy}, {light-
     headed}, {lightheaded}, {silly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top