Search result for

ล้าหลัง

(46 entries)
(0.3498 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้าหลัง-, *ล้าหลัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้าหลัง[ADV] behind, See also: after, next, Example: เธอหาบของเดินล้าหลังพวกแม่ค้าด้วยกัน, Thai definition: ช้าอยู่ข้างหลังเขา
ล้าหลัง[V] fall behind, See also: become underdeveloped, Syn. ด้อยพัฒนา, Ant. ก้าวหน้า, เจริญ, Example: คนแก่มักไม่ค่อยยอมขยับยอมเปลี่ยนจนล้าหลังคนหนุ่ม
ล้าหลัง[V] fall behind, See also: become underdeveloped, Syn. ด้อยพัฒนา, Ant. ก้าวหน้า, เจริญ, Example: คนแก่มักไม่ค่อยยอมขยับยอมเปลี่ยนจนล้าหลังคนหนุ่ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล้าหลังว. ช้าอยู่ข้างหลังเขา เช่น เดินล้าหลัง, ไม่ก้าวหน้า เช่น ความคิดล้าหลัง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Behind you!ล้าหลัง Wanted (2008)
They mustn't get left behind.พวกเค้าจะล้าหลังอยู่ไม่ได้ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I'm worthless to you. And FULCRUM wins.ผมจะเป็นสิ่งล้าหลังสำหรับคุณ และFULCRUM จะชนะ Chuck Versus the First Kill (2009)
But i'm a little behind on reviewing the prospectus.แต่ฉันค่อนข้างจะล้าหลังในการตรวจสอบหนังสือชี้ชวน Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
I study and I study, but I-I'm always behind.ผมเรียนและก็เรียน แต่ก็ยังล้าหลัง Don't Walk on the Grass (2009)
I know. But technically, I'm already behind.ฉันรู้ แต่แค่นี้ฉันก็ล้าหลังมากแล้ว Bride Wars (2009)
Abu Dhabi is so cutting-edge in so many ways... and so backward when it comes to sex.อาบูดาบีมีความก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน แต่ล้าหลังมาก ถ้าเป็นเรื่องเซ็กซ์ Sex and the City 2 (2010)
Now, waltz. Move. Get continuous movement.ลัทธิล้าหลัง ที่ถือกำลังเป็นใหญ่ The King's Speech (2010)
I got held back! Ohh! I don't even deserve this buddhist meteor wand.ทั้งที่ฉันยังล้าหลังอยู่เลย! ฉันไม่คู่ควรกับไม้กายสิทธิ์ดาวตกพระพุทธเจ้านี้ด้วยซ้ำ มันไม่ใช่ดาวตกหรอก! The Science of Illusion (2010)
See, I've been dying to do singing' in the rain with the kids, show them how great it is, but they're convinced it's too old-fashioned.ผมจะตาย ผมอยากร้อง singin' in the rain แสดงให้เด็กดูว่ามันเยี่ยมแค่ไหน แต่พวกเขาคิดว่ามันหล้าหลัง The Substitute (2010)
You saw how behind they are.นายก็เห็นว่าพวกเขาล้าหลังแค่ไหน Casualties of War (2010)
Print's a dying medium.งานพิมพ์นี่ล้าหลังไปแล้ว The Kids Are Not All Right (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้าหลัง[v.] (lālang) EN: fall behind ; become underdeveloped   
ล้าหลัง[adj.] (lālang) EN: underdeveloped   FR: sous-développé
ล้าหลัง[adv.] (lālang) EN: behind ; after ; next   FR: derrière

