ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

woozy

W UW1 Z IY0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woozy-, *woozy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
woozy[SL] ง่วงนอน, See also: ง่วงเหงาหาวนอน
woozy[ADJ] หน้ามืด, See also: วิงเวียน, Syn. dizzy, giddy, queasy
woozy[ADJ] สับสน, See also: งุนงง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm so woozy I can hardly think.ผมจะรอคุณที่บ้านนะ Alone (2007)
I'm sorry, I just get a little woozy at the sight of blood.ผมขอโทษ, ผมแค่หน้ามืดนิดหน่อย เวลาเห็นเลือด Chuck Versus the Broken Heart (2009)
I can't get all woozy here every time I go to a crime scene.จะมาตกใจกับที่เกิดเหตุ ทุกครั้งไม่ได้หรอก Ricochet Rabbit (2011)
Oh, and then remember you told Tracy that you were too woozy to drive home, 'cause you hit the ball on your head, so you had to go home with her.จำตอนนายบอกเทรซี่\ ว่านายง่วงเกินจะขับไปบ้าน เพราะนายโหม่งบอลใส่หัว คุณเลยต้องกลับบ้านพร้อมเธอ Forced Family Fun: Part 1 (2011)
I've been kind of feeling woozy all day.ผมเวียนหัวมาตลอดทั้งวันเลย Alchemy (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
WOOZY W UW1 Z IY0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 woozy
   adj 1: having or causing a whirling sensation; liable to
       falling; "had a dizzy spell"; "a dizzy pinnacle"; "had a
       headache and felt giddy"; "a giddy precipice"; "feeling
       woozy from the blow on his head"; "a vertiginous climb up
       the face of the cliff" [syn: {dizzy}, {giddy}, {woozy},
       {vertiginous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top