ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discomposure

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discomposure-, *discomposure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discomposure[N] ความวุ่นวาย, See also: ภาวะที่ถูกก่อกวน, ความไม่สงบ, Syn. disorder, pertubation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discomposure (n) dˌɪskəmpˈouʒər (d i2 s k @ m p ou1 zh @ r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discomposure \Dis`com*po"sure\ (?; 135), n.
   1. The state of being discomposed; disturbance; disorder;
    agitation; perturbation.
    [1913 Webster]
 
       No discomposure stirred her features. --Akenside.
    [1913 Webster]
 
   2. Discordance; disagreement of parts. [Obs.] --Boyle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discomposure
   n 1: anxious embarrassment [syn: {discomfiture}, {discomposure},
      {disconcertion}, {disconcertment}]
   2: a temperament that is perturbed and lacking in composure
     [ant: {calm}, {calmness}, {composure}, {equanimity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top