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
behind[PREP] ล้าหลังกว่า, See also: ช้ากว่า, ตามหลัง
behindhand[ADJ] ชักช้า, See also: ล้าหลัง, Syn. behind
be behind[PHRV] ล้าหลังกว่า, Syn. fall behind
lag behind[PHRV] ล้าหลัง, See also: ล่าช้า, อยู่ด้านหลัง, ช้ากว่า, Syn. be benind, drag behind, drop back, drop behind, fall back, fall behind, get behind
lag[VI] ล้าหลัง, See also: เคลื่อนไหวช้า, พัฒนาอย่างเชื่องช้า, Syn. loiter, linger, delay
remain behind[PHRV] ล้าหลัง, See also: รั้งท้าย, Syn. keep in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backwardadv.,adj. ไปข้างหลัง,ย้อนกลับ,สู่อดีต,ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow ###A. forward
backwardsadv.,adj. ไปข้างหลัง,ย้อนกลับ,สู่อดีต,ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow ###A. forward
behind(บิไฮดฺ') adv.,prep. ข้างหลัง,หลัง,ล้าหลังกว่า,ช้ากว่า n. ผู้สนับสนุน,ก้น, Syn. aback -Conf. at the back of
drag(แดรก) {dragged,dragging,drags} vt. ลาก,ดึง,กวาด,คราด,เลื่อน,ลอก,นำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา,เอ้อระเหย,เฉื่อยชา vi. ถูกลากหรือดึงไปตาม,เลื่อนบนพื้นดิน,เคลื่อนอย่างอืดอาด,ล้าหลัง,ขุดลอก. n. เครื่องมือลาก, การลากอวน,คนที่น่าเบื่อที่สุด,สิ่งที่เบื่อที่สุด หมายถึง การใช้เมาส์ลากเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนจอภาพจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ บางทีใช้หมายถึงการ "ลากดำ" หรือ "ทำแถบสี" บนข้อความบางตอนเพื่อเป็นการบอกคอมพิวเตอร์ว่าได้เลือกข้อความนี้ไว้ แล้วจะใช้คำสั่ง cut หรือ copy ต่อไป
drop(ดรอพ) {dropped,dropping,drops} n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,หยดยา,ลูกตุ้ม,การตกลง vi.,vt. (ทำให้) หยดลง,หย่อนลง,ตก,จมลง,สิ้นสุด,ถอน,ยุติ,หายไป,หมอบ,ตกต่ำลง,ถอยหลัง,เคลื่อนต่ำลง -Phr. (drop behind ล้าหลัง,ไม่ครบ,ไม่ถึง)
lag(แลก) {lagged,lagging,lags} vi. ล้าหลัง,อยู่หลัง,ล้า,เดินช้า,สูญเสียกำลัง,อ่อนลง. n. ความล้าหลัง,คนที่ล้าหลัง,สิ่งที่ล้าหลัง abbr. lymphangiogram, See also: lagger n. ดูlag n., Syn. linger,delay,tarry
lagging(แลก'กิง) n. ความล้าหลัง,ความเชื่องช้า. adj. ล้าหลัง,เชื่องช้า,เถลไถล,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: laggingly adv.
leeway(ลี'เว) n. การลอยของเรือหรือเรือบิน เนื่องจากลมที่เบนห่างจากทิศทางที่กำหนดไว้,มุมเบี่ยงเบนของการลอยดังกล่าว,เวลาเพิ่มเติม,สิ่งเพิ่มเติม,เวลาที่ล้าหลัง,ระยะที่ล้าหลัง, Syn. scope
morning aftern. เวลาเช้า (หรือเวลาอื่น) ภายหลังการกินเหล้าเมามาแล้วมีอาการตกค้างอยู่ของฤทธิ์เหล้าหลังคืนที่กินเหล้า pl. mornings after
slow(สโล) adj.,adv.,vi.,vt. ช้า,ชักช้า,เชื่องช้า,เฉื่อย,ล้าหลัง,ไม่กระฉับกระเฉง,รับแสงช้า,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ, See also: slowly adv. slowness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
backward(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
backwardness(n) การย้อนกลับ,ความล้าหลัง
backwards(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
behind(adv) ล้าหลัง,ช้ากว่า
behindhand(adj) ล้าหลัง,ล้า,ค้างชำระ
behindhand(adv) ล้าหลัง,ล้า,ชักช้า
hindermost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
hindmost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
lag(n) ความล้าหลัง,ความล่าช้า
lag(vi) ล้าหลัง,ล่าช้า,ล้าสมัย,เดินช้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
behind onล้าหลัง, ช้า, ไม่ทัน
See also: S. late,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top