ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disarrangement

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disarrangement-, *disarrangement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disarrangement[N] ความไม่เป็นระเบียบ, See also: ความยุ่งเหยิง, ความไม่เรียบร้อย, Syn. disorder

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disarrangement    (n) dˌɪsərˈɛɪnʤmənt (d i2 s @ r ei1 n jh m @ n t)
disarrangements    (n) dˌɪsərˈɛɪnʤmənts (d i2 s @ r ei1 n jh m @ n t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disarrangement \Dis`ar*range"ment\, n.
   The act of disarranging, or the state of being disarranged;
   confusion; disorder. --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disarrangement
   n 1: a condition in which an orderly system has been disrupted
      [syn: {disorganization}, {disorganisation},
      {disarrangement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top