ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unbrokenly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unbrokenly-, *unbrokenly*, unbroken
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unbrokenly(adv) อย่างต่อเนื่อง, See also: อย่างสม่ำเสมอ, Syn. regularly
unbroken(adj) ไม่ขาดตอน, See also: ต่อเนื่อง, ไม่ถูกรบกวน, Syn. uninterrupted, continuous, Ant. broken, fragmented, partial
unbrokenness(n) ความต่อเนื่อง, See also: การไม่ขาดตอน, Syn. sequence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unbroken(อันโบร'เดิน) adj. ไม่ขาดตอน, ไม่ถูกพิชิต, ไม่เสียหาย, สมบูรณ์, ทั้งหมด, ครบถ้วน, ต่อเนื่อง, ไม่เชื่อง, ไม่ถูกรบกวน.

English-Thai: Nontri Dictionary
unbroken(adj) ไม่แตก, เป็นทิว, ติดต่อกัน, ไม่เสียหาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll all turn to dust but one thing is sure boys Branston Bridge will stand unbroken.แกทั้งหมดจะกลายเป็นเถ้าถ่าน แต่ที่แน่ๆ ไอ้หนูเอ๋ย... ...สะพานแบรนสตันจะอยู่ยง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And present it, unbroken, to your Birdman candidateนำไข่ขึ้นมาบนหน้าผานี้ว่ายน้ำกลับ Rapa Nui (1994)
Yes. It's clear to me. It's just been one long, unbroken cycle of...ใช่แล้ว พ่อเข้าใจแล้ว มันเป็นวงจรอุบทว์... The Simpsons Movie (2007)
As long as the salt line is unbroken, ตราบใดที่เส้นโรยเกลือนี่ไม่ถูกทำลาย Family Remains (2009)
It's just one rule I wanna leave unbroken.นี่คือกฎ =ชั้นไม่ต้องการที่จะละเมิดน่ะ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
The string of missings began unbroken from 2000, การหายตัวเริ่มขึ้นจากปี 2000 ...A Thousand Words (2010)
We'll form an unbroken line of troopers and scour the ship from bow to stern, checking every corridor, bulkhead and storage unit.เราจะจัดชุดทหารอย่างต่อเนื่อง และทำการค้นหาจากหัวยานยันท้ายยาน เช็คทุกระเบียง, กำแพง และโกดังเก็บของ Death Trap (2010)
This bird is a member of an unbroken line of canaries who have been at Dalton since 1891.นกตัวนี้เป็นสมาชิกของ ฝูงนกขมิ้น ที่อยู่กับ โรงเรียนดัลตัน ตั้งแต่ปี 1891 Special Education (2010)
Unbroken.ไม่แตกสลาย Take It! (2010)
It's just that this was still left unbroken.มันก็แค่ของดีดีที่ถูกทิ้ง Episode #1.8 (2010)
"Unbowed, unbent, unbroken.""ไม่ก้มหัว ไม่ยอมแพ้ ไม่แตกสลาย" The Wolf and the Lion (2011)
King Robert's seal-- unbroken.ตราของกษัตริย์โรเบิร์ต-- ยังสมบูรณ์ดี You Win or You Die (2011)
On the other hand, I could just let you have a peaceful night's sleep with four unbroken limbs.ฉันสามารถจัดแขนอื่นๆให้นายได้นะ จะได้มีความสุขเวลานอน พร้อมกับแขนขาที่หัก Nightfall (2011)
The first to circle the hills and return the egg unbroken;คนแรกที่ไปวนรอบเขา และนำไข่กลับมาโดยที่ไม่แตก Conan the Barbarian (2011)
Perhaps you giving up Henry is just the price to keep the curse unbroken.บางทีการให้เฮนรี่ไป อาจจะเป็นราคาของการที่ คำสาปไม่ถูกทำลาย An Apple Red as Blood (2012)
? Will the circle be unbrokenสักวันฉันจะตามไปหา Will the Circle Be Unbroken? (2013)
Will the circle be unbrokenสักวันฉันจะตามไปหา Will the Circle Be Unbroken? (2013)
Life is often symbolised by an unbroken circle, infinitely repeating itself.ชีวิตมักจะเป็นสัญลักษณ์ โดยวงกลมติดต่อกัน, เพียบทำซ้ำตัวเอง Young & Beautiful (2013)
Some things cannot be unbroken.บางอย่างทำลายไม่ได้ Noah (2014)
In Carl Sagan's original Cosmos series he traced the unbroken thread that stretches directly from the one-celled organisms of nearly four billion years ago to you.ในซีรีส์คอสมอเดิม คาลเสเกน ของ เขาสืบด้ายติดต่อกันที่ทอดยาว โดยตรงจากชีวิตเซลล์หนึ่ง Some of the Things That Molecules Do (2014)
This one is plunging towards the Sun, gaining speed in an unbroken free fall that lasts hundreds of thousands of years.ดึงดูดความเร็วในฤดูใบ ไม้ร่วงฟรีติดต่อกัน ที่กินเวลานับร้อยนับพัน ๆ ปี เมื่อแรงโน้มถ่วงของดาว เนปจูนให้มันลากจูงอื่น When Knowledge Conquered Fear (2014)
There's an unbroken thread that stretches across more than three billion years that connects us to the first life that ever touched this world.มีด้ายติดต่อกันที่ทอดยาวข้ามคือ มากกว่าสามพันล้านปี ที่เชื่อมต่อเราไปครั้งแรกในชีวิต The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
