ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disarray

D IH2 S ER0 EY1   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disarray-, *disarray*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disarray[N] ความอลหม่าน, See also: ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, Syn. clutter, confusion, Ant. order, organization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disarray(ดิสอะเรย์') vt.,n. (ความ) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก,เสื้อผ้าที่ไม่เรียบร้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
disarray(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rumours are circulating that your personal life and your home are in disarray.มีข่าวลือไปทั่วว่าชีวิตส่วนตัวคุณ และก็ที่บ้าน... ยุ่งเหยิงวุ่นวาย Bringing Down the House (2003)
I don't know, maybe things aren't right, like maybe your life is in disarray... or just not what you would like and you start to wonder what caused this.ไม่รู้สิ รู้สึกเหมือนมันไม่ถูกต้อง เหมือนชีวิตนายกำลังยุ่งเหยิง หรือไม่ใช่อย่างที่นายต้องการ แล้วนายก็เริ่มสงสัยว่าเพราะอะไร Primer (2004)
When the enemy is in disarray because of the stormเมื่อศัตรูสับสนเพราะเสียงพายุ Three Kingdoms (2008)
The world is in disarray.โลกนี้กำลังตกอยู่ในความวุ่นวาย The Case of Itaewon Homicide (2009)
-Stark is in complete disarray. -You understand that? -No.สตาร์ก นี่มันจะเกินไปละนะ เข้าใจบ้างมั้ยเนี่ย Iron Man 2 (2010)
Madam President, I need to stress that if Hassan is not found, his government will be in disarray.ท่าน ปธน. ผมต้องการจะบอกว่า ถ้ายังหาฮัสซานไม่เจอ รัฐบาลของเขา Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
You find us in disarray.คุณจะพบเราในความระส่ำระสาย The Invisible Woman (2013)
Insect activity mimicked sexual disarray clothing patterns.พฤติกรรมของแมลงทำให้เหมือนการถูกข่มขืน The Diamond in the Rough (2013)
No, an explanation aside from sexual assault to explain the victim's disarrayed clothing.ไม่ใช่ เหตุผลอื่นนอกเหนือจากการถูกข่มขืน ที่อธิบายว่าทำไมกางเกงถึงได้ถูกถอดออก The Diamond in the Rough (2013)
The patient exhibits left ventricular wall thickening and mal-alignment of the muscle cells, or myocardial disarray.ผู้ป่วยมีผนังหน้าท้องที่หนา และเซลล์กล้ามเนื้อที่บิดเบี้ยว หรือระบบกล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลว A Whiff of Sulfur (2013)
The disarray.ความวุ่นวาย The Original (2016)
The disarray.นั่นไม่ถูกต้อง The Original (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอยกรูด[v.] (thøikrūt) EN: flee ; retreat in disarray   
ถอยร่น[v.] (thøiron) EN: retreat in disarray ; withdraw in disarray   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISARRAY    D IH2 S ER0 EY1
DISARRAY    D IH2 S AH0 R EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disarray    (v) dˌɪsərˈɛɪ (d i2 s @ r ei1)
disarrays    (v) dˌɪsərˈɛɪz (d i2 s @ r ei1 z)
disarrayed    (v) dˌɪsərˈɛɪd (d i2 s @ r ei1 d)
disarraying    (v) dˌɪsərˈɛɪɪŋ (d i2 s @ r ei1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごしゃごしゃ[, goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy [Add to Longdo]
綱紀紊乱[こうきびんらん, koukibinran] (n) laxity in official discipline; public order being in disarray [Add to Longdo]
混迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) chaotic state; turmoil; disarray; labyrinth [Add to Longdo]
素っ頓狂[すっとんきょう;スットンキョー, suttonkyou ; suttonkyo-] (adj-na,n) wild; in disarray; harum-scarum; hysteric [Add to Longdo]
頓狂[とんきょう, tonkyou] (adj-na,n) wild; in disarray [Add to Longdo]
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P) [Add to Longdo]
濫立[らんりつ, ranritsu] (n,vs) standing in disarray; coming forth in great number [Add to Longdo]
繽紛[ひんぷん, hinpun] (adj-t,adv-to) (1) jumbled; in disarray; (2) scattered randomly about (small items) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disarray \Dis`ar*ray"\, n. [Cf. F. d['e]sarroi.]
   1. Want of array or regular order; disorder; confusion.
    [1913 Webster]
 
       Disrank the troops, set all in disarray. --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   2. Confused attire; undress. --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disarray \Dis`ar*ray"\, v. t. [imp. & p. p. {Disarrayed}; p. pr.
   & vb. n. {Disarraying}.] [Pref. dis- + array, v.: cf. OF.
   desarroyer, desarreier.]
   1. To throw into disorder; to break the array of.
    [1913 Webster]
 
       Who with fiery steeds
       Oft disarrayed the foes in battle ranged. --Fenton.
    [1913 Webster]
 
   2. To take off the dress of; to unrobe.
    [1913 Webster]
 
       So, as she bade, the witch they disarrayed.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disarray
   n 1: a mental state characterized by a lack of clear and orderly
      thought and behavior; "a confusion of impressions" [syn:
      {confusion}, {mental confusion}, {confusedness},
      {muddiness}, {disarray}]
   2: untidiness (especially of clothing and appearance) [syn:
     {disarray}, {disorderliness}]
   v 1: bring disorder to [syn: {disorder}, {disarray}] [ant:
      {order}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top