ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vertiginous

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vertiginous-, *vertiginous*, vertiginou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vertiginous[ADJ] วิงเวียน, See also: มึนงง, Syn. giddy, dizzy, unsteady, Ant. steady
vertiginous[ADJ] สูงชัน, Syn. sheer, steep

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vertiginous-รู้สึกหมุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vertiginous    (j) vˈɜːʴtˈɪʤɪnəs (v @@1 t i1 jh i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
眩う[まう, mau] (v5u,vi) (arch) (See 目が回る) to be dizzy; to be vertiginous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vertiginous \Ver*tig"i*nous\, a. [L. vertiginosus, fr. vertigo a
   whirling around, giddiness: cf. F. vertigineux. See
   {Vertigo}.]
   1. Turning round; whirling; rotary; revolving; as, a
    vertiginous motion.
    [1913 Webster]
 
       Some vertiginous whirl of fortune.  --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. Affected with vertigo; giddy; dizzy.
    [1913 Webster]
 
       They [the angels] grew vertiginous, and fell from
       the battlements of heaven.      --Jer. Taylor.
    [1913 Webster] -- {Ver*tig"i*nous*ly}, adv. --
    {Ver*tig"i*nous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vertiginous
   adj 1: having or causing a whirling sensation; liable to
       falling; "had a dizzy spell"; "a dizzy pinnacle"; "had a
       headache and felt giddy"; "a giddy precipice"; "feeling
       woozy from the blow on his head"; "a vertiginous climb up
       the face of the cliff" [syn: {dizzy}, {giddy}, {woozy},
       {vertiginous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top