We can read the unbroken record of Earth's atmosphere that extends back over the last 800, 000 years.เราสามารถอ่านบันทึกติดต่อ กันของชั้นบรรยากาศของโลก ที่ขยายกลับมาในช่วง 800, 000 ปี ในทุกช่วงเวลานั้น The World Set Free (2014)
Unbowed. Unbent. Unbroken.ไม่คุกเข่า ไม่หัก ไม่งอ Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
Remember, you are the son of Durotan and Draka, an unbroken line of chieftains.จำไว้ เจ้าคือลูกชายของดูโรแทนและแดร็กก้า สืบสายตรงของหัวหน้าเผ่า Warcraft (2016)
You are the son of Durotan and Draka, an unbroken line of chieftains.เจ้าคือลูกชายของดูโรแทนและแดร็กก้า สืบสายตรงหัวหน้าเผ่า Warcraft (2016)
♪ that's my brother ♪ ♪ my old friend Harley ♪ ♪ lord, I sure hate ♪# # that's my brother # # my old friend Harley # # lord, I sure hate # # to see him go # # can the circle # # be unbroken? That's What Lovers Do (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unbrokenIn nostalgic moments we may tend to think of childhood as a time of almost unbroken happiness.
unbrokenOur country has enjoyed many years of unbroken peace.
unbrokenOur transactions with that firm have continued unbroken since my father's generation.
unbrokenThe blue sky unbroken by a cloud.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ขาดระยะ(adv) continuously, See also: endlessly, unbrokenly, connectedly, ceaseless, uninterrupted, Example: ผู้คนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข่าวคราวอย่างไม่ขาดระยะ, Thai Definition: ติดต่อกัน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNBROKEN AH0 N B R OW1 K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unbroken (j) ˌʌnbrˈoukən (uh2 n b r ou1 k @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无间[wú jiàn, ㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable, #23,488 [Add to Longdo]
绵延[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, / 綿] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music), #24,013 [Add to Longdo]
连绵[lián mián, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, / 綿] continuous; unbroken; uninterupted; extending forever into the distance (of mountain range, river etc), #24,053 [Add to Longdo]
山峦[shān luán, ㄕㄢ ㄌㄨㄢˊ, / ] a mountain range; an unbroken chain of peaks, #37,016 [Add to Longdo]
绵亘[mián gèn, ㄇㄧㄢˊ ㄍㄣˋ, / 綿] stretching in an unbroken chain (esp. mountains), #95,658 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ganzheit { f }unbrokenness [Add to Longdo]
ganz { adv }unbrokenly [Add to Longdo]
lückenlos { adj }complete; unbroken [Add to Longdo]
ungebrochen { adj }unbroken [Add to Longdo]
unversehrt { adv }unbrokenly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一望;一眸[いちぼう, ichibou] (n, vs) one sweep (of the eye); an unbroken view [Add to Longdo]
荒れ地を拓く[あれちをひらく, arechiwohiraku] (exp, v5k) to open up unbroken land [Add to Longdo]
続く[つづく, tsuduku] (v5k, vi) (1) (See に続く) to continue; to last; to go on; (2) to be unbroken; (3) to occur again and again; (4) to lead to; to connect to; (P) [Add to Longdo]
万世一系[ばんせいいっけい, banseiikkei] (n) unbroken imperial line [Add to Longdo]
未開封[みかいふう, mikaifuu] (n) unopened (state); with an unbroken seal [Add to Longdo]
脈脈;脈々[みゃくみゃく, myakumyaku] (adj-t, adv-to) (1) continuous; unbroken; ceaseless; (2) pulsating forcefully [Add to Longdo]
綿綿;綿々[めんめん, menmen] (adj-t, adv-to) unbroken; endless; continuous [Add to Longdo]
陽爻[ようこう, youkou] (n) (See 爻) yang yao (unbroken line composing one third of a trigram) [Add to Longdo]
連綿[れんめん, renmen] (adj-t, adv-to) unbroken; uninterrupted; on and on; continuous [Add to Longdo]
連綿不断[れんめんふだん, renmenfudan] (n, adj-no) long and uninterrupted (unbroken) [Add to Longdo]
縷縷;縷々[るる, ruru] (adj-t, adv-to) continuously; unbroken; at great length; in minute detail [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top