ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disorganisation

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disorganisation-, *disorganisation*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา disorganisation มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *disorganisation*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disorganisationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disorganisation; disorganizationความไม่สมประกอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorganization; disorganisationความไม่สมประกอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disorganisation
   n 1: a condition in which an orderly system has been disrupted
      [syn: {disorganization}, {disorganisation},
      {disarrangement}]
   2: the disturbance of a systematic arrangement causing disorder
     and confusion; "the disorganization of the enemy troops by a
     flank attack" [syn: {disorganization}, {disorganisation